Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 15.11.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 06 ноември………………………………………… през две хиляди и осемнадесета година…….……….…..……………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Н.Андреева………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 623 по описа за 2017г…………..……………………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото се развива на основание чл.422 от ГПК и има за цел да установи съществуването на вземането на ищеца към ответника, за което вече му е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д.495 по описа на БРС за 2018 година.

Ищецът “ВиК” ЕООД, град Берковица твърди, че между него и ответника е възникнало договорно правоотношение с предмет - доставка на вода за битови нужди, по отношение на имот, находящ се в с. Бързия, ул. Липа № 47.  Сочи, че за периода месец 06.2015 г. – до месец 05.2018 г. е доставил на ответника вода, но последният не заплатил стойността й в общ размер на 184,80 лева, като дължи и законната лихва върху сумата, считано от 26.06.2018г., до изплащане на вземането. Поради това ищецът депозирал заявление по реда на чл. 410 от ГПК за издаване на заповед за изпълнение за посочените суми, по което било образувано ч.гр.д. № 495/2018г. на БРС. След като ответникът направил възражение в законоустановения срок по чл. 414 ГПК, за ищеца възникнал правен интерес от установяване на вземането.

Моли съда, да постанови решение, с което признае за установено вземането му по отношение на ответника за посочените по-горе суми, ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на исковата молба в съда до окончателното изплащане. Претендира и направените в настоящото производство разноски.

 

Ответникът Д.Н.Г. в срока по чл. 131 ГПК не вземат становище по предявения иск.

 

Доказателствата по делото са писмени. Приложено е и ч.гр.д.495/2018 година, по което е издадена заповед за изпълнение в полза на ищеца в производство по чл.410 ГПК. След преценка на представените доказателства, съдът приема за установено следното :

 

 Страните в производството са в облигационни отношения по повод водоснабден имот, ползван от ответника и находящ се в с.Бързия, ул. „Липа” 47. За измерване на доставеното, респ. изразходено количество питейна вода е инсталиран водомер, който допреди 2-3 месеца е бил негоден да отчита и е открита съответната партида на името на ответника. За процесния период последният е ползвал договорените услуги и е употребявал вода. Този факт не се отрича от него, както не се отрича и факта, че домакинството се състои от двама души. В съдебно заседание бе разпитана инкасаторката, която заяви, че ответникът не я допуска до имота и открито заявява, че не желае да заплаща за изразходената вода, както и че потребеното количество е начислено по нормативна база. Ответникът не отрича, че е ползвал вода, доставена му от ищеца през процесния период и е съгласен да заплати посочената в исковата молба сума. Като причина да не заплаща консумираната от него вода до момента сочи, че налягането на водопроводната мрежа е ниско и му се налага да включва допълнително помпа; никой не откликнал на жалбите, които подавал до момента.

При така установените факти, съдът намира за безспорно установено вземането на ищеца към ответника, за което е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д.495/2018 година. Представените писмени доказателства, удостоверяващи размера на вземането не са оспорени, а не са представени и доказателства, които да сочат на погасяване на това задължение. Дължимата сума е изчислена на основание чл.39 от Наредба 4 от 14.09.2004 година за условията и реда за присъединяване на потребителите и ползване на водоснабдителните и канализационните системи и Решение на ДКЕВР за определяне стойността на питейната вода, предоставяна от ВИК Берковица. Ето защо предявеният иск като основателен, следва да бъде уважен. В това производство съдът не разрешава въпросите, свързани некачественото предоставяне на услуги – ниско налягане на подаваната към ответника вода по водопроводната мрежа. При условията на чл.78 ГПК на ответника се възлагат и направените от ищеца разноски в настоящото производство и  заповедното производство.

 

По горните съображения съдът

 

Р     Е     Ш     И :

 

ПРИЗНАВА за установено вземането на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, с ЕИК 111037645, със седалище и адрес на управление гр. Берковица, ул. Антон Страшимиров № 2, представлявано от С.М.И. –управител срещу Д.Н.Г., с ЕГН********** *** за сумата от 184.80 лева главница, ведно със законната лихва, считано от 26.06.2018 година до окончателното й изплащане, за които е издадена заповед за изпълнение на парично изпълнение по ч.гр.д. 495/2018 г.

 

ОСЪЖДА Д.Н.Г., с ЕГН********** *** ДА ЗАПЛАТИ на  Водоснабдяване и канализация” ЕООД, с ЕИК 111037645, със седалище и адрес на управление гр. Берковица, ул. Антон Страшимиров № 2, представлявано от С.М.И. –управител сумата от 326.50 лв. направени разноски в настоящото производство, както и сумата от 25.00 лева, разноски в заповедното производство по ч.гр.д.495/2018 година.

        

Решението подлежи на обжалване пред МОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

След влизане в сила на решението да се докладва ведно с ч. гр. 495/2018 година за произнасяне по чл. 416 ГПК.

 

                                                                                   РАЙОНЕН  СЪДИЯ :