Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

ГР.БЕРКОВИЦА, 17.05.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично заседание на 12 април.......……..………….……………………през две хиляди и осемнадесета година..……….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА ГЕОРГИЕВА

                                                    

при секретаря Т.Йорданова….….……..………………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…..като разгледа докладваното от съдията Георгиева..…………………....……….....АН дело №41 по описа за 2018г…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

       С Наказателно постановление № 17-0243-001238 от 21.09.2017г. на Началник сектор към ОДМВР гр.Монтана, РУ гр.Берковица на жалбоподателя  О.М.А. *** и с ЕГН ********** ,  й е наложено на осн. чл.179, ал.2 във вр. с чл.179, ал.1, т.5, пр.5 от ЗДвП  административно наказание „Глоба” в размер на 200лв /двеста лева/  за извършено административно нарушение по чл.44, ал.1 от ЗДвП.

       Недоволна от НП е останала жалбоподателката, която го обжалва в законноустановеният 7-дневен срок, с молба да бъде отменено изцяло, като незаконосъобразно.

      В с.з. жалбоподателката редовно призована се явява, като поддържа жалбата,  като твърди  не е извършила административното нарушение, за което е ангажирана нейната административно-наказателна отговорност.

      Въззиваемата страна не изпраща процесуален представител, не взема становище по жалбата.

      Доказателствата по делото са писмени и гласни.

      Съдът, след като се запозна със събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната взаимна връзка и съвкупност, както и във връзка с доводите и становищата на страните, намери за установено следното :

       С Наказателно постановление № 17-0243-001238 от 21.09.2017г. на Началник сектор към ОДМВР гр.Монтана, РУ гр.Берковица на жалбоподателя  О.М.А. *** и с ЕГН**********  е наложено на осн. чл.179, ал.2 във вр. с чл.179, ал.1, т.5, пр.5 от ЗДвП  административно наказание „Глоба” в размер на 200лв /двеста лева/  за извършено административно нарушение по чл.44, ал.1 от ЗДвП, а именно, за това, че на 01.09.2017г. около 13,25ч. в Община Берковица на път 4-81042 с посока на  движение от обходен път на гр.Берковица към път 2-81 , като водач на лек автомобил, марка „Форд Транзит”, с рег.№ М5760АТ     като при движение с несъобразена скорост спрямо профила на пътя-прав хоризонтален и при  разминаване с насрещно движещо се МПС с рег.№018М734не осигурява достатъчно странично разстояние между двете МПС-та и блъска с лявото огледало на нейния автомобил,лявото огледало на насрещно движещото се МПС като нанася материална щети.

       В с.з. жалбоподателят се явява и поддържа жалбата. Моли съда да отмени наложеното й наказание, тъй като не е извършила нарушението за което е наказана.

              Депозираната жалба е процесуално допустима, подадена от лице имащо правен интерес и в предвидения от закона 7-дневен срок.

        Разгледана по същество жалбата е основателна.

        Свидетелят И.Й.- полицейски служител в РУ гр.Берковица бил дежурен на смяна на 01.09.2017г., когато около 13,25ч. били изпратени заедно с колегата му П.Д. от дежурният ОДЧ при РУ гр.Берковица да извършват проверка във връзка с постъпил сигнал за ПТП, станало на територията на Община Берковица, като участниците в него ги чакали на мястото. Двамата полицейски служители пристигнали с патрулния автомобил на мястото на настъпилото ПТП, където ги чакали жалбоподателят и другият водач. По време на проведения разговор с тях, свидетелите установили, че жалбоподателката е управлявала  около 13,25ч. в Община Берковица, на път  4-81042 с посока на движение  от обходен път на гр.Берковица към път 2-81 лек автомобил, марка „Форд Транзит”, с рег.№ М5760АТ   и е станала участник в ПТП при разминаването й с водач на  лек автомобил с  рег.№018М734. При разминаването на двете МПС-та е последвал удар между страничните им огледала. И двамата водачи са спрели на мястото на ПТП.

       При пристигането си св.П.Д. в присъствието на св.И.Й. и на жалбоподателката й съставил АУАН № 1327, за това, че не осигурява достатъчно разстояние при разминаването с другия автомобил и с лявото странично огледало блъска насрещно движещото се МПС, като му нанася материална щета на неговото странично огледало.      Впоследствие въз основа на така съставеният АУАН, АНО издал и атакуваното НП, с което наложил на жалбоподателката на осн. чл.179, ал.2 във вр. с чл.179, ал.1, т.5, пр.5 от ЗДвП  административно наказание „Глоба” в размер на 200лв /двеста лева/  за извършено административно нарушение по чл.44, ал.1 от ЗДвП .

       Горното се установява от фактическа страна от събраните по делото писмени доказателства, както и от показанията на разпитаните в с.з. свидетели И.Й. и доведените от жалбоподателката в съдебно здаседание Р.Цветков и В.Цветкова, които съдът кредитира, като обективни, последователни, и намиращи се във връзка, както по между си, така и с останалите събрани по делото доказателства.

      Съгласно разпоредбата на чл.6 от ЗАНН административно нарушение е това деяние /действие или бездействие/, което нарушава установеният ред на държавно управление, извършено е виновно и е обявено от закона за наказуемо с административно наказание налагано по административен ред. Следователно деянието обявено за административно нарушение трябва да е извършено виновни –умишлено или непредпазливо, като законодателят е предвидил непредпазливите деяния да се наказват само в предвидените от закона случай.

        В нормата на чл.44, ал.1 от ЗДвП е предвидено задължението на водачите на насрещно движещите се пътни превозни средства при разминаване да осигуряват достатъчно странично разстояние между пътните превозни средства.

       За това нарушение в нормата на чл.179, ал.2 от ЗДвП законодателят е предвидил административно наказание „Глоба” в размер на 200лв.

       Съдът намира, че НП е издадено при неизяснена фактическа обстановка досежно механизма на настъпилото ПТП и виновното поведение на жалбоподателката. Фактическите констатациите в съставеният АУАН ,въз основа на който е издадено НП са отразени без да бъде извършена проверка на мястото на ПТП, както и на направените възражения от жалбоподателят, че водача на другият автомобил е навлязъл в нейната пътна лента, при което е последвал удар между страничните огледала на двата автомобила. Още при връчване на АУАН жалбоподателката е вписала,че възразява,тъй като не е виновна, което същата твърди в дадените по време на разпита си в с.з.В тази насока са и твърденията на свидетелите,пътували в автомобила на жалбоподателката по време на настъпилото ПТП.

         Не е установено по какъвто и да е годен начин, че на 01.09.2017г. жалбоподателката е нарушила разпоредбата на чл.44, ал.1 от ЗДвП, за да настъпи ПТП. При липса на доказано виновно поведение от страна на жалбоподателят за настъпване на ПТП на 01.09.2017г., контролните органи е следвало да съставят единствено и само изискания от другия водач протокол за ПТП, без да съставят АУАН спрямо А..

       Водим от горното съдът намира, че депозираната жалба се явява основателна и издаденото НП следва да се отмени изцяло, като незаконосъобразно, издадено при неизяснена фактическа обстановка, поради което и на осн. чл.63 от ЗАНН, съдът

                                                Р  Е  Ш  И  :

               ОТМЕНЯВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ    № 17-0243-001238 от 21.09.2017г. на Началник сектор към ОДМВР гр.Монтана, РУ гр.Берковица,с което на О.М.А. *** и с ЕГН ********** е наложено на основание чл.179, ал.2 във вр. с чл.179, ал.1, т.5, пр.5 от ЗДвП  административно наказание „Глоба” в размер на 200лв /двеста лева/  за извършено административно нарушение по чл.44, ал.1 от ЗДвП ИЗЦЯЛО, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

         Решението може да се обжалва пред Административен съд гр.Монтана, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщението на страните, за неговото изготвяне.

 

     

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ :