Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 03.05.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 15 февруари.……..…………………………………… през две хиляди и осемнадесета година……….…….………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св..Петрова………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 988 по описа за 2017г…………..……………………..и за да се произнесе взе предвид следното:

       

Производството по делото се развива на основание чл.422 от ГПК и има за цел да установи съществуването на вземането на ищеца към ответника, за което вече му е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д 915 по описа на БРС за 2017 година.

Ищецът “Глобал Трейд лоджистик” ЕООД, град Ловеч твърди в исковата си молба, че на 08.06.2017 година сключил с ответника договор за извършване на превоз на комплектен товар с начална дата от гр. София 09.06.2017 г. и срок за доставка до Полша 13.06.2017 г., като уговореното навло било в размер на 950 евро без ДДС, платими 30 дни след получаване на оригинална фактура и 2 бр. ЧМР без забележки. Твърди, че ответникът доставил товара с един закъснение, което е отбелязано на товарителницата. С писмо от 19.06.2017 г. уведомили ответника, че поради нарушение на т.2.4 от договора и неявяване на разтоварен пункт в уговорения ден и час всички претенции на получателя на стоката ще бъдат отправяни към него. На 01.07.2017 г. получателят на товара е изпратил на ищеца  дебитно известие, с което го е задължил със сумата от 1800 злоти поради възникнала необходимост от промяна организацията на работа на склада поради неявяване на колата за разтоварване на 13.06.2017 г. С уведомително писмо от 10.08.2017 г. уведомили ответника, че им дължи неустойка в размер на 827.60 лева поради нарушение на т.2.4 и т.2.6 от договора.  С кредитно известие от 24.08.2017 г. получателят на стоката удържал от ищеца сумата от 423.15 евро.  Тази сума не била възстановена от ответника. Това дало повод на ищеца да предяви вземането си в производство по чл.410 ГПК, за което по ч.гр.д.915/2017 година по описа на БРС му е издадена заповед за изпълнение за претендираната от него сума. Подаденото от ответника възражение по чл.414 ГПК дало повод на ищеца да предяви настоящия иск, по който претендира да бъде признато за установено вземането му. Претендира осъждане и за направените в заповедното и настоящото производство разноски.

В срока за отговор ответника „Руми 2007” ЕООД гр. Вършец оспорва предявения иск. Твърди, че искът е недопустим, без да излага конкретни доводи. Твърди и че е неоснователен, също без да излага конкретни възражения.

В съдебно заседание страните чрез процесуалните си представители поддържат доводите и възраженията си. В хода на производството са събрани писмени доказателства. От тях се установи следната фактическа обстановка :

 Между страните е било налице отношение, подчинено на правилата на договор за превоз на товари. На 08.06.2017 година ищцовото дружество в качеството си на спедитор, отправило до ответника заявка – договор за извършване на превоз на товар от град София до конкретен адрес на територията на Полша. Спедиторът организирал доставянето на стоката от Гърция на склад в град София, откъдето последната следвало да бъде претоварена и доставена на адреса в Полша. Ответното дружество – превозвач приело да извърши превоза с автомобил М 73 94 ВХ, в т.ч. да достави стоката до указания разтоварен пункт в интервала 08.00 – 15.00 часа на 13.06.2017 година от София до Полша. Върху представената международна товарителница CMR е отбелязано, че стоката е доставена с един ден закъснение – на 14.07.2017 година. В същата е отразено, че ответникът е последователен превозвач. Носи подпис и печат на дружеството – ответник. В резултат на закъснялата доставка, ищецът – спедитор бил санкциониран със сумата от 423.15 евро. Тази сума е претендирана от ищеца на основание т.2.6 от сключения между тях договор. Незаплащането й, дало повод на ищеца да предяви правата си в заповедно производство. На 31.10.2017 година по ч.гр.д. 915/2017 година съдът издал заповед за изпълнение за сумата от 423.15 евро с левова равностойност на 827.61 лева – главница, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 11.10.2017 година до окончателното й изплащане и разноски 100.00 лева превод на документи, 25.00 лева за ДТ и 120. 00 лева за адвокатско възнаграждение. Настоящото производство има за цел да установи вземането в посочения размер, доколкото срещу издадената заповед в предвидения срок е постъпило възражение. По делото е разпитана съпругата на представляващия ответното дружество, ангажирана с дейността му, която потвърждава, че по посочения договор за приели и извършили превоз с маршрут от град София до Полша; че действително следвало да доставят стоката на 13.06.2017 година, но поради забавяне по границите, пристигнали на 14.06.2017 година; други забележки по извършения превоз не са имали.

От така установените факти, съдът намира предявения иск за основателен. В отношенията между страните важат правилата на договор за превоз и на Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR). Наличието на договор не се спори, то се установява и от представената международна товарителница (чл.4 от Конвенцията). Съгласно разпоредбите на чл.17 от Конвенцията, респ. на чл.373, ал.2 от ТЗ, намерили отражение в т.2.6. от договора между страните, превозвачът отговаря за вредите, които се дължат в резултат на закъснение. Тези вреди са безспорно установени и са в размер на сумата от 423.15 Евро, които ищцовото дружество е заплатило на договарящата спедиторска фирма по повод извършения превоз и допуснатото закъснение. На 10.08.2017 година ответното дружество – превозвач е поканено да заплати посочената сума в три дневен срок от получаване на поканата, но не сторило това.

 

При такова разбиране, настоящият състав намира предявения иск за основателен, а вземането на ищеца  за установено. Несъстоятелни са направените многобройни възражения от страна на ответното дружество за недопустимост, недоказаност и неоснователност на предявения иск. Нито едно от тях не е аргументирано. Налице е идентичност между претенцията на ищеца, заявена в заповедното производство и предявена за установяване в настоящото производство; представените копия от документи са заверени, четливи, придружени с лицензиран превод. Използваният от ищеца израз „двоен транспорт” няма значението, което се сочи от процесуалния представител на ответното дружество, а именно, че ответникът два пъти е превозвал стока. В случая е извършен последователен транспорт на товар от Гърция до Полша с претоварване в България. Ответното дружество е осъществило превоза от България до Полша. Представените документи доказват в хронологичен ред договорките между полската и българската спедиторски фирми; възлагането на превоза от Гърция до България на други превозвачи; възлагането на превоза от България до Полша на ответника; понесената вреда от забавянето на доставката в Полша. Доказват и факта, че началният момент на възложения превоз от България – 09.06.2017 година, също е спазен.

 

При такъв изход на делото ответникът дължи заплащане и на направените от ищеца разноски в заповедното и настоящото производство. Ето защо съдът

 

 

 

 

                            Р     Е     Ш     И :

 

ПРИЗНАВА за установено вземането на  „ГЛОБАЛ ТРЕЙД ЛОЖИСТИК” ЕООД, с ЕИК 203711771, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, ул. България № 71, ет. 7, ап. 25, представлявано от Цветослав Павлинов Пачевски срещу „РУМИ 2007” ЕООД – град Вършец, с ЕИК 111587913, със седалище и адрес на управление: град Вършец, ул. Янко Сакъзов № 8 за сумата 423,15  евро главница с левова равностойност на 827,61лева, представляваща неустойка, съгласно т.2.4 и т.2.6 от заявка-договор от 08.06.2017 г. за извършване на превоз между страните, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 11.10.2017 г. до изплащане на вземането, за които е издадена заповед за изпълнение от 31.02.2017 година по ч.гр.д. № 915 по описа на БРС за 2017 година.

 

ОСЪЖДА  РУМИ 2007” ЕООД – град Вършец, с ЕИК 111587913, със седалище и адрес на управление: град Вършец, ул. Янко Сакъзов № 8 ДА ЗАПЛАТИ на „ГЛОБАЛ ТРЕЙД ЛОЖИСТИК” ЕООД, с ЕИК 203711771, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, ул. България № 71, ет. 7, ап. 25, представлявано от Цветослав Павлинов Пачевски сумата от 265.00 лв. направени разноски в настоящото производство, както и сумата от 245.40 лева разноски в заповедното производство по ч.гр.д.915/2017 година.

        

Решението подлежи на обжалване пред МОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

След влизане в сила на решението да се докладва ведно с ч.гр.915/2017 година за произнасяне по чл.416 ГПК.

 

 

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ :