Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 02.05.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 28 февруари..………………………………………… през две хиляди и осемнадесета година……………...………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св.Петрова………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….………………………..…………………….гр.дело 482 по описа за 2016г……….……..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по предявен на основание чл.108 ЗС иск.

 

Предявен е иск от С.К.Л., Е.Н.М., И.Н.Б., Д.Н.Д., С.М.Д., А.А.Д., В.З.В., Л.В.А. и А.Ф.А. , по който е конституирана като ответник Димитрана И.М.. В хода на производството С.Л. почина и на нейно място бяха конституирани нейните наследници.

Ищците твърдят, че са наследници на И.Г. Тончева, б.ж. на с.Бързия, поч. на 06.05.1996 година. С решение № 55А/08.01.1993 г. ОСЗ Берковица е признала правото на собственост и им е възстановила ливада от 3.00 дка и друга земеделска земя от 0.800 дка в м. Стругарница. При извършеното заснемане се установило, че имотите попадат в урбанизираната територия на с. Бързия с кадастрални номера 07510.301.284 и 07510.301.288, които нямат установен собственик. По регулационния план на с.Бързия това са имоти с номера 726,742,743,744 и част от имоти 741,745, 725 и улица „Пръшковица”. Със заявление УАГС – 94-00-1897 от 14.07.2014 година внесли за разглеждане и приемане изготвен помощен план за възстановяване на собствеността. Назначената за целта комисия приела помощния план и определила за имота имот с нов идентификатор 07510.301.450, който попада по действащата кадастрална карта върху имот с идентификатор 07510.301.284 с площ от 2478 кв м. и върху имот с идентификатор 07510.301.288 с площ от 1313 кв.м. Със Заповед РД 15 – 198 от 28.04.2015 година на Кмета на Община Берковица плана на имотите и частите от тях, които се възстановяват на собствениците на бивши ПИ в местността „Стругарница” в землището на с.Бързия бил одобрен и на ищците била възстановена собствеността на ПИ с проектен номер 07510.301.450. Заповедта е влязла в сила на 10.07.2015 година.        

Твърдят, че междувременно ответницата се е снабдила с нотариален акт за собственост по отношение на имот 07510.301.284, ведно с построените в него еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 07510.301.284.1 с площ от 37 кв.м и еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 07510.301.284.2 с площ от 75 кв.м.

След издаване на нотариалния акт, със Заповед РД – 15 – 023 от 11.01.2016 година Кмета на Община Берковица е отменил заповедта, с която е възстановена собствеността върху имот с идентификатор 07510.301.284. Тази заповед е отменена с влязло в сила решение по адм.д. 106/2016.

Смятат, че при така изложените факти за тях е налице правен интерес и молят съда да постанови решение, с което признае за установено по отношение на ответницата, че са собственици на ПИ с идентификатор 07510.301.284 по КК  на с. Бързия, с площ от 2478 кв.м, с административен адрес с. Бързия, ул. Пръшковица № 16, урбанизирана територия, при съседи: 07510.301.409, 07510.301.285, 07510.301.406, 07510.301.406, 07510.301.288, 07510.301.379, 07510.301.358 и 07510.301.283, който е включен в имот с проектен номер 07510.301.450 и да осъди ответницата да им предаде владението върху имота. На основание чл. 537, ал.2 ГПК правят искане за отмяна на НА 1093/2014 г. на нотариус О. Каменов.

В срока по чл.131 ГПК ответницата Димитрина И.М. оспорва предявения иск. Твърди, че ищците не са собственици на процесния имот и че претенциите им са изцяло неоснователни. Твърди, че незаконосъобразно е изготвен, приет и одобрен помощния план за бивш земеделски имот в м. Стругарница от 3791 кв.м. с нов идентификатор 07510.301.450; че необосновано претенциите им по реституционното решение включват и площта на имот с кратък идентификатор 284; че незаконосъобразно им е признато правото на възстановяване на земеделски земи в съществуващи/възстановими реални граници и в реституционното решение липсва конкретизация на реалните граници. При условията на чл.17, ал.2, предл.2 от ГПК прави искане съдът да се произнесе по законосъобразността на Решение 55А от 08.01.1993 година на ОСЗ Берковица; решение от 31.10.2014 година на Комисия по чл.13а, ал.1 и 2 от ППЗСПЗЗ за приемане на помощния план и Заповед РД – 15 – 198 от 28.04.2015 година на Кмета на Община Берковица.

Твърди, че е собственик на имота, придобила го е в резултат на давностно владение, което е установила с начална дата от 13.03.1995 година и което носи всичко белези съгласно чл.79 ЗС. Освен това е собственик на изградените в имота сгради, при което теренът се явява обслужващ сградите имот.

         По делото са събрани писмени и гласни доказателства, изслушани са заключения по назначени технически и съдебно почеркови експертизи. Установи се следната фактическа обстановка :

         Ищците са наследници на И.Г. Тончева, б.ж. на с.Бързия, поч. на 06.05.1966 година. С решение № 55А/08.01.1993 г. ОСЗ Берковица е признала правото на възстановяване и е възстановила собствеността върху два имота, находящи се в местността „Стругарница” в землището на с.Бързия с обща площ от 3.800 дка. В хода на идентифициране на имота се установило, че последният попада в урбанизирана територия, за която е налице и действа кадастрална карта. Ищците предприели съответните действия и в съответствие с разпоредбата на чл.13а и сл. от ППЗСПЗЗ бил приет помощен план за възстановения на ищците имот с нов идентификатор 07510.301.450 с площ от 3 791 кв.метра. Имотът по помощния план попада върху имоти с идентификатори по кадастралната карта на селото – 07510.301.284 (процесен) и 07510.301.288. Била издадена и Заповед на Кмета на Общината по чл.11, ал.4 ППЗСПЗЗ за възстановяване на имота във вида, посочен в помощния план, при което се засяга цялата площ на ПИ с кратък идентификатор 284. При отразяване на помощния план в КК на село Бързия, се установило, че за имот 284 е налице титул за собственост, което породило и спора между страните.

         Ответницата се легитимира като собственик на ПИ с идентификатор по КК на с.Бързия 07510.301.284 с НА 1093, н.д.325/2014 година по описа на Нотариус Огнян Каменов, издаден по обстоятелствена проверка, както и на изградените в имота сгради с идентификатори 07510.301.84.1- еднофамилна жилищна сграда с площ от 37 кв.метра и 07510.301.84.2 – еднофамилна жилищна сграда със застроена площ от 75 кв.метра.

         В хода на производството ищците проведоха доказване на правото си на собственост, придобито по реституция, както и правото на наследодателката си върху имота, т.е. правото да им бъде възстановена собствеността върху процесния имот. Ответницата ангажира доказателства за реализирано от нея давностно владение върху имота с начален момент 13.03.1995 година, когато с НА 83, нот.д.200/1995 година закупила жилищната сграда, построена в „дворно място извън регулация”.

  В проведено на 28.02.2018 година съдебно заседание чрез изявления на процесуалните си представители, страните направиха взаимни признания за притежаваните от всяка от тях права в следния смисъл : Ищците се отказват от претенцията си за собственост върху частта от поземлен имот с идентификатор № 07510.301.284 по кадастралната карта на с. Бързия, с административен адрес – с. Бързия, ул. „Пръшковица” № 16, урбанизирана територия, при граници и съседи: имоти №№ - 07510.301.409, 07510.301.285, 07510.301.406, 07510.301.288,  07510.301.379, 07510.301.358 и 07510.301.283, който имот е включен в имот с проектен номер 07510.301.450, върху която попадат съществуващите в момента сгради – жилищна № 07510.301.284.1, и стопанска № 07510.301.284.2, и която е заключена при следните граници: от изток - имоти №№ - 07510.301.285, 07510.301.406, 07510.301.288, от запад- имот № 07510.301.409, от север – успоредна на северната стена на стопанска № 07510.301.284.2 линия, отстояща от същата стена на разстояние 3 метра, от юг – улица „Пръшковица”, и признават тази част от имота за собственост на ДИМИТРИНА И.М. *** с ЕГН: **********.

За останалата – незастроена част от имота, попадаща извън границите, посочени като определящи собствеността на ДИМИТРИНА И.М., а именно: частта от поземлен имот с идентификатор № 07510.301.284 по кадастралната карта на с. Бързия, с административен адрес – с. Бързия, ул. „Пръшковица” № 16, урбанизирана територия, при граници и съседи: имоти №№ - 07510.301.409, 07510.301.285, 07510.301.406, 07510.301.288,  07510.301.379, 07510.301.358 и 07510.301.283, който имот е включен в имот с проектен номер 07510.301.450 и която е заключена при следните граници: от изток - имот № 07510.301.288, от север – имот № 07510.301.379, от запад- имот № 07510.301.283 и от юг – имот № 07510.301.409 и успоредна на северната стена на стопанска № 07510.301.284.2 линия, отстояща от същата стена на разстояние 3 метра,  ДИМИТРИНА И.М. признава, че е собствена на ищците Н.  Н.Л.; Е.Н.М.; И.Н.Б.; Д.Н.Д.; С.М.Д.; А.А.Д.; В.З.В.; Л.В.А.; А.В.А. и А.Ф.А., и се отказва от претенции за собственост върху нея.

 

         Ищците са предявили ревандикационен иск, който е оспорен от ответницата чрез противопоставяне на принадлежащо й право на собственост. За да бъде уважен ревандикационния иск, следва ищците в производството да установят, че са собственици на вещта, както и че ответникът владее процесната вещ без правно основание. Правото на собственост е само един от елементите на ревандикационния иск. Останалите елементи не са предмет на направеното от страните изявление, поради което съдът не може да се произнесе по реда на чл.237 ГПК. Страните не са постигнали и спогодба, която да бъде утвърдена от съда. По същество липсва и отказ от предявения (ревандикационен) иск, поради което съдът дължи произнасяне по същество на спора.

 

Взаимното признаване на права от страните следва да намери отражение в диспозитива на съдебния акт. По разбиране на съда така признатите права не противоречат на разпоредбите на ЗУТ – частта от имот с кратък идентификатор 284, който се признава да е собственост на ответницата отговаря на изискванията за самостоятелен ПИ.

Ответницата не оспорва, че владее ПИ 07510.301.284. Владее го на основание съставен НА 1093, н.д.325/2014 година по описа на Нотариус Огнян Каменов. В настоящото производство призна, че признатите с нотариалния акт права са в повече от действително притежаваните от нея. Следователно владее останалата част от имота без правно основание. Именно по отношение на тази останала част от имот с кратък идентификатор 284 предявеният ревандикационен иск се явява основателен и следва да бъде уважен.

Съгласно  нормата на чл.537,ал.2 от ГПК, когато издаденият в рамките на едно охранително производство акт засяга правата на трети лица, породеният от това спор, ако е за гражданско право, се разрешава по исков ред. Ако искът бъде уважен, издаденият акт се отменява. Съгласно трайната съдебна практика, когато в рамките на едно производство за защита правото на собственост / чрез установителен или ревандикационен иск /  се установят обстоятелства, различни от вписаните в нотариалния акт, то последният подлежи на отмяна, дори без да е направено изрично искане за това , по силата на императивната норма на чл.537,ал.2 от ГПК.  В конкретния случай е налице изрично искане за произнасяне. В настоящото производство се доказа по безспорен начин, че отразените в атакувания нотариалeн акт права, удостоверяващи собствеността на ответницата, не отговарят на действителното правно и фактическо положение, поради което актът, установяващ права над установените, следва да бъде отменен.

         При тези мотиви съдът

        

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО правото на собственост на Н.  Н.Л.  с ЕГН: **********,***; Е.Н.М. с ЕГН: **********,***; И.Н.Б. с ЕГН: **********,***; Д.Н.Д. с ЕГН: **********,***; С.М.Д. с ЕГН: **********,***; А.А.Д. с ЕГН: **********,***; В.З.В. с ЕГН: **********,***; Л.В.А. с ЕГН: **********,***; А.В.А. с ЕГН: **********,*** и А.Ф.А. с ЕГН: **********,*** по отношение на ДИМИТРИНА И.М. с ЕГН **********,*** върху ЧАСТТА от ПИ с идентификатор 07510.301.284 по кадастралната карта на с. Бързия, с административен адрес – с. Бързия, ул. „Пръшковица” № 16, урбанизирана територия, при граници и съседи: имоти №№ - 07510.301.409, 07510.301.285, 07510.301.406, 07510.301.288,  07510.301.379, 07510.301.358 и 07510.301.283, който имот е включен в имот с проектен номер 07510.301.45 и която НЕ включва частта от имота, върху която попадат съществуващите в момента сгради – жилищна № 07510.301.284.1, и стопанска № 07510.301.284.2, и която е заключена при следните граници: от изток - имоти №№ - 07510.301.285, 07510.301.406, 07510.301.288, от запад- имот № 07510.301.409, от север – успоредна на северната стена на стопанска № 07510.301.284.2 линия, отстояща от същата стена на разстояние 3 метра, от юг – улица „Пръшковица”.

 

ОСЪЖДА ДИМИТРИНА И.М. с ЕГН **********,*** ДА ПРЕДАДЕ на Н.  Н.Л.  с ЕГН: **********,***; Е.Н.М. с ЕГН: **********,***; И.Н.Б. с ЕГН: **********,***; Д.Н.Д. с ЕГН: **********,***; С.М.Д. с ЕГН: **********,***; А.А.Д. с ЕГН: **********,***; В.З.В. с ЕГН: **********,***; Л.В.А. с ЕГН: **********,***; А.В.А. с ЕГН: **********,*** и А.Ф.А. с ЕГН: **********,*** владението върху частта от ПИ с идентификатор 07510.301.284 по КК на с.Бързия, по отношение на която е признато право на собственост на ищците.

 

ОТМЕНЯ на основание чл.537, ал.2 ГПК НА 1093, н.д.325/2014 година по описа на Нотариус Огнян Каменов за ЧАСТТА от ПИ с идентификатор 07510.301.284 по кадастралната карта на с. Бързия, с административен адрес – с. Бързия, ул. „Пръшковица” № 16, урбанизирана територия, при граници и съседи: имоти №№ - 07510.301.409, 07510.301.285, 07510.301.406, 07510.301.288,  07510.301.379, 07510.301.358 и 07510.301.283, която НЕ включва частта от имота, върху която попадат съществуващите в момента сгради – жилищна № 07510.301.284.1, и стопанска № 07510.301.284.2, и която е заключена при следните граници: от изток - имоти №№ - 07510.301.285, 07510.301.406, 07510.301.288, от запад- имот № 07510.301.409, от север – успоредна на северната стена на стопанска № 07510.301.284.2 линия, отстояща от същата стена на разстояние 3 метра, от юг – улица „Пръшковица”.

 

 

         Решението подлежи на обжалване пред МОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

            След влизане в сила решението подлежи на вписване.

 

                                                                                  РАЙОНЕН  СЪДИЯ :