Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 27.11.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 20 ноември………………………………………… през две хиляди и осемнадесета година…….……….………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Н.Андреева………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 571 по описа за 2018г…………..……………………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото се развива на основание чл.422 от ГПК и има за цел да установи съществуването на вземането на ищеца към ответника, за което вече му е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д.249  по описа на БРС за 2018 година.

Ищците “БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, град София  твърдят, че между тях и ответника бил сключен договор за предоставяне на паричен заем в размер на 8600,00 лева и застраховка от 2889,60 лева с номер PLUS  14015297 от 05.10.2016 година. Сумата по договора била усвоена изцяло от кредитополучателя. С договора ответникът се задължил да погаси заема на 60 равни месечни вноски, всяка от които по 369,95 лева. Ответникът е преустановил плащането на вноските по кредита на 20.04.2017г., като към тази дата били погасени 5 месечни вноски. Според договора, неплащането на две или повече последователни вноски дава право на кредитора да обяви кредита за предсрочно изискуем. Кредитът е обявен за предсрочно изискуем след просрочие на 20.05.2017 година. Неиздължаването на кредитополучателя дало повод на ищеца да предяви вземането си в заповедно производство по реда на чл.417 ГПК. На 24.04.2018 г. съдът е издал заповед за изпълнение за сумата от 8743,67 лева главница, ведно със законната лихва, считано от 23.04.2018 година до окончателното изплащане, 9188,74 лева възнаградителна лихва за периода 20.04.2017 г. – 20.10.2021 г., 794,96 лева мораторна лихва за периода 20.05.2017 – 11.04.2018  година. Предвид факта, че ответникът не е намерен на регистрираните от него постоянен и настоящ адрес, както и няма регистриран трудов договор, за да бъде уведомен по месторабота, при условията на чл.415, ал.1, т2 от ГПК ищецът е предявил иск за установяване на вземането, за което вече е издадена заповед за изпълнение. Моли съда, да постанови решение, с което признае за установено вземането му в посочените размери. Претендира и осъждане за разноските в заповедното и в настоящото производство.

В срока по чл.131 от ГПК ответникът А.Т.П. редовно призован, не взема становище по предявения иск. Не се явява и в съдебно заседание.

 

Представителят на ищеца прави искане за постановяване на решение при условията на чл.238 ГПК в случай, че са налице условията за това.

 

Съдът намира, че са изпълнени изискванията на чл.239 ГПК – ответникът не е дал отговор на молбата в срока по чл.131 ГПК, не се явява в съдебно заседание, не е изразил желание делото да се гледа в негово отсъствие и са му разяснени последиците, както и възможността съдът да прекрати производството или да постанови неприсъствено решение.

От представените по делото доказателства се налага извод за  основателност на предявените осъдителни искове. Ответникът е получил в заем сума, която се е задължил да върне по определен в договора начин. Не е изпълнил задължението си и е останал задължен със сумите, посочени в представената по делото документация.

При този изход на делото ответникът дължи на ищеца заплащане на направените от последния в настоящото производството разноски.

 

По горните съображения съдът

 

Р     Е     Ш     И :

 

ПРИЗНАВА за установено вземането на БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София,  сгр. 14, представлявано от Димитър Димитров срещу А.Т.П. с ЕГН **********,*** за сумата от 8743.67 лева главница по Договор за потребителски заем с № PLUS - 14015297 от 05.10.2016 г., ведно със законната лихва, считано от 23.04.2018 година до окончателното изплащане, 9188.74 лева възнаградителна лихва за периода 20.04.2017 г. – 20.10.2021 г., 794.96 лева мораторна лихва за периода 20.05.2017 г. – 11.04.2018  година, за които е издадена заповед за изпълнение на парично изпълнение по ч.гр.д. 249/2018 г.

 

ОСЪЖДА А.Т.П. с ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на  БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София,  сгр. 14, представляван от Димитър Димитров сумата от 492.75 лв. направени разноски в настоящото производство, както и сумата от 424.55 лева, разноски в заповедното производство по ч.гр.д.249/2018 година.

        

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                      

РАЙОНЕН  СЪДИЯ :