П Р О Т О К О Л

Гр. БЕРКОВИЦА, 27.06.2018 год.

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр. Берковица…………………..………………………в публично съдебно заседание на  27.06.2018 г…..…….……… .в състав:

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ФИЛИПОВА                                     

                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

                  

                                                                    2.                                                                  

 

при участието на секретаря… С. Петрова ……………………….……….

и прокурора …….……………..……….……...…....сложи за разглеждане

Гр. дело … 1016 … по описа  за 2017 г. ……..…..…...…....…докладвано

от съдията Филипова ………..…………....……..…………………….…. на поименното повикване в….. 09.50 ....……...……..…….часа се явиха:

          ИЩЦОВОТО ДРУЖЕСТВО редовно призовани се представляват от адв. К..

ОТВЕТНОТО ДРУЖЕСТВО редовно призовани се представляват от управителя Сергей И. и адв. Г..

ВЕЩОТО ЛИЦЕ редовно призовано се явява лично.

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

АДВ. Г.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ход на делото.

СНЕМА самоличност на вещото лице както следва:

К.А.Н. на 51 години, българин, български гражданин, неосъждан, без родство.

СЪДЪТ предупреди вещото лице за отговорността по чл.291 НК. Обеща да поддържа вярно заключение и каза:

В.Л. Н.: Поддържам заключението. Лихвите са изчислени с тълковател на НАП. Запознат съм с фактурите, извършил съм справка в счетоводството на ответника, представени са ми още фактури, платени след завеждане на исковата молба.

АДВ. К.: Не оспорвам заключението, да се приеме.

АДВ. Г.: Нямам въпроси, да се приеме заключението.

ПО заключението съдът

 

                             О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА заключението на в.л. Н. и освобождава възнаграждение на същото в размер на внесения депозит от 180.00 лв.

АДВ. К.: Правя изявление, че главницата е погасена изцяло. Плащанията с изключение на първата сума от 10 хил. л.в.,която  е преди с.з., а всички останали са извършени след последното с.з. и в тази връзка бях поискала в.л. да изчисли точния размер на обезщетението от датата на изискуемост до завеждане на и.м. Тъй като имаме забава в плащането, а в исковата молба съм поискала до окончателното изплащане съдът да присъди дължимата законна лихва от датата на завеждане на исковата молба до датата на плащането. Държим тази забава на лихвата от датата на завеждане до плащането като е взето предвид и тези 10 хил. лв. Представям една справка за тази дължима още лихва. Считам, че са точно изчислили защото са ми представили точно изчислението. Предлагам, за да не отлагаме делото ако в.л. погледне тази справка.

АДВ. Г.: Ако в.л. заяви, че са коректно изчислени не възразявам. Представям доказателства за плащанията на главницата, които признават.

СЪДЪТ

 

                             О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените 2 бр.справки от ищеца и 4 бр. платежни нареждания, представени от ответника.

В.Л. Н.: Бих могъл да сметна тези суми, но ми трябва около половин час, за да мога да съм категоричен дали справката е вярна или не и ако заявите мога да сметна.

СЪДЪТ

 

                             О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА възможност на вещото лице да извърши изчисленията.

ПРОТОКОЛЪТ приключи в 09.55 ч. и бе изготвен в с.з.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ЗАСЕДАНИЕТО продължава в 10.50 ч.

В.Л. Н.: Направих необходимите изчисления и законната лихва от датата на подаване на и.м. до датата на плащане по всяка от фактурите е така, както е посочено в представената в днешно съдебно заседание справка 2.

АДВ. К.: Достигнахме до спогодба, като от името на доверителят ми заявявам, че претендираната главница е изплатена изцяло в хода на процеса, след завеждане на исковата молба. Остават дължими към нас сумите:  421.80 лв., представляваща лихва за забавено плащане по фактура 10229/31.08.2017 г. за периода 01.10.2017 г. до 18.12.2017 г. и 515.79 лв. представляващи законна лихва по дължимата сума по същата фактура, считано от датата на завеждане на делото 18.12.2017 г. до датата на изплащането. Сумите, които претендираме като обезщетение за забавено плащане и като законна лихва по фактура 231/29.09.2017 г. са както следва: за периода 31.10.2017 до 18.12.2017Г. - 317.21 лв., а за периода от 18.12.2017 г. до датата на плащането са 1080.12 лв. и по последната фактура 10825/31.10.2017 г. обезщетението за забавено плащане от 01.12.2017 г. до 18.12.2017 г. е 63.37 лв., а законната лихва от 18.12.2017 г. до датата на плащането е 652.39 лв., или обезщетение за забавено плащане в общ размер 802.38 и законна лихва от датата на завеждане на делото до окончателното издължаване на главниците е 2248.30 лв. общо дължимите суми за разноски за обезщетение по чл. 86, ал.1 ЗЗД и за лихви от датата на завеждане на им до погасяване на задълженията е 7656.76 лв. Моля да ни бъде върната половината от внесената държавна такса поради постигнатата спогодба, която е в размер на 1152.57 лв. Тази сума след като се връща претенцията ни към ответника е за останалата част от 1152.57 лв. да ни възстанови плащането от половината платена държавна такса или общо задължението на ответника следва да бъде 6518.05 лв., които представляват половината от платената от нас ДТ, лихвите по чл. 86 ЗЗД, лихви от датата на завеждане на и.м. до изплащането, а също така и хонорар за адвокатска защита, съгласно списък на разноски който представям. Постигнахме споразумение до 30.09.2018 г. сумата да бъде изплатена.

АДВ. Г.: подкрепяме спогодбата при условията подробно издиктувани от процесуалния представител на ищеца и моля да бъде одобрена от съда.

                   СПОГОДИЛИ СЕ:

АДВ. К.:                                 АДВ. Г.:

СЪДЪТ като взе предвид, че постигнатата между страните спогодба отговаря на изискванията на закона

 

                             О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА И ОДОБРЯВА спогодбата между „Водоснабдяване и канализация”  ООД гр. Монтана с ЕИК 821152916, със седалище и адрес на управление гр. Монтана, ул. Александър Стамболийски № 11, представлявано от управителя инж. В.Д.И. и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Берковица с ЕИК 111037645, със седалище и адрес на управление гр. Берковица, ул. Антон Страшимиров № 2, представлявано от управителя Сергей Милчов И. по силата на която:

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Берковица с ЕИК 111037645, със седалище и адрес на управление гр. Берковица, ул. Антон Страшимиров № 2, представлявано от управителя Сергей Милчов И. ЩЕ ЗАПЛАТИ на „Водоснабдяване и канализация”  ООД гр. Монтана с ЕИК 821152916, със седалище и адрес на управление гр. Монтана, ул. Александър Стамболийски № 11, представлявано от управителя инж. В.Д.И. сумата от 6518.05 лв., която представлява половината от платената ДТ, лихвите по чл. 86 ЗЗД, лихвата от датата на завеждане на исковата молба до изплащане на главницата по фактури 10229/31.08.2017, 231/29.09.2017 10825/31.10.2017  и разноски по делото, която сума следва да бъде изплатена до 30.09.2018 г.

ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 78, ал.9 ГПК да се възстанови на  „Водоснабдяване и канализация”  ООД гр. Монтана с ЕИК 821152916, със седалище и адрес на управление гр. Монтана, ул. Александър Стамболийски № 11, представлявано от управителя инж. В.Д.И. сумата от 1152.57 лв., представляваща половината ДТ от внесената такава при завеждане на делото.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 1016 по описа на БРС за 2017 година.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява постигнатата спогодба е окончателно и не подлежи на обжалване.

          ПРОТОКОЛЪТ приключи в 11.10 ч. и бе изготвен в съдебно заседание.

           

 

          СЕКРЕТАР:                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: