П Р О Т О К О Л

гр. БЕРКОВИЦА, 10.05.2018 год.

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр. Берковица……………..………..……………………в публично съдебно заседание на  10.05.2018 г…………….……….в състав:

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ФИЛИПОВА

              

 

                           Съдебни заседатели: 1. Г.Т.

 

     2. С.Д.

 

                                                                   

при участието на секретаря …… С. Петрова ...……………....………..….

и прокурора…….Давидов ………...….………….сложи за разглеждане НОХД….103..по описа за 2018 г………….…….……………докладвано от съдията Филипова….…….……………….……………… на поименното повикване в………………...11.00……...……………………….часа се явиха:

Заседанието започва в 12.30 ч.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Берковица, редовно призовани, се представляват от прокурор Давидов.

ПОДСЪДИМИЯТ Й.Н.В. редовно призован се явява лично и с адв. Калин Кръстанов.

ПОСТРАДАЛИЯТ И.И.Н. редовно призован не се явява.

         ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

АДВ. КРЪСТАНОВ: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

         СЪДЪТ намира, че няма процесуална пречка за даване ход на разпоредителното заседание и

 

                                      О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ход на разпоредителното заседание.

СЪДЪТ пристъпва към обсъждане на въпросите по чл.248, ал.1, от т. 1 до т.8 НПК:

ПО Т.1 ПОДСЪДНО ЛИ Е ДЕЛОТО НА СЪДА:

ПРОКУРОРЪТ: Да

АДВ. КРЪСТАНОВ: Да

ПО Т.2 ИМА ЛИ ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЛИ  СПИРАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНОТО  ПРОИЗВОДСТВО:

ПРОКУРОРЪТ: С оглед данните по делото до настоящия момент, няма основание за спиране или прекратяване на наказателното производство.

АДВ. КРЪСТАНОВ: Нямам искания за прекратяване и спиране.

         ПО Т.3 ДОПУСНАТО ЛИ Е НА ДП ОТСТРАНИМО СЪЩЕСТВЕНО НАРУШЕНИЕ НА ПРОЦЕСУАЛНИТЕ ПРАВИЛА, ДОВЕЛО ДО ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПРАВАТА НА ПОДСЪДИМИТЕ:         ПРОКУРОРЪТ: Няма такива допуснати нарушения.

АДВ. КРЪСТАНОВ: На ДП не са му нарушени правата.

ПО Т.4 НАЛИЦЕ ЛИ СА ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО ПО РЕДА НА ОСОБЕНИТЕ ПРАВИЛА:

ПРОКУРОРА: Налице са основания за разглеждане на делото по реда на гл.29. Постигнали сме споразумение със защитника на подсъдимия.

АДВ. КРЪСТАНОВ: Налице са основания за разглеждане на делото по реда на гл.29 от НПК.    

         СЪДЪТ като взе предвид становищата на страните намира, че на основание чл.252, ал.1 НПК, във вр. с чл.248, ал.5, т.4 и ал.6 от НПК следва да бъде насрочено делото при условията на гл.29 от НПК незабавно след провеждане на настоящото разпоредително заседание, поради което

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

         НАСРОЧВА незабавно разглеждане на делото при условията на гл. 29 от НПК.

ПРОКУРОРА: Моля да дадете ход на делото при условията и реда на чл. 384, ал. 1 във връзка с чл. 381, ал. 1 от НПК, тъй като с подсъдимия и неговия защитник сме постигнали споразумение, което представяме. Същото не противоречи на закона и морала, поради което моля да го одобрите.

         АДВ. КРЪСТАНОВ: Моля да дадете ход на делото при условията и реда на чл. 384, ал. 1 във връзка с чл. 381, ал. 1 от НПК, тъй като с подсъдимия и прокурора сме постигнали споразумение, което представяме. Същото не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

        СЪДЪТ докладва споразумението:

ПОСТЪПИЛО е споразумение за прекратяване на наказателното производство на основание чл. 384, ал. 1 във вр. с чл. 381, ал. 1от НПК по НОХД № 103/2018 г. по описа на БРС, сключено между адв. Калин Кръстанов – АК Монтана, като защитник на подсъдимия Й.Н.В. от една страна и  В. Давидов от друга – прокурор - РП  Берковица.

ПРОКУРОРА: Считам, че споразумението не противоречи на закона. Подписа под споразумението е мой. С така постигнатото споразумение ще се постигнат целите на наказанието.

АДВ. КРЪСТАНОВ: Поддържам споразумението. Подписа под споразумението е мой и намирам, че ще се изпълнят целите на наказанието. подсъдимия се е признал за виновен. Подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред, за което е подписал съответната декларация.

СЪДЪТ на основание чл. 382, ал. 4 от НПК запитва Й.Н. Кръстанов разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението и доброволно ли го е подписал.

  ПОДСЪДИМИЯ ЛИЧНО: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях. Доброволно съм го подписал.

С НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ страните се съгласяват, че подсъдимия Й.Н.В.  – роден на *** г. година в гр.Трън, живущ ***, българин, български гражданин, осъждан, несемеен, със средно образование, безработен, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН  в това, на 15.10.2016 г. на път II-81 на км.71+680 с посока на движение от гр. Берковица към село Бързия при управление на лек автомобил „Фолксваген „, модел „Голф” с ДК № СА 1553 ХА, собственост на Борис Н.В. ***, нарушил правилата за движение по пътищата, визирани в чл. 20, ал.2 ЗДвП (водачите на ППС са длъжни при избиране на скоростта на движение да се съобразят с атмосферните условия, релефа на местността, състоянието на пътя и превозното средство, с превозвания товар, с характера на интензивността на движение и с всички други обстоятелства, които имат значение за безопасността на движението. Водачите са длъжни да направят всичко възможно, за да намалят скоростта и да спрат превозното средство във всички случаи, когато възникне опасност за движението), чл. 123, ал.1, т.2, б.Б ЗДвП (водачът на ППС, който е участник в ПТП е длъжен да остане на мястото на произшествието и да изчака пристигането на компетентните органи на МВР), допуснал ПТП и причинил по непредпазливост средна телесна повреда на И.И.Н. с ЕГН ********** *** изразяваща се обширна разкъсно – контузна рана на дясната мишница, дясната предмишница и гръдната повърхност на дясната длан с отнемане на тъкани, прекъсване на разгъвачите на 2 и 3 пръст  на същата ръка, гнойно възпаление на меките тъкани на дясната длан, които увреждания са от естество да водят до трайно затруднение на движенията на горен десен крайник, като след деянието избягал от местопроизшествието - престъпление по чл.343, ал.3, предл. трето, б.А, предл. второ, вр. чл. 343, ал.1, б.Б, вр. чл. 342, ал.1, вр. чл. 129, ал.1 НК.

 

СТРАНИТЕ се съгласяват на Й.Н.В. да бъде наложено наказание при приложение разпоредбата на чл. 55, ал.1, т.1 НК „лишаване от свобода” за срок от 11 (единадесет) месеца, изпълнението на което да бъде отложено на основание чл. 66, ал.1 от НК за срок от три години.

НА ОСНОВАНИЕ чл.343г,  във вр. с чл. 37 т.7 от НК страните се съгласяват на подсъдимият Й.Н.В. да му бъде   наложено и наказание „Лишаване от право да управлява МПС за срок от 18 (осемнадесет) месеца, считано от 10.05.2018 г.  

 

Направените по делото разноски в размер на 354.75 лева се възлагат на подсъдимия.

 

 

 

                                                               С П О Р А З У М Е Л И    С Е:

 

 

 

 

ПОДСЪДИМ:                                 ПРОКУРОР:

         /Й.В./                                               /В.Давидов/

        

                                     

        

ЗАЩИТНИК:    

           /адв. К. Кръстанов/   

 

 

 

                           

СЪДЪТ намира, че ДЕЯНИЕТО, за което е обвинен подсъдимия не е от кръга на визираните в чл. 381, ал. 2 от НПК. С престъплението не са причинени имуществени вреди. Споразумението е сключено между страните в рамките на предвиденото от правната норма наказание. ПОДПИСАНИЯТ Й.Н.В. е декларирал, че на основание чл. 381, ал. 6 от НПК се отказва от съдебно разглеждане на НОХД № 103/2018 г. по описа на БРС по общия ред и е съгласен с условията на споразумението.

СЪДЪТ намира, че с така определеното по вид и размер наказание ще бъдат изпълнени целите на наказанието визирани в чл. 36 от НК, както и че представеното споразумение не противоречи на закона и морала и няма пречка да се одобри.

ПРЕДВИД горното и на основание чл. 384, ал. 1 във връзка с чл. 382, ал. 7 от НПК, Съдът

 

         О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение, сключено между РП Берковица, представлявана от прокурор В. Давидов от една страна и адв. К. Кръстанов – АК Монтана, като защитник на подсъдимия Й.Н.В.  – роден на *** г. година в гр.Трън, живущ ***, българин, български гражданин, осъждан, несемеен, със средно образование, безработен, ЕГН **********, по силата на което ПРИЗНАВА подсъдимия за ВИНОВЕН в това, че на 15.10.2016 г. на път II-81 на км.71+680 с посока на движение от гр. Берковица към село Бързия при управление на лек автомобил „Фолксваген „, модел „Голф” с ДК № СА 1553 ХА, собственост на Борис Н.В. ***, нарушил правилата за движение по пътищата, визирани в чл. 20, ал.2 ЗДвП (водачите на ППС са длъжни при избиране на скоростта на движение да се съобразят с атмосферните условия, релефа на местността, състоянието на пътя и превозното средство, с превозвания товар, с характера на интензивността на движение и с всички други обстоятелства, които имат значение за безопасността на движението. Водачите са длъжни да направят всичко възможно, за да намалят скоростта и да спрат превозното средство във всички случаи, когато възникне опасност за движението), чл. 123, ал.1, т.2, б.Б ЗДвП (водачът на ППС, който е участник в ПТП е длъжен да остане на мястото на произшествието и да изчака пристигането на компетентните органи на МВР), допуснал ПТП и причинил по непредпазливост средна телесна повреда на И.И.Н. с ЕГН ********** *** изразяваща се обширна разкъсно – контузна рана на дясната мишница, дясната предмишница и гръдната повърхност на дясната длан с отнемане на тъкани, прекъсване на разгъвачите на 2 и 3 пръст  на същата ръка, гнойно възпаление на меките тъкани на дясната длан, които увреждания са от естество да водят до трайно затруднение на движенията на горен десен крайник, като след деянието избягал от местопроизшествието престъпление по чл.343, ал.3, предл. трето, б.А, предл. второ, вр. чл. 343, ал.1, б.Б, вр. чл. 342, ал.1, вр. чл. 129, ал.1 НК, за което му НАЛАГА наказание  при приложение разпоредбата на чл. 55, ал.1, т.1 НК „лишаване от свобода” за срок от 11 (единадесет) месеца.

 

НА ОСНОВАНИЕ чл. 66, ал.1  от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание  лишаване от свобода” за срок от три години.

 

НА ОСНОВАНИЕ чл.343г,  във вр. с чл. 37, т.7 от НК налага на подсъдимият Й.Н.В. и наказание „Лишаване от право да управлява МПС за срок от 18 (осемнадесет) месеца, считано от 10.05.2018 година.  

 

ОСЪЖДА подсъдимия Й.Н.В. да заплати по сметка на ОД на МВР сумата от 354.75 лв. направени разноски, както и в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на БРС 5 лв. ДТ в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 103/2018 г. по описа на БРС, поради постигнато споразумение.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 

         ПРОТОКОЛЪТ приключи в 13.00 ч. и бе изготвен в с.з.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

                                              СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: