Р Е Ш Е Н И Е

за поправка на очевидна грешка

ГР.БЕРКОВИЦА, 03.07.2018 г.

Гр.д. 482/2016 година

 

         Постъпила е молба за поправка на очевидна фактическа грешка от адв. К.Б.– пълномощник на ответницата Димитрана И.М.. В предоставения срок ищците чрез пълномощника си адв. Н.Б. вземат становище за основателност на молбата. Съдът намира, че не се налага разглеждане на молбата в открито съдебно заседание.

         След като се разгледа гр.д. № 482/2016 г. по повод постъпилата молба, съдът констатира, че е допусната очевидна фактическа грешка в диспозитива на постановеното от съда решение в идентификатора на спорния имот, като вместо „…. 07510.301.450 ” е записано „…..07510.301.45”.

Ето защо молбата, подадена на основание чл.247 ГПК е основателна, поради което

        

Р  Е  Ш  И :

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решението си от 02.05.2018 година, като идентификатора на спорния имот се чете  „….07510.301.450” вместо „…..07510.301.45”.

        

         Решението подлежи на обжалване пред МОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

                                                                                             

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ :