Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 28.11.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 21 ноември………………………………………… през две хиляди и осемнадесета година…….……….…..……………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св.Петрова………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 465 по описа за 2018г…………..……………………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото се развива на основание чл.422 от ГПК и има за цел да установи съществуването на вземането на ищеца към ответника, за което вече му е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д.254 по описа на БРС за 2018 година.

Ищецът “ВиК” ЕООД, град Берковица твърди, че между него и ответниците е възникнало договорно правоотношение с предмет - доставка на вода за битови нужди, по отношение на имот, находящ се в гр. Берковица, ул. Тракия № 60.  Сочи, че за периода месец 09.2015 г. – до месец 03.2018 г. е доставил на ответниците вода, но последните не заплатили стойността й в общ размер на 563,76 лева, като дължат и  законната лихва върху сумата, считано от 23.04.2018г., до изплащане на вземането. Поради това ищецът депозирал заявление по реда на чл. 410 от ГПК за издаване на заповед за изпълнение за посочените суми, по което било образувано ч.гр.д. № 254/2018г. на БРС. След като ответниците направили възражение в законоустановения срок по чл. 414 ГПК, за ищеца възникнал правен интерес от установяване на вземането.

Моли съда, да постанови решение, с което признае за установено вземането му по отношение на ответниците за посочените по-горе суми, ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на исковата молба в съда до окончателното изплащане. Претендира и направените в настоящото производство разноски.

Ответниците Р.Т.Т. и Н.Т.Т. в срока по чл. 131 ГПК не вземат становище по предявения иск. В съдебно заседание се явяват и заявяват, че действително дължат суми за ползваната от тях вода, но не ги заплащали, тъй като имало теч, а от дружеството – ищец не им указали съдействие.

Доказателствата по делото са писмени. Приложено е и ч.гр.д.254/2018 година, по което е издадена заповед за изпълнение в полза на ищеца в производство по чл.410 ГПК. След преценка на представените доказателства, съдът приема за установено следното :

 

 Страните в производството са в облигационни отношения по повод водоснабден имот, ползван от ответника и находящ се в град Берковица, ул. „Тракия” 60. За измерване на доставеното, респ. изразходено количество питейна вода е инсталиран водомер. От средата на 2017 година ответниците не допускат длъжностните лица на ищцовото дружество да отчетат показанията на водомера. Така част от претендираната за заплащане сума е определена по начисленията на измервателния уред, а другата част на основание Наредба 4 от 14.09.2004 година за условията и реда за присъединяване на потребителите и ползване на водоснабдителните и канализационните системи и Решение на ДКЕВР за определяне стойността на питейната вода, предоставяна от ВИК Берковица. Като мотив да не заплаща предоставяните му услуги ответникът сочи наличието на теч. Установи се в производството обаче, включително и от твърденията на ответника, че течът е преди отклонението от главния водопровод, т.е. не се отразява на показанията на измервателния уред.

При така установените факти, съдът намира за безспорно установено вземането на ищеца към ответника, за което е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д.254/2018 година. Представените писмени доказателства, удостоверяващи размера на вземането не са оспорени, а не са представени и доказателства, които да сочат на погасяване на това задължение. Ето защо предявеният иск като основателен, следва да бъде уважен. В това производство съдът не разрешава въпросите, свързани некачественото предоставяне на услуги или други оплаквания от доставчика на услугата. При условията на чл.78 ГПК на ответника се възлагат и направените от ищеца разноски в настоящото производство и  заповедното производство.

 

По горните съображения съдът

 

Р     Е     Ш     И :

 

ПРИЗНАВА за установено вземането на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, с ЕИК 111037645, със седалище и адрес на управление гр. Берковица, ул. Антон Страшимиров № 2, представлявано от Сергей Милчов Иванов –управител срещу Р.Т.Т., с ЕГН ********** и Н.Т.Т. с ЕГН **********,*** за сумата от 563.76 лева главница, ведно със законната лихва, считано от 23.04.2018 година до окончателното й изплащане, за които е издадена заповед за изпълнение на парично изпълнение по ч.гр.д. 254/2018 г.

 

ОСЪЖДА Р.Т.Т., с ЕГН ********** и Н.Т.Т. с ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТЯТ на  Водоснабдяване и канализация” ЕООД, с ЕИК 111037645, със седалище и адрес на управление гр. Берковица, ул. Антон Страшимиров № 2, представлявано от Сергей Милчов Иванов –управител сумата от 175.00 лв. направени разноски в настоящото производство, както и сумата от 25.00 лева, разноски в заповедното производство по ч.гр.д.254/2018 година.

        

Решението подлежи на обжалване пред МОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

След влизане в сила на решението да се докладва ведно с ч. гр. 254/2018 година за произнасяне по чл. 416 ГПК.

 

                                                                                   РАЙОНЕН  СЪДИЯ :