П Р О Т О К О Л

гр. БЕРКОВИЦА, 29.05.2018 год.

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…………………..……………………в публично съдебно заседание на  29.05.2018 г……….……….в състав:

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ФИЛИПОВА

              

                            Съдебни заседатели: 1.

     2.

 

                                                                  

при участието на секретаря ……Н. Андреева.....…......……….……….

и прокурора………….………...….………….сложи за разглеждане  гр. дело…51…..по описа за 2018 г..…………………докладвано от съдията Филипова….…….………………………….……………… на поименното повикване в….11,00……...…………….часа се явиха:

         

ИЩЕЦЪТ Б.С.Ч., редовно призован, се явява лично и с адв. С.С.- САК.

          ОТВЕТНИЦАТА И.Ц.С., редовно призована, се явява лично и с адв. В.В.-***.

         

          АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

АДВ. В.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че  няма процесуална пречка за даване ход на делото и

 

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ход на делото.

АДВ. С.: Уважаема госпожо съдия, страните са постигнали споразумение, което представям и моля да утвърдите.

АДВ. В.: Постигнали сме споразумение. Моля да го утвърдите. Отговаря на законовите изисквания.

 

СЪДЪТ констатира, че страните са постигнали спогодба в следния смисъл:

 

 

 

 

 

 

 

Бащата Б.С.Ч., с ЕГН ********** *** ще има режим на лични отношения с детето ЦВЕТИН БИСЕРОВ Ч., с ЕГН **********, като следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца с преспиване в дома на бащата от 10,00 часа на съботния ден до 17,00 часа на неделния ден; да го взема при себе си през лятната ваканция за 10 дни с преспиване, когато периода не съвпада с годишния отпуск на майката; на официални коледни празници 24 и 25 декември на всяка четна година от 17,00 на 24.12 до 17,00 часа на 25.12. и по всяко друго време по взаимно съгласие на страните.

Разноските по делото се поемата от страните, така както са

направени.

 

 

С П О Р А З У М Е Л И  СЕ:

 

 

И.Ц.С., чрез адв. В. В.:

 

 

Б.С.Ч., чрез адв. Ст. С.:

 

 

 

СЪДЪТ, в производството по установяване режим на лични контакти и при решаване на въпроса при кого от двамата родители да бъде местоживеенето на детето, е длъжен служебно да се произнесе и по въпроса за дължимата издръжка. На този състав е служебно известен факта, че между страните е налице висящо производство- гр. дело № 71 / 2018 г., касаещо въпроса за дължима издръжка за минал период. Предвид това съдът, приканва страните да изразят становище и евентуално да постигнат споразумение, ако между тях не е уреден този въпрос и по отношение на дължимата издръжка   за бъдеще време.

АДВ. В.: Госпожо съдия, пред залата разговаряхме с ищеца и пълномощника му, те заявиха че ще заплаща издръжка в размер 200,00 лева месечно, считано от днес 29.05.2018 г. до пето число на текущия месец.

АДВ. СТЕФАНОВА: Съгласни сме.

С П О Р А З У М Е Л И  СЕ:

 

 

И.Ц.С., чрез адв. В. В.:

 

 

Б.С.Ч., чрез адв. Ст. С.:

 

 

 

СЪДЪТ като взе предвид, че постигнатата между страните спогодба отговаря на изискванията на закона, не противоречи на морала и в максимална степен са защитени правата и законните интереси на детето

 

                             О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА И ОДОБРЯВА спогодбата между Б.С.Ч., с ЕГН ********** ***  и И.Ц.С., с ЕГН ********** ***,   по силата на която:

 

Б.С.Ч., с ЕГН ********** *** ще осъществява лични контакти с детето Цветин Бисеров Ч., с ЕГН ********** всяка първа и трета събота и неделя от месеца с преспиване в дома на бащата от 10,00 часа на съботния ден до 17,00 часа на неделния ден; има право да го взема при себе си през лятната ваканция за 10 дни с преспиване, когато периода не съвпада с годишния отпуск на майката; на официални коледни празници 24 и 25 декември на всяка четна година от 17,00 на 24.12 до 17,00 часа на 25.12. и по всяко друго време по взаимно съгласие на страните.

 

РАДОСЛАВ С.Ч., с ЕГН ********** *** ще заплаща на И.Ц.С., с ЕГН ********** ***, като майка и законен представител на малолетния ЦВЕТИН БИСЕРОВ Ч., с ЕГН ********** по 200,00 лева месечна издръжка, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане, считано от 29.05.2018 година до настъпване на причини, обуславящи нейното изменение или прекратяване, до пето число на текущия месец.

 

ОСЪЖДА Б.С.Ч., с ЕГН ********** *** полза на бюджета на съдебната власт по сметка на БРС 144,00 лв. върху присъдения размер издръжка,  както и 5,00 лева ДТ за издаване на изпълнителен лист.

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 51 по описа на БРС за 2018 година.

 

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява постигнатата спогодба е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

          ПРОТОКОЛЪТ приключи в 11,30 ч. и бе изготвен в съдебно заседание.

           

 

          СЕКРЕТАР:                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: