Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 08.05.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…………………………………………………… в публично заседание на 11 април…..………………………………………… през две хиляди и осемнадесета година………….....………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св. Петрова………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….АН дело 90 по описа за 2018г………………..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

С Наказателно постановление № 18-0370-000021/26.01.2018 г, издадено от Началник на РУ Вършец на А.С.П. ***, с ЕГН ********** на основание чл. 185 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 20 лева.

 

Жалбоподателят оспорва наказателното постановление. Излага съображения за незаконосъобразност на издаденото постановление поради липса на извършено нарушение.

Въззиваемата страна не изпраща представител в съдебно заседание, както и не взема становище по жалбата.

След като прецени събраните по делото доказателства, съдът прие следното :

Жалбата е процесуално допустима, подадена от лице с правен интерес срещу подлежащ на обжалване акт в предвидения от закона срок. При извършената служебна проверка не се установиха нарушения на процесуални правила. Разгледана по същество жалбата е основателна.

Установена е следната фактическа обстановка:

На 19.01.2018 година около 10.30 часа жалбоподателет управлявал лек автомобил „Дачия Докер” с рег. номер СВ 4123АМ по път III-162. На КПП Сопово бил спрян за проверка от служители на РУ Вършец по причина, че автомобилът е без включени светлини. В хода на проверката жалбоподателят възразил, че автомобилът е с автоматично включващи се светлини и вероятно неизправността е случайно събитие, дължащо се на силно разбитото пътно платно в този участък. Повредата била отстранена още на място. Проверяващите обаче съставили АУАН, въз основа на който по – късно било издадено и атакуваното НП.

По фактическата обстановка не се спори между страните. Безспорно към момента на проверката късите светлини на автомобила не светели. По разбиране на настоящия състав обаче липсва нарушение, а ако е налице такова, то следва да бъдат отчетени фактори, сочещи на маловажност. В конкретния случай, след като проверяващите са приели, че е налице нарушение и са съставили АУАН,  АНО е следвало да приложи разпоредбата на чл.28 ЗАНН и да отчете, че случаят е явно маловажен. Извършените от жалбоподателя нарушения не сочат на висока степен на обществена опасност, не са причинени щети. АНО е следвало да вземе предвид и техническите характеристики на автомобила, който предполага автоматично включване на късите светлини през деня, т.е. привеждането им в действие не е в пряка зависимост от волята на водача (в какъвто случай безспорно би било налице нарушение) и особеностите на пътя. Не на последно място следва да се има предвид, че основната функция на служителите на реда е превенцията, а не санкцията. Ако беше извършил такава преценка, АНО неминуемо щеше да достигне до извод за маловажност на извършеното и да приложи разпоредбата на чл.28 ЗАНН. Като не е сторил това е постановил незаконосъобразен акт, който следва да бъде отменен. По тези съображения съдът

 

Р    Е    Ш   И :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-0370-000021/26.01.2018 година, издадено от Началник на РУ Вършец, с което на А.С.П. ***, с ЕГН ********** на основание чл. 185 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 20 лева.

 

 

            Решението подлежи на обжалване пред АС – Монтана в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

                                                          

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: