Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 09.07.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 24 април……….…………………………………… през две хиляди и осемнадесета година………….….………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Н.Андреева………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 443 по описа за 2017г…………..……………………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по иск с правно основание чл.14, ал.4 ЗСПЗЗ.

 

Предявен е иск от Т.С.Ц., по който са  конституирани като ответници К.Ц.Ц. и Н.П.Т..

Ищецът твърди, че с Решение 03Д0/06.01.1993 г. на ОСЗ – Берковица е признато и възстановено правото на собственост в стари реални граници върху имоти, сред които и: зеленчукова култура с площ от 0.800 дка, находяща се в местността „Градиняка”, в землището на с. Долно Озирово, осма категория, представляваща имот с проектен № 015139 по скица – проект, при градинци: имот № 015135 – посище, мера – земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 015101 – пасище, мера – земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 015117 – зеленчукова култура на насл. на Георги Трендафилов Симеонов и имот № 015116 – зеленчукова култура на насл. на Стефан Трендафилов Симеонов и 2. Зеленчукова култура с площ от 0.200 дка, находяща се в местността Градиняка, в землището на с. Долно Озирово, осма категория, представляваща имот № 015138 по скица – проект, при граници: имот № 015102 – пасище, мера – земи по чл. 19 ЗСПЗЗ. Твърди, че имотите са наследствени и придобити по давностно владение от наследодателят му Трифон Андров Ц.,***, владяни са необезпокоявано и непрекъснато до внасянето им в ТКЗС. При идентифицирането им обаче било установено, че възстановените имоти попадат върху: зеленчукова култура с площ от 3.033 дка, находяща се в местността „Градиняка” в землището на с. Долно Озирово, осма категория, представляващ имот № 015118. Това обосновава и правния му интерес от водене на делото. Моли съда, да постанови решение, с което признае по отношение на ответниците правото на собственост на наследодателя му към момента на образуване на ТКЗС върху процесните земеделски имоти.Претендира и направените в производството разноски.

В срока по чл.131 от ГПК ответницата Н.П.Т. взема становище за недопустимост и неонователност на предявения иск. Недопустимостта на иска мотивира с липсата на жалба срещу решението, с което е възстановено правото на собственост.

В срока по чл. 131 ГПК ответника К.Ц.Ц. не взема становище по предявения иск.

 

Доказателствата по делото са писмени и гласни. Прието е и заключение по назначена съдебно – техническа експертиза. По делото са изискани и представени от ОС „Земеделие”, град Вършец преписките, образувани по заявленията за възстановяване на спорните земеделски имоти. След анализ на събраните в производството доказателства, съдът намира, че предявеният иск е неоснователен по следните съображения:

Ищецът е един от наследниците на Трифон Андров Ц.,***, поч. на 12.11.1986 година. с Решение 03ДО от 06.01.1993 година на ПК Вършец (сега ОСЗ – Берковица) на последния е признато и възстановено правото на собственост при условията на чл.18ж ППЗСПЗЗ в стари реални граници върху имот: Градина от 0.100 дка, находяща се в местността „Градиняка”, при съседи: Трифон Симеонов, К.Ц. и Г. Акуро и Градина от 0.200 дка, находяща се в в местността „Градиняка”, при съседи: Георги С., Мато Тошев и Мито Тошев – напечатаното на машина решение в преписката, л.87. Границите на възстановените имоти  били определени същите като посочените в опис – декларацията за членство в ТКЗС.

Имотът с площ от 0.100 дка в местността „Градиняка” е възстановен с решение № 1-2/01.06.2017 година, тъй като при идентифицирането му се установило, че попада върху площ – земи по чл.19 ЗСПЗЗ – л. 67.

Въведеният като процесен имот с площ от 0.800 дка в местността „Градиняка” НЕ Е възстановяван и НЕ Е заявяван за възстановяване. В исковата молба е посочено допълнително, че това е имот пореден номер 3 в цитираното решение. В пункт 3 обаче е посочен имот нива с площ от 0.800 дка, находящ се в местността „СЕЛИЩЕТО”, т.е. липсва идентичност между имота, претендиран като възстановен и този, за който се твърди да е бил собственост на наследодателя на ищеца към момента на образуване на ТКЗС.

По отношение на имота с площ от 0.200 дка в местността „Градиняка” : Ищецът следваше да установи като проведе пълно и главно доказване правото на собственост на наследодателя си по отношение на процесния имот към момента на образуване на ТКЗС на заявеното от него основание – в случая е посочил давностно владение. Ангажираните по делото свидетели не установяват това обстоятелство, не идентифицират имота, не сочат негова площ, местоположение, съседи или трайни белези. За изясняване на фактите по делото е назначена и съдебно техническа експертиза. При идентифициране на имота на място, за да установи границите му по претенцията на ищеца и да ги съпостави с имотните граници на засегнатия имот, вещото лице констатира, че ищецът, респ.майка му (предполага се, че е познавала местоположението му по – добре) е посочила граници, които не съвпадат с претендираните от ищеца, т.е. сочат на различно местоположение, и които очертават различна от претендираната площ. Въпреки тези констатации на вещото лице, ищецът не е ангажирал други доказателства.

 След като в производството не бе установено по категоричен начин местоположението на претендираните имоти, то предявеният иск като неоснователен, следва да бъде отхвърлен.

 

С оглед този изход на делото, ищецът следва да бъде осъден да заплати на ответницата направените в производството разноски.

При гореизложените мотиви съдът

 

 

 

Р     Е     Ш     И :

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от Т.С.Ц. с ЕГН **********,*** СРЕЩУ К.Ц.Ц. с ЕГН **********,*** и Н.П.Т. с ЕГН **********,*** ИСК за установяване право на собственост към момента на образуване на ТКЗС в полза на наследодателя му Трифон Андров Ц.,***  ПО ОТНОШЕНИЕ на: Зеленчукова култура с площ от 0.800 дка, находяща се в местността „Градиняка”, в землището на с. Долно Озирово, осма категория, представляваща имот с проектен № 015139 по скица – проект, при градинци: имот № 015135 – посище, мера – земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 015101 – пасище, мера – земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 015117 – зеленчукова култура на насл. на Георги Трендафилов Симеонов и имот № 015116 – зеленчукова култура на насл. на Стефан Трендафилов Симеонов; Зеленчукова култура с площ от 0.200 дка, находяща се в местността Градиняка, в землището на с. Долно Озирово, осма категория, представляваща имот № 015138 по скица – проект, при граници: имот № 015102 – пасище, мера – земи по чл. 19 ЗСПЗЗ като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

 

ОСЪЖДА Т.С.Ц. с ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на Н.П.Т. с ЕГН **********,*** направените в производството разноски в размер на 350.00 лева.

 

Решението подлежи на обжалване пред OС-Монтана в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: