Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

ГР.БЕРКОВИЦА, 16.05.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично заседание на 11 април.......……..………….……………………през две хиляди и осемнадесета година..……….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА ГЕОРГИЕВА

                                                    

при секретаря Н.Андреева….….……..………………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…..като разгледа докладваното от съдията Георгиева..…………………....……….....АН дело №42 по описа за 2018г…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

          

  С Наказателно постановление № 17-0243-000878/20.07.2017г.на Началник РУП  към ОД на МВР гр.Монтана, РУ Берковица на А.И.Т. ***  и с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лв. на основание чл.179,ал.3,т.4  от ЗдвП  за нарушение на чл.139,ал.5 от ЗДвП .

Недоволен от така издаденото НП е останал административно наказаният,който го обжалва с молба,да бъде отменено НП . Твърди,че му е наложена глоба при липса на извършено нарушение,както и че на 03.01.2017год. е закупил винетка от бензиностанция „Лукойл българия ЕООД” на стойност 97,00лв.,а проверката му е извършена на 04.07.2017год. .В съдебно заседание не се явява и не се представлява. 

Въззиваемата страна не взема становище по жалбата и не изпраща представител.

Съдът след като прецени и обсъди събраните по делото доказателства във връзка с доводите на страните и оплакванията в жалбата и извърши цялостна проверка на законосъобразността и правилността на атакуваното НП, приема за установено следното:

Жалбата е подадена в преклузивния 7 дневен срок по чл.59,ал.2 от ЗАНН, от надлежна страна,с необходимите реквизити по закон и е процесуално  допустима,разгледана по същество е НЕОСНОВАТЕЛНА.

На жалбоподателя на А.И.Т. ***  и с ЕГН ********** е съставен АУАН бл.№ 113402/04.07.2017г.за това,че на същата дата, към 11.20ч.на  път -ІІ  81 на 81+223км с посока на движение от гр.София към гр.Монтана   управлява лек автомобил „БМВ Х 5” с ДК №М7747ВК  , за който не е заплатена винетна такса по чл.10 ал.1 т.1 от Закона за пътищата. Нарушителят подписал акта като вписал възражение  ,че има винетка,но не я е залепил.В срока по чл.44 ал.1 от ЗАНН такива не са представени.

 На основание на така съставеният Акт е издадено атакуваното Наказателно постановление, в което за нарушение на чл.139,ал.5 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на  300 лв.  на основание чл.179,ал.3,т.4 от ЗДвП.Наложено е и посоченото по-горе административно наказание за допуснатото от жалбоподателя нарушение на ЗДвП.

Задължението за заплащане на винетна такса е установено в чл.139,ал.5 от ЗДвП според който,движението на определените в Закона за пътищата пътни превозни средства по републиканските пътища се извършва след заплащане на винетна такса по реда на чл.10,ал.1,т.1 от Закона за пътищата.Неизпълнението на това задължение е обявено за наказуемо от нормата на чл.179,ал.3 от ЗДвП,съгласно който”Водач,който управлява пътно превозно средство по републиканските пътища,за което не е заплатена винетна такса по чл.10,ал.1,т.1 от Закона за пътищата...се наказва с глоба,както следва:.Съгласно чл.179,ал.3,т.4 от Закона за движение по пътищата”При управление на пътно превозно средство за превоз на пътници с 8 или по-малко места с мястото на водача,пътни превозни средства за превоз на товари и/или пътни превозни средства,предназначени за пътници и товари,с технически допустима максимална маса,не повече от 3.5т.-300 лв.

 Съдът не приема възраженията на жалбоподателя, че винетната такса за посочения автомобил е била заплатена още на 03.01.2017год. в 12,45часа с оглед представения по делото касов бон.

  Съгласно разпоредбата на чл.10а ал.5 т.1 от ЗП при заплащане на винетната такса се издава документ, който удостоверява правото на ползване на републиканските пътища, наречен "винетка". Винетката се състои от две части, като частта от винетката - "винетен стикер", който удостоверява плащането на винетната такса, се залепва в долния десен ъгъл на вътрешната страна на предното стъкло на пътното превозно средство, а другата част се съхранява от водача на пътното превозно средство и е доказателство за платената винетна такса за използване на републиканските пътища при увреждане или унищожаване на винетния стикер. Действително в чл. 10а, ал.5 ЗП е въведен специален ред за доказване на заплащането на таксата, а именно чрез залепване на част първа от винетката в долния десен ъгъл на предното стъкло. В същата разпоредба обаче е въведено и изключение от принципа, а именно, че заплащането може да се удостоверява и чрез представяне от водача на съхранявана от него част втора на винетката, но само в лимитативно изброени хипотези на издаване на безплатен винетен стикер, като в случая по делото не се установява  наличието на някоя  от тези хипотези,а именно  счупване или кражба на предното стъкло на автомобила или  производствен дефект на винетния стикер.

Закупуването на винетен стикер само по себе си не означава изпълнение на задълженията по чл.139 ал.5 от ЗДвП, тъй като е необходимо същият да бъде залепен в долния десен ъгъл на предното стъкло на ППС. Противното създава предпоставки за извършване на злоупотреби и представянето на един и същ винетен стикер за няколко ППС от една и съща категория при нужда и опасност от санкциониране на виновното лице. Представеният и приложен по делото касов бон от 03.01.2017 год. /който е изключително нечетлив / за закупен винетен стикер ,не установяват, че именно за управляваното от жалбоподателя МПС е заплатена винетната такса. На представения по делото фискален касов бон не се чете регистрационния номер на автомобила на жалбоподателя,каквото изискване за отбелязването на регистрационния номер е  въведено като задължително през 2017год.

 Ето защо съдът счита, че на 04.07.2017 год., около 11,20 часа,  жалбоподателят А.Т. е извършил виновно описаното в АУАН и НП нарушение по ЗДвП, като е управлявал МПС без заплатена винетна такса за движение по републиканската пътна мрежа за 2017 година и без залепен на съответното място на МПС валиден винетен стикер за заплатена винетна такса. 

По вида и размера на наказанието:

Санкцията за неизпълнение на задължението по чл. 139 ал.5 от ЗДвП, с оглед чл. 10 ал.1 т.1 от ЗП, е установена в разпоредбата на  чл. 179 ал.3 от ЗДвП, която от своя страна диференцирана нейния размер /в четири отделни точки/, в зависимост от вида, предназначението на пътното превозно средство, броят на пътниците и от допълнителни негови характеристики, при което  глобата варира от 300 до 3000 лв. В  процесното НП се съдържа пълна индивидуализация на ППС, явяваща се достатъчна от гледна точка възможността за законосъобразно прилагане на санкционната разпоредба, поради което и правилно е била ангажирана административнонаказателната отговорност на Т. по чл.179 ал.3 т.4 от ЗДвП. Последната предвижда точно фиксирано по вид и размер наказание - глоба от 300 лв., обвързващо наказващия орган при реализиране отговорността на нарушителя и изключващо възможността му за преценка на обстоятелствата по чл.27 ал.2 от ЗАНН, каквато е била и наложена на жалбоподателя.

С оглед гореизложеното съдът намира, че при издаването на обжалваното  НП не е допуснато съществено нарушение на процесуалния и материалния закон, поради което прие, че е законосъобразно, което води до неговото потвърждаване.

Водим от горното и на основание чл. 63 ал.1 от ЗАНН съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА  НП № 17-0243-000878/20.07.2017г.на Началник РУП  към ОД на МВР гр.Монтана, РУ Берковица ,с което на А.И.Т. ***  и с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лв. на основание чл.179,ал.3,т.4  от ЗДвП  за нарушение на чл.139,ал.5 от ЗДвП  ,като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Административен съд-гр.Монтана в 14 дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: