Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                 Гр.Берковица, 14.05.2018г.

 

                                  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр. Берковица……... ……... втори наказателен състав в публично заседание на 11 април……………..………….през две хиляди и осемнадесета година..... …. …………………. …в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА ГЕОРГИЕВА

 

при секретаря Н.Андреева............……........…. ……........………………и в присъствието на прокурора..…… …....…..като разгледа докладваното от съдията Георгиева..…... ……………………... ……... АН дело №47 по описа за 2018г…........... ………....и за да се произнесе взе предвид следното:

             Производството е по реда на чл.59 и сл.от ЗАНН.

           С Наказателно постановление №17-0243-001239/18.12.2017г.на Началника на РУ-Берковица при ОД на МВР гр.Монтана, на  Г.Л.В. *** и с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лв. на основание  чл.179,ал.3,т.4 от ЗДвП,за нарушение на чл.139,ал.5 от ЗДвП.

 Недоволен от така издаденото НП е останал административно наказания,който го обжалва с молба,да бъде отменено НП .Твърди,че е притежавал валиден закупен стикер,но не  е видян от проверяващите,както и че е дисциплиниран водач.  

Жалбоподателят редовно призован, се явява в съдебно заседание се явява лично и с упълномощен адвокат,който поддържа жалбата и развива подробни съображения в представено по делото писмено становище,с което моли НП да бъде отменено.

Въззиваемата страна РУ-Берковица , не взема становище по жалбата и не изпраща представител.

Съдът след като прецени и обсъди събраните по делото доказателства във връзка с доводите на страните и оплакванията в жалбата и извърши цялостна проверка на законосъобразността и правилността на атакуваното НП, приема за установено следното:

Жалбата е подадена в преклузивния 7 дневен срок по чл.59,ал.2 от ЗАНН, от надлежна страна,с необходимите реквизити по закон и е процесуално  допустима,разгледана по същество е НЕОСНОВАТЕЛНА.

На жалбоподателя е съставен АУАН № 4277948/29.11.2017г. за това,че на същата дата, към 15.30ч.на  път ІІ -81 на КПП”Чапраза”  с посока на движение от гр.Монтана към гр.София управлява лек автомобил „Фолксваген Голф” с ДК №ОВ 7126 АК ,като не е заплатил винетна такса по реда на чл.10 ал.1 т.1 от ЗП и на предно панорамно стъкло няма залепен валиден винетен стикер за 2017год. Нарушителят подписал акта без възражение. На основание на така съставеният Акт е издадено атакуваното Наказателно постановление в което,за нарушение на чл.139,ал.5 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на  300 лв.,на основание чл.179,ал.3,т.4 от ЗДвП.

Свидетелите редовно призовани, се явяват в съдебно заседание и потвърждават констатациите,отразени в АУАН.Свидетелят Т.Г.-актосъставител в показанията си твърди,че заедно с колегата му свид.Г.В. се намирали на разклона с.Замфирово-с.Боровци,когато видели автомобил,който спрял на известно разстояние от тях.Водачът спрял сам,без да му подават сигнал и на проверяващите обяснил,че колата се е повредила.При проверката полицейските служители установили,че автомобила няма закупен и залепен валиден витнетен стикер за 2017год.Свидетелят Младенов-доведен от жалбоподателятвърди,че теглил автомобила на жалбоподателя,но тъй като неговия автомобил загрял,той го оставил и се прибрал.

 Задължението за заплащане на винетна такса е установено в чл.139,ал.5 от ЗДвП според който,движението на определените в Закона за пътищата пътни превозни средства по републиканските пътища се извършва след заплащане на винетна такса по реда на чл.10,ал.1,т.1 от Закона за пътищата.Неизпълнението на това задължение е обявено за наказуемо от нормата на чл.179,ал.3 от ЗДвП,съгласно който”Водач,който управлява пътно превозно средство по републиканските пътища,за което не е заплатена винетна такса по чл.10,ал.1,т.1 от Закона за пътищата...се наказва с глоба,както следва:.Съгласно чл.179,ал.3,т.4,пр.1 от Закона за движение по пътищата”При управление на пътно превозно средство за превоз на пътници с 8 или по-малко места с мястото на водача,пътни превозни средства за превоз на товари и/или пътни превозни средства,предназначени за пътници и товари,с технически допустима максимална маса,не повече от 3.5т.-300 лв.

С оглед на така изяснената фактическа обстановка съдът намира,че по делото безспорно е доказана нарушената правна норма,нарушителят и неговата вина.

След цялостна проверка за законосъобразността на атакувания акт,съдът не откри наказващият орган да е допуснал нарушения на процесуалните правила,ограничаващи правото на защита на жалбоподателя.Същият е подписал акта,като не е посочил в него възражения.Не е представил доказателства,оборващи доказателствената сила на АУАН.Не е подал такива и в срока по чл.44,ал.1 от ЗАНН.

Наказващият орган се е съобразил и с разпоредбата на чл.27 от ЗАНН и е наложил съответстващо на вината административно наказание,което е точно фиксирано от закона.Съдът намира,че в настоящия случай не следва да се приложи разпоредбата на чл.28 от ЗАНН,с оглед тежестта на извършеното нарушение и обществените отношения които се регулират от ЗДвП.А и видно от представената справка за нарушител/л.7-10/,жалбоподателят е системен нарушител на ЗДвП.

Предвид изложеното съдът намира жалбата за неоснователна и същата следва да бъде оставена без уважение,а наказателното постановление-потвърдено,като законосъобразно.

Водим от горното,съдът

                                        Р  Е  Ш  И :

            ПОТВЪРЖДАВА НП №17-0243-001239/18.12.2017г.на Началника на РУ-Берковица при ОД на МВР гр.Монтана, с което на  Г.Л.В. *** и с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лв. на основание  чл.179,ал.3,т.4 от ЗДвП,за нарушение на чл.139,ал.5 от ЗДвП,като  ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Административен съд-гр.Монтана в 14 дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: