Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 11.05.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…………………………………………………… в публично заседание на 12 април....………………………………………… през две хиляди и седемнадесета година………….....………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св.Петрова………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….АН дело 14 по описа за 2018г………………..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

С Наказателно постановление № 17-0370-000615/24.10.2017 г, издадено от Началник на РУ Вършец на Д.И.И. ***, с ЕГН ********** на основание чл. 183, ал.2, т.3, пр.1 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 20 лв.; на основание чл. 183, ал.1, т.1 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 10 лева и на основание чл. 183, ал.1, т.2 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 10 лева като на основание Наредба №Iз-2539 на МВР са отнети 8 контролни точки.

 

Жалбоподателят оспорва наказателното постановление В ЧАСТТА относно нарушението по чл.6, ал.1 ЗДвП.  В жалбата и чрез процесуален представител в съдебно заседание развива доводи за незаконосъобразност на НП, за липса на сочените нарушения, респ. за тяхната недоказаност в производството. Претендира от съда отмяната му.

Въззиваемата страна не изпраща представител в съдебно заседание, както и не взема становище по жалбата.

След като прецени събраните по делото доказателства, съдът прие следното :

На първо място в производството се поставя въпроса за допустимост на подадената жалба с оглед спазване на предписания в закона срок за обжалване.

От доказателствата по делото се установи, че АНО не е спазил процедурата по връчване на НП.  Жалбоподателят не е търсен на адреса. Св. Л.Иванова, майка на жалбоподателя, разяснява, че в края на 2017 година била извършена кражба на нейни и на сина й документи. По този повод посетила КАТ – Монтана, за да заяви издаване на нови документи.  Служителката й заявила, че следва да заплати глоби, наложени на сина й. Тя внесла указаната й сума, след което служителата й връчила атакуваното НП. Свидетелката не разбрала защо й връчват постановлението, но го приела. По това време синът й се намирал в чужбина. Веднага след завръщането му, узнал за издаденото НП и предприел действия по обжалването му.

Разпоредбата на чл.58, ал.1 ЗАНН изисква НП да бъде връчено на нарушителя лично срещу подпис. Ако последният не е намерен на постоянния си адрес, а новият такъв е неизвестен, постановлението се счита за редовно връщено. В конкретния случай АНО дори не е правил опит да връчи НП на жалбоподателя. Липсват каквито и да било доказателства да е търсен, да е проучван евентуално новият му адрес и т.н. Случайното появяване на св.Иванова в КАТ – Монтана станало повод за АНО да „приключи” ангажимента си по връчване на НП. Така, като констатира нарушение на разпоредбата на чл.58, ал.1 ЗАНН, настоящият състав прие, че срокът за обжалване на НП е спазен, като съобрази момента на узнаване.

Жалбата е процесуално допустима, подадена от лице с правен интерес срещу подлежащ на обжалване акт в предвидения от закона срок. При извършената служебна проверка не се установиха други нарушения на процесуални правила. Разгледана по същество жалбата е основателна.

Установена е следната фактическа обстановка:

На 08.09.2017 година около 14.00 часа жалбоподателят се движел по ул. „Климент Охридски” в град Вършец като управлявал МПС „Фолкваген Пасат” с ДКН М 2875 ВМ (според посоченото в АУАН и НП). В колата бил и св.Ст.И.. Двамата не познавали града, не знаели как е организирано движението в центъра му. На едно кръстовище спрели на знак „Стоп”, опитвайки се да се ориентират за посоката, в която да продължат. След преминаване на кръстовището и продължавайки пътя си, били спрени за рутинна проверка. Проверяващите съставили АУАН за това, че жалбоподателят не носел със себе си СУ на МПС и документ за сключена застраховка „ГО”, както и за това, че не съобразил движението си с пътен знак „В2”. По – късно, въз основа на него било издадено и атакуваното НП.

Настоящият състав намира, че по делото не бе доказано по категоричен начин извършването на нарушение от страна на жалбоподателя по чл.6, ал.1 ЗДвП. Въпреки положените от съда усилия, единственият явил се в съдебно заседание свидетел на въззиваемата страна заяви, че не си спомня за случая. В противовес на това са показанията на разпитания св.И., който е категоричен, 1.че колата е спряла на кръстовището на знак „Стоп”, най – малкото защото двамата не са знаели в каква посока да тръгнат и 2.спрени са за рутинна проверка след като са преминали кръстовището. Съставените актове по ЗДвП имат доказателствена стойност за отразените в тях факти. Когато обаче описаната фактическа обстановка е оспорена, то в тежест на АНО е да установи верността на отразената, респ.възприетата от него фактическа обстановка. В случая изобщо не бе установено съставилите акта къде са били, имали ли са пряко възприятие на кръстовището. Нещо повече. В АУАН и в НП е посочено, че жалбоподателят не съобразява движението си със знак В2 на ул. „Климент Охридски” 15. Посоченият пътен знак регулира преминаването през кръстовища и логично се поставя на кръстовище, където се пресичат поне две улици. Когато движението на водач на ППС не е съобразено с този знак, то означава, че този водач неправилно е навлязъл, респ. преминал през конкретно кръстовище, а не е „преминал” покрай конкретен административен адрес, както това е посочено в АУАН и атакуваното НП.

При така установената фактическа обстановка съдът намира жалбата за основателна, поради което издаденото НП следва да бъде отменено в атакуваната част. По горните съображения съдът

 

Р    Е    Ш   И :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0370-000615/24.10.2017 г, издадено от Началник на РУ Вършец, В ЧАСТТА, с която на Д.И.И. ***, с ЕГН ********** на основание чл. 183, ал.2, т.3, пр.1 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 20 лв. за нарушение на чл.6, т.1 от ЗДвП и на основание Наредба № Iз-2539 на МВР са отнети 8 контролни точки.

 

 

            Решението подлежи на обжалване пред АС – Монтана в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

                                                          

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: