МОТИВИ АНД № 40/18 г.-28.02.2018год.

 

Проведено е ДП № 20/ 18  г. по описа на РУ Полиция, гр.Берковица водено срещу П.  К.П.-роден на ***г***,                                                        български гражданин, не е женен, с                                                         основно образувание, безработен, не е осъждан и освобождаван  от                                                         наказателна отговорност ,с ЕГН********** за престъпление по чл.343в ал.2 от НК.

С постановление от 01.02.2018 година, БРП е направила предложение по чл.375 от НПК във вр. с чл.78а от НК за освобождаване на уличения от наказателна отговорност, като материалите по делото са внесени в съда за произнасяне по реда на чл. 375 и сл. от НПК

Деецът редовно призован,  не се явява , но  се представлява  от упълномощен адвокат.

БРП , редовно уведомена,   се представлява от прокурор В.Давидов.

На основание доказателствата по делото, съдът прие за установена и доказана следната фактическа обстановка:

В хода на разследването е установена следната фактическа обстановка:

   На 18.01.2018 година, около 18 часа в град Берковица служители на РУ“ПОЛИЦИЯ“-Берковица извършвали обход със служебен автомобил в района на кв. “Раковица“ в града. Около 18.15часа същия ден на кръстовището на между улиците „Свобода“ и „Усин Керим“ в квартала спрели за проверка лек автомобил „Фолксваген“, модел „Шаран“, ДК№Е4031КР. Водачът на същия не представил документи за самоличност и при направена справка е установено, че е обв. П.К.П., ЕГН ********** ***. Установено е също така, че водачът не притежава СУМПС и такова не му е било издавано, а автомобила е собственост на Февзи Ибраимов Лиманов от село Дебрен, общ. Гърмен.

За констатираното нарушение на ЗДвП на обв. П.К.П. е съставен Акт за установяване на административно нарушение серия „Д“, №427716/18.01.2018 година.

Установено е също така, че обв. П. управлява посоченото по горе МПС без СУМПС и в едногодишния срок от наложеното му с НП№17-0243-000161/05.04.2017 година на Началника на РУ“ПОЛИЦИЯ“-Берковица, влязло в законна сила на 29.08.2017 година Административно наказание за същото деяние.

          С деянието П. е  осъществил състава на чл. 343в, ал.2 НК.

Горната фактическа обстановка се установява от показания на свидетелите и писмените доказателствени материали по делото.

На ДП   П.К.П. признава вината си .

Въз основа на така установената фактическа обстановка, съдът счита  , че деецът П.К.П.   на  18.01.2018 година, около 18.15часа в град Берковица по ул.“ Свобода“ на кръстовището с ул. “Усин Керим“, с посока на движение към ул. “Александровска“ управлявал МПС- лек автомобил „Фолксваген“, модел „Шаран“, ДК№Е4031КР, собственост на Февзи Ибраимов Лиманов от село Дебрен, общ. Гърмен без да притежава СУ МПС и в едногодишния срок от наказването по Административен ред за управление на МПС без да притежава СУМПС, наложено му с НП№17-0243-000161/05.04.2017 година на Началника на РУ“ПОЛИЦИЯ“-Берковица, връчено му лично и влязло в законна сила на 29.08.2017 година  , с което от обективна страна е осъществил състава на  престъпление по чл.343в, ал.2 от НК.

От субективна страна деянието е осъществено виновно с пряк умисъл, видно от дадените от него обяснения в  ДП.

От приложената справка за съдимост на дееца П.  е видно, че той не е осъждан  и до момента не е бил освобождаван и от наказателна отговорност.

От гореизложеното се установява, че в случая са налице предпоставките за приложение на чл.78а от НК по отношение на П.К.П.     . За извършеното престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, наказателният закон предвижда наказание „Лишаване от свобода” от една  до три години и глоба от 500 до 1 200лв.. Съгласно разпоредбата на чл.78а, ал.1, б „а” от НК при престъпленията извършени умишлено, деецът може да бъде освободен от наказателна отговорност по този ред, ако за престъплението е предвидено наказание „Лишаване от свобода” до три години или друго по-леко наказание. Извън това налице са и останалите условия за приложението на чл.78а от НК.Деецът П.  не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава осма, раздел  ІV от НК. Няма причинени имуществени вреди – съставомерна последица от деянието, които да подлежат на възстановяване. При така изложеното, съдът счита, че правилно и законосъобразно БРП ,с Постановление  от 01.02.18 г.  е изпратила делото на РС- Берковица за разглеждане по реда на чл. 375 от НПК.

Предвид гореизложените обстоятелства, след като по делото не са направени възражения по отношения фактическите констатации от Постановлението,  съдът  счете делото за изяснено от фактическа страна и след преценка на събраните  в наказателното производство доказателства  и в рамките на фактическите положения в Постановлението.

Деецът П.  се признава за виновен по повдигнатото обвинение ,видно от дадените от него обяснения по ДП. Описва фактическата обстановка и авторството на деянието. Проявява съжаление и пълно разкаяние за стореното..   

При наличие на предпоставките за това, съдът освободи П.  К.П. ***,                                                        с ЕГН **********  от наказателна отговорност, като му наложи  на основание чл. 78а  от НК административно наказание “Глоба” в размер на 1000 / хиляда / лева. При определяне размера на наказанието, съдът прецени всички обстоятелства, обуславящи отговорността на дееца- съдействие за разкриване на обективната истина относно деянието, проявено съжаление и материално положение предвид обстоятелството,че е безработен и няма постоянни доходи  и липсата на средства,с които да се издържа ,като  счете, че за превъзпитанието му , наложеното адм. наказание  глоба , към минимума, ще изиграе превъзпитателно и възпиращо въздействие върху него.

Водим от гореизложеното, съдът постанови решението си.

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: