Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 02.05.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 04 април.....……..………….……………………през две хиляди и осемнадесета година..……….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА Г.

                                                    

при секретаря Н.Андреева….….……..………………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…..като разгледа докладваното от

съдията Г...…………………....……….....АН дело №484 по описа

за 2017г…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

         Производството е по чл.59 и следващите от ЗАНН

  Обжалвано е наказателно постановление № СИ-535 от 24.11.2017г. на Георги Христов Десев на длъжност Началник на Регионален отдел „Метрологичен надзор - Западна България” /РО „МН - ЗБ”/  на Главна Дирекция „Метрологичен надзор” към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, упълномощен със Заповед № А – 331/10.05.2017г. на Председателя на ДАМТН с което на Д.Б.Д. *** , с ЕГН ********** за осъществено административно нарушение по чл.44, т.4, във вр. чл.26 ал.3,чл.35 и чл.43 ал.1 от Закон за измерванията /ЗИ/ е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 100 /сто/ лева на основание чл.85, ал.1 от ЗИ.

   В жалбата си, чрез представляващия я адв.Каменова, жалбоподателката  навежда твърдения за нарушения на материалните и процесуални правила. Моли съда да отмени обжалваното наказателно постановление като незаконосъобразно, неправилно и необосновано. В съдебно заседание за жалбоподателя се явява адв.Каменова, която поддържа жалбата. В пледоарията си адв.Каменова релевира факти, основаващи искане към съда за отмяна на издаденото НП.

   Въззиваемата страна, ДАМТН гр. София, редовно призована, не изпраща представител в съдебно заседание. Преди давене ход на делото е представено  писмено становище от Георги Десев – Началник на РО „МН - ЗБ” в ГД „МН” при ДАМТН, в подкрепа на становището си за законосъобразност  на обжалваното НП. Моли съда да потвърди издаденото НП като правилно и законосъобразно.

   След като прецени обжалваното постановление с оглед основанията , посочени във въззивната жалба и събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

    Обжалваното наказателно постановление /НП/ е издадено въз основа на съставен на 07.07.2017г. от свидетел Т.И.К. акт за установяване на административно нарушение /АУАН/  №ВД 183/ 07.07.2017г. на  жалбоподателя Д.Б.Д. *** , с ЕГН **********  за това, че на 07.07.2017г. около 10:30 при извършване на надзорна проверка на Общински пазар в гр.Берковица,ул.”Николаевска” на търговска маса №13 при продажба на зеленчуци-краставици,тиквички и др., използва средство за измервания /електронна везна/, свързано с търговски плащания по смисъла на чл.5  от Закон за измерванията, а именно електронна везна с надписи върху нея:  CAPACITY 40кg, DIVISION 5g, МИН,  без идентификационна табела,на която да е изписан идентификационен номер и производител  и без знаци за контрол на средства за измерване по чл.35,чл.43 ал.1 от ЗИ и без нанесена маркировка за оценено съответствие със съществуващите изисквания ,определени по реда на чл.7 от Закона за техническите изисквания към продуктите. Съгласно акта описаното е нарушение на чл.44, т.4, във вр. с чл.26 ал.3, чл.35 и чл.43 ал.1 от ЗИ. Актът е съставен в присъствието на посоченото в него лице като нарушител. Актът е подписан от посочените в него лица, а отказа на жалбоподателя да подпише акта е удостоверен с подписа на един свидетел. На същата дата АУАН не е връчен поради отказ на жалбоподателя, удостоверено по надлежния ред с разписка за това действие и подписа на един свидетел. В законоустановения срок пред контролните органи не са били представени писмени възражения от страна на жалбоподателя, относно съставения срещу него АУАН. На основание констатациите в акта е издадено и атакуваното НП, с което е ангажирана административно – наказателна отговорност на жалбоподателя. На 12.12.2017г. е връчен и препис от същото на жалбоподателя. Несъгласен с наложеното му административно наказание в срок пред РС Берковица, Д. е обжалвала издаденото НП.

  Разпитан като свидетел в съдебно заседание, актосъставителят Т.К. описва фактическа обстановка, идентична с тази от АУАН и НП. В допълнение заявя, че АУАН е съставен в присъствието на жалбоподателя, която е отказала да го подпише и получи,за което е оформена и разписка. Свидетелят потвърждава, че при проверката на 07.07.2017г. се е установило, че жалбоподателят използва измерително средство /електронна везна/ за продажба на зеленчуци- краставици,тиквички и др.,  върху което не са поставени знак за одобрен тип, както и такива за извършена и предстояща проверка, както и че лично е установил нарушението.В тази насока са и показанията на свидетелите Г. и Г.,с участието на които е извършена проверката.

 При така установената фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи:

   По допустимостта на жалбата: Жалбата е с правно основание чл.59, ал.1 от ЗАНН, подадена в преклузивния срок по ал.2 от този текст, от легитимиран субект /срещу който е издадено атакуваното НП/, при наличие на правен интерес от обжалване и пред компетентния съд /по местоизвършване на твърдяното нарушение/, поради което е процесуално ДОПУСТИМА.

     Разгледана по същество, жалбата е  НЕОСНОВАТЕЛНА.

     По същество на спора: Същественото при производството от административно - наказателен характер е да се установи спазена ли е процедурата по съставяне на акта, за установяване на извършеното административно нарушение; съставеният акт съдържа ли императивно определените в закона реквизити, актът предявен ли е на нарушителя и правилно и законосъобразно ли е оформено предявяването; компетентността на актосъставителя; има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН,  дали това деяние е извършено от лицето, посочено в акта като нарушител, и дали е извършено виновно (умишлено или непредпазливо); наказателното постановление издадено ли е при спазване на императивните разпоредби за съдържание, реквизити и срокове. Процесуални предпоставки, за които съдът следи служебно и когато се установи, че в хода на административно - наказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, наказателното постановление следва да бъде отменено изцяло, като незаконосъобразно, като в тези случаи, съдът не разглежда спора по същество. Когато, обаче, са спазени всички процесуални правила и срокове, то наказателното постановление е законосъобразно издадено и именно тогава съдът следва да провери дали то е правилно, т. е. дали има извършено  административно нарушение. Именно административно наказващият орган е този, който следва да установи пред съда, че има извършено административно нарушение / такова, каквото е описано в акта / и че същото е извършено от лицето, посочено като нарушител. Ако това не бъде доказано пред съда, то НП следва да бъде отменено като неправилно, тъй като не е доказано извършването на нарушението. Едва когато НП е законосъобразно и  се докаже извършването на съответното нарушение може да бъде разгледан и въпроса за съответствието на наложената санкция с тежестта на нарушението / само когато размерът на административното наказание или имуществената санкция  може да бъде определен в някакви граници, а не е фиксиран в закона /.

   Като прецени изложената фактическа обстановка с оглед нормативните актове, регламентиращи процесните отношения и при цялостната служебна проверка на акта, на основание чл.313 и чл.314 от НПК, вр. чл.84 от ЗАНН, настоящият състав на Районен съд Берковица счита, че атакуваното наказателно постановление е законосъобразно и правилно, поради което и следва да бъде потвърдено, като съображенията на съда за това са следните:

   Съдът намира че при съставянето на АУАН не са налице процесуални нарушения, както и че посочената в него фактическа обстановка, не се опровергава от събраните доказателства. Актът е съставен от Т.И.К. главен инспектор, който с оглед заеманата длъжност в отдел РО „ИА ЗБ” на ГД МН гр. Видин, има право да съставя АУАН при констатиране на нарушения по Закон за измерванията, съгласно Заповед №А - 333/10.05.2017г. на  и.д.Председателя на ДАМТН. Актосъставителят при изпълнение на служебните си задължения е установил нарушението на разпоредбите на ЗИ от страна на жалбоподателя и е съставил АУАН съгласно изискванията за това, в присъствието на двама свидетели – И.Г.Г. и Й.П.Г., явяващи се и свидетели при установяване на административното нарушение . Актът е съставен в присъствието на лицето, посочено в него като нарушител, който се е запознал с неговото съдържание,но е отказал да го подпише и получи. Актът е подписан от всички лица, посочени в него, като отказа на жалбоподателката е удостоверен с подписа на един свидетел .Във връзка с отказа да получи препис от него е попълнена разписка и подписана от един свидетел. Това се потвърждава както от представените по делото писмени доказателства, така и от свидетелските показания .

Атакуваното НП е издадено от лице притежаващо нужната компетенция за това съгласно, Заповед № А – 331/10.05.2017г. на и.д.Председателя на ДАМТН. Атакуваното НП съдържа реквизитите по чл.57 от ЗАНН и в него не съществуват пороци, водещи до накърняване правото на защита на жалбоподателя. Спазени са и сроковете по чл.34 от ЗАНН. С оглед изложеното, съдът след запознаване с приложените по дело АУАН и НП намира, че съставеният АУАН и обжалваното НП отговарят на формалните изисквания на ЗАНН, като издадени от компетентни органи притежаващи нужните правомощия за тези действия и съобразно изискванията на ЗИ.

Като разгледа всички доказателства по делото  и в тяхната съвкупност съдът прецени относно приложението на материалното право следното:

 Относно деянието на жалбоподателя, нарушаващо разпоредбата на чл.44, т.4, във вр. с чл.26,ал.3, чл.35 и чл.43 ал.1 от ЗИ, досежно материалноправната законосъобразност в обжалваното НП съдебният състав прецени за правилно издадено, в съответствие с приложимия материален закон.

Съдът намира, че в настоящия случай безспорно е установено извършеното административно нарушение и неговият субект. По силата на закона жалбоподателят Д. се явява субект на отговорността, защото е била ползвател на измерително средство /електронна везна/, служещо за изтегляне на предлаганите от него зеленчуци на общинския пазар, без да е спазила изискванията за това, съгласно с чл.26 ал.3 ,чл.35 и чл.43 ал.1 от ЗИ. Действително разпоредбата на чл.35 от ЗИ посочва допълнителна характеристика на ползвателя –„производителят или вносителят нанасят знак за одобрен тип върху всяко средство за измерване, произведено в съответствие с одобрения тип и по желание - върху съпровождащата го документация”, но същите качества отново се отнасят до лицето, което си е позволило да използва измерително средство за мерене/теглене на стока с търговска цел. В конкретния случай се доказа, че именно физическото лице Д.Д. е нарушила изискванията по ЗИ, използвайки измерително средство за продажба на зеленчуци, което не е легално одобрено за това и не е  издържано, без наличието на проверки от контролни органи, които да констатират годността му за правилно измерване на продаваната стока. Именно поставянето на знаци за одобрен тип, за извършена и последваща проверка от предвидени в закона контролни органи по метрологичен надзор,  гарантират основни права на потребителите в отношенията им с търговците, а именно заплатената за дадена стока цена, да бъде съответна на заявеното от потребителя количество, респективно стоката да бъде правилно измерена, в противен случай потребителят е в заблуда. В тази връзка, безспорно по делото се доказа, че  жалбоподателят съзнателно е осъществила състава по чл.44, т.4 от ЗИ, като е използвала измерително средство /везна/ за продажба на стоки, независимо от качеството му и в противоречие с изискванията на ЗИ, като съдът следва да отбележи, че дори самият жалбоподател, още при съставянето на АУАН, не е отрекъл притежанието на качество на производител или вносител на конкретната стока и не е вписала възражение. Разпоредбата на чл. 44, т.4 от ЗИ недвусмислено сочи, че Лицата, които използват средства за измерване, са длъжни  съгласно т.4 да не използват средства за измерване без знаците по чл. 35, чл. 39, ал. 1 и чл. 43, ал. 1.Средствата за измерване от одобрен тип задължително подлежат и на първоначална проверка, която се извършва с цел пускането им на пазара и преди извършването на която не могат да бъдат използвани,а така също и на последваща проверка. Съгласно разпоредбата на цитираната разпоредба на чл.26 ал.3 от ЗИ средствата за измерване, чието съответствие със съществените изисквания, определени по реда на чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите, е оценено и удостоверено, подлежат само на последващи проверки. Доказателства, че конкретното средство за измерване е преминало подобна  проверка, не бяха представени

 

 

 

 

 

С оглед това, че административното нарушение е извършено от физическо лице, съдът следва да прецени отношението на жалбоподателя от субективна страна. Същата е административно – отговорно лице, пълнолетна е, вменяема, виновно е извършила нарушението, като е съзнавала, че на  маса за продажба на зеленчуци на общинския пазар в гр.Берковица използва  измерително средство /електронна везна/  за изтегляне на стоката, без необходимите удостоверителни знаци за одобрение и извършени/ предстоящи проверки по ЗИ. 

В настоящия случай при съставянето на АУАН и на НП няма допуснати съществени нарушения на административно - наказателните правила, които да ограничават правото на защита на нарушителя. При така констатираното административно нарушение правилно наказващият орган е пристъпил към определяне на административното наказание. В случая наказващият орган е спазил изискванията на чл.27, ал.1 - 3 от ЗАНН, като при издаването на НП и определяне на наказанието е отчел тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване, като съдът констатира липса на отегчаващи обстоятелства и наличието на смекчаващо, а именно приема се че извършеното от жалбоподателката нарушение е първо по ред, предвид факта, че по делото няма данни за извършено друго такова.

   По отношение приложение нормата на чл.28 от ЗАНН, действително, съгласно ТР № 1/2007г. на ОСНК на ВКС на РБ, в правомощията на съда е да   извършва служебна проверка, относно правилната преценка от страна на административния орган по характеризирането на нарушението като „маловажен случай”.  Преценката по  чл.28 от ЗАНН за наличието на „маловажен случай” е обвързана със субсидиарното приложение на НК и по - конкретно с дефинирането на понятието, съгласно чл.93, т.9 от НК. „Маловажен случай” е този, при който извършеното престъпление с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по - ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от съответния вид. В тази посока, предвид че конкретното административно нарушение не разкрива по - ниска обществена опасност в сравнение с други нарушения по този състав, правилно АНО не е приложил чл.28 от ЗАНН. По делото има достатъчно обстоятелства, подкрепени с доказателства, които да опишат осъществения от жалбоподателя фактически състав на чл.44,т.4, във вр. с чл.26 ал.3, чл.35 и чл.43 ал.1 от ЗИ, обуславящи ангажирането на жалбоподателката с административно – наказателна отговорност, липсват достатъчно смекчаващи обстоятелства, които да се свържат с приложението на чл.28 от ЗАНН. Действително, по делото няма данни за друго извършено от жалбоподателя нарушение, но то в достатъчна степен е повлияло върху размера на наказанието, а именно определеният от АНО в минимално предвидения от закона размер по чл.85, ал.1 от ЗИ. Настоящата съдебна инстанция намира,че жалбоподателят е извършила формално по характера си нарушение, респ. на „просто извършване”, при което с факта на установяването му, законодателят презюмира настъпването на неблагоприятни за установения обществен ред правни последици, достатъчно значими по презумция на закона, за да подлежат на санкциониране с предвидената в правната норма административно – наказателна санкция.

           С оглед изложеното, съдът намира, че правилно АНО е определил наказанието глоба в минималния размер от 100 лева. Така определеният размер на наложеното административно наказание се явява адекватен и съответен на извършеното нарушение и ще спомогне в най-пълна степен да се изпълнят целите на административното наказание по смисъла  чл.12 от ЗАНН - да се поправи и превъзпита нарушителя към спазване на установения правен ред и да въздейства възпитателно и предупредително и върху останалите членове на обществото.Чл. 5. За осигуряване на точност и достоверност на измерванията в здравеопазването и на измерванията, свързани с обществената безопасност, защитата на околната среда, държавните и общинските вземания и търговските плащания, се извършва метрологичен контрол.

  Предвид всичко изложено обжалваното наказателно постановление се явява законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

          Мотивиран от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Съдът

 

 Чл. 5. За осигуряване на точност и достоверност на измерванията в здравеопазването и на измерванията, свързани с обществената безопасност, защитата на околната среда, държавните и общинските вземания и търговските плащания, се извършва метрологичен контрол.

Чл. 5. За осигуряване на точност и достоверност на измерванията в здравеопазването и на измерванията, свързани с обществената безопасност, защитата на околната среда, държавните и общинските вземания и търговските плащания, се извършва метрологичен контрол.

 

Р Е Ш И:

 

 ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № СИ-535 от 24.11.2017г. на Георги Христов Десев на длъжност Началник на Регионален отдел „Метрологичен надзор - Западна България” /РО „МН - ЗБ”/  на Главна Дирекция „Метрологичен надзор” към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, упълномощен със Заповед № А – 331/10.05.2017г. на Председателя на ДАМТН, с което на Д.Б.Д. *** , с ЕГН ********** за осъществено административно нарушение по чл.44, т.4, във вр. чл.26 ал.3,чл.35 и чл.43 ал.1 от Закон за измерванията /ЗИ/ е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 100 /сто/ лева на основание чл.85, ал.1 от ЗИ.

           Решението не е окончателно и подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението до страните за неговото изготвяне пред Административен съд  Монтана по реда на глава ХІІ на АПК.

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ :