МОТИВИ КЪМ РЕШЕНИЕ  от 20.02.2018г. ПО АНД №24/2018 г. ПО ОПИСА НА РАЙОНЕН СЪД – Берковица- 20.02.2018год.

       Делото е образувано по постановление на Районна прокуратура – Берковица за внасяне в съда на предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК, против обвиняемия А.К.Г. роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше образование, на работа като охранител във фирма „Петко Ангелов” БГ ЕООД гр. Пловдив, ЕГН ********** за това, че на 04.09.2017г., на общински път МОН 1090, между селата Долно и Горно Озирово, управлявал МПС –лек автомобил, марка „Мерцедес”, модел „С220“, което не е било регистрирано по надлежен ред съгласно Наредба № 1-45/24.03.2000г. на МВР, а именно управлявал МПС-то без поставени регистрационни табели на определите за това места - престъпление по чл.345, ал.2, вр. ал.1 от НК.

        За Районна прокуратура-Берковица, редовно призовани,  се явява районен прокурор В.Ранова Прокурорът поддържа изцяло така повдигнатото обвинение, като счита за безспорно установено по делото обвиняемият да е осъществил състава на престъплението по чл. 345, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК и че са налице предпоставките на чл. 78а от НК, за което предлага същият да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание глоба в размер около минимума на предвиденото в закона.

         Обвиняемият редовно призован   се явява лично в съдебно заседание и  се представлява  от надлежно упълномощен процесуален представител адв.Кърпаров от АК Пловдив, който не оспорва констатациите по внесеното постановление,но  пледира за оправдаване на обвиняемия като го определя като дисциплиниран водач, оказал съдействие както на оперативните служители, така и на разследващите органи в хода на досъдебното производство, пред които е изразил причините да управлява въпросния автомобил ,макар и същият да не е нерегистриран по надлежния ред.Предвид че автомобилът е управляван за кратко време , на късо разстояние , с цел да го изпробва по повод закупуване защитникът счита, че макар и формално да се изпълват признаците на престъпление по чл. чл. 345, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК, то обществената опасност на деянието е явно незначителна и намира основания за приложение на чл. 9, ал. 2 от НК.Алтернативно моли, ако Съдът счете, че няма основание за прилагането на чл. 9, ал. 2 от НК, предвид гореизложените смекчаващи вината обстоятелства, да бъде определено наказание глоба в минималния размер, предвиден в чл. 78а от НК

       След като се запозна със събраните при разследването доказателства, съдът намира за установено следното от фактическа страна:

Обвиняемият А.К.Г. и неговия баща Кирил Косдатинов Г. *** Озирово, за да гледат автомобил с цел закупуване. А.Г. решил да изпробва автомобила и го привел в движение. В момента, когато го управлявал по пътя Долно – Горно Озирово бил забелязан от  служители на РУ Вършец,движещи се със служебен автомобил в обратна посока.Установили,че автомобилът е без регистрационни табели.Това наложило да обърнат посоката си на движение  и последвали автомобила.Без да подават светлинен или звуков сигнал, обвиняемият след около 200м спрял автомобила .Извършена е проверка и след справка в ОДЧ на РУ Берковица установили,че водач на автомобила марка „Мерцедес”, модел „С220“ е А.К.Г.. Полицаят констатирал, че обвиняемият управлявал автомобила,  без същият да е регистриран по надлежен ред, съгласно изискванията на Наредба № 1-45/24.03.2000г. на МВР, а именно управлявал МПС-то без поставени регистрационни табели на определите за това места.

Привлечен и разпитан на ДП в качеството на обвиняем е А.К.Г.  .Същият се признава за виновен и  дава   обяснения.. 

Горната фактическа обстановка Съдът приема за безспорно и категорично установена от кореспондиращите помежду си приложени по делото писмени доказателства: Акт за установяване на административно нарушение серия Г, бланка № 759548 / 04.09.2017 година (л. 17 от ДП), протокол за отговорно пазене (л. 16 от ДП), албум,справка за нарушител, справка за съдимост , протокол за оглед на местопроизшествие (л.11 от ДП) характеристична ,от обясненията на обвиняемия на досъдебното производство, от показанията на свидетелите ,приобщени по реда на  НПК .

Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите и самопризнанието на обвиняемия като логични, обективни, взаимно допълващи се и съответстващи на приобщените по предвидения в НПК ред писмени доказателства като кореспондиращи помежду си и в цялост на установената по делото фактическа обстановка.

Съгласно разпоредбата на чл. 140, ал. 1, изречение първо от Закона за движение по пътищата, по отворените за обществено ползване пътища се допускат единствено регистрирани моторни превозни средства с поставени на определените места табели с регистрационен номер, а лек автомобил  „Мерцедес”, модел „С220“ е моторно превозно средство по смисъла на т. 11 от § 6 на Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата – нерелсово пътно превозно средство, снабдено с двигател за придвижване.

В чл. 3, ал. 1 от Наредба № I-45 / 24.03.2000 година за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства е предвидено моторните превозни средства да се регистрират в 14-дневен срок от придобиване на собствеността или оформянето на постоянния или временния внос от митническите органи.видно от представените по делото доказателства автомобилът е закупен на 03.04.2017год.

 

С оглед на горното и при така установената безспорна фактическа обстановка Съдът намира от правна страна, че с деянието си обвиняемият  А.К.Г. е осъществил обективните и субективни признаци от състава на престъплението по 345, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК за това, че на 04.09.2017г., на общински път МОН 1090, между селата Долно и Горно Озирово, управлявал МПС –лек автомобил, марка „Мерцедес”, модел „С220“, което не е било регистрирано по надлежен ред съгласно Наредба № 1-45/24.03.2000г. на МВР, а именно управлявал МПС-то без поставени регистрационни табели на определите за това места  .

От обективна страна с действията си обвиняемият осъществява обективните признаци от състава на посоченото престъпление, защото на инкриминираната дата управлява нерегистрирано по надлежния ред моторно превозно средство.

От субективна страна обвиняемият извършва деянието, за което е ангажирана отговорността му, с пряк умисъл – съзнава, че моторното превозно средство не е регистрирано по надлежния ред и въпреки това го управлява, с което настъпват и обществено опасните последици от поведението му - предвидени и искани.

Нормата на чл. 345, ал. 2 НК визира престъпление против транспорта и съобщенията, с което се засягат обществени отношения, свързани с безопасността на транспорта или безаварийната транспортна дейност, чието накърняване води до поставяне в опасност или реално увреждане на имуществени или неимуществени интереси на неограничен кръг от хора. При транспортните престъпления като вид общоопасни престъпления състоянието на обща опасност се дължи на особеностите на предмета, върху който се въздейства, поради което управлението на нерегистрирано по надлежния ред моторно превозно средство не дава основание за правен извод, че в конкретния случай се касае за малозначителност на деянието, съгласно разпоредбата на чл. 9, ал. 2 от НК.

В тази връзка са несъстоятелни доводите на процесуалния представител на обвиняемия за приложението на посочения законов институт - визираните обстоятелства характеризират степента на обществена опасност на деянието да бъде криминализирано от законодателя като престъпление с изменението на НК (ДВ, брой 95 от 29.11.2016 година), а фактът, че на обвиняемия е съставен акт за установяване на административно нарушение, включително за нарушение на разпоредбата на чл. 140, ал. 1 от Закона за движение по пътищата, не изключва ангажиране на отговорността му за престъплението, предмет на делото, защото с изменението на Закона за движение по пътищата (ДВ, брой 101 от 20.12.2016 година, в сила от 21.01.2017 година) санкционната разпоредба на чл. 175, ал. 1, т. 1 предвижда административно наказание да се налага само за управление на моторно превозно средство, на което табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места.

Съдът счита за неоснователно възражението на защитата за малозначителност на деянието по смисъла на чл. 9, ал. 2 от НК. Малозначително според съдебната практика е това деяние, което или въобще не може да окаже отрицателно въздействие, тъй като е лишено от значение по начин, че не застрашава реално съществуващите отношения, поради което не е обществено опасно, или без да се изключва обществената му опасност може да обоснове явна незначителност, т.е. такава ниска степен, че не е достатъчно, за да бъде определено извършеното като престъпление. Липсата на възможно отрицателно въздействие и незначителност обаче трябва да бъде установено по категоричен начин и без съмнение да бъде изключено дори вероятността за някакъв обществено значим, отрицателен обществен ефект. В този смисъл е Решение № 247 от 08.06.2009 г. на ВКС по н.д. № 204 /2009 г. на ІІ-ро н.о.. Нормата на чл. 345, ал. 2 от НК, макар и сравнително нова (ДВ, бр. 95 от 2016 г.), визира престъпление, което е против транспорта и съобщенията. С него се засягат важни обществени отношения, които са свързани с безопасността на транспорта или безаварийната транспортна дейност, чието накърняване води до поставяне в опасност или реално увреждане на имуществени или неимуществени интереси на неограничен кръг от хора. При транспортните престъпления като вид общоопасни престъпления, състоянието на обща опасност се дължи на особеностите на предмета, върху който се въздейства. Поради това управлението на нерегистрирано по надлежния ред МПС не дава основание за правен извод, че в конкретния случай се касае за малозначителност на деянието, съгласно разпоредбата на чл. 9, ал. 2 от НК. Визираните обстоятелства характеризират по-високата степен на обществена опасност на деянието, което законът криминализира като престъпление.В конкретния случай, не може да се приеме, че извършеното от обвиняемия, разкрива явно незначителна обществена опасност, поради което то е непрестъпно, съгл. чл. 9 ал.2 от НК. Касае се за формално престъпление, при което следва да се приеме, че съгласно законодателната логика осъществяването на признаците на престъплението от обективна и субективна страна разкрива достатъчно висока степен на обществена опасност, за да бъде криминализирано и без да е необходимо да са настъпили някакви други вредни последици. По принцип, при сравнително зачестилия брой на ПТП-та, в резултат на грубо нарушаване на правилата за движение по пътищата и обществените нагласи са особено чувствителни към недисциплинирани водачи, поради което обвиняемият е следвало да прояви повече усърдие при изпълнение на задълженията си като водач и да не управлява нерегистрирано МПС . Хипотезата на чл.9, ал.2 от НК можеше успешно да се коментира ако важни обстоятелства са налагали управлението на нерегистрирано МПС и обвиняемият не е имал друга възможност, освен да го използва. Изложените от защитника на обвиняемия  обстоятелства - че му е за първи път, че е съдействал на органите на МВР и че е изпробвал автомобила с цел закупуване по нисконатоварен път,млад човек с немалък опит като водач на МПС, съставляват смекчаващи вината такива, което не е равнозначно на малозначителност на деянието по смисъла на чл.9, ал.2 от НК. Безспорно е, че се касае до сравнително нов състав на престъпление, но това също не е довод за оправдаване по повдигнатото обвинение, тъй като незнанието на закона не оправдава никого.

За извършеното от обвиняемия деяние по чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1 от НК се предвижда наказание лишаване от свобода до една година или с глоба от петстотин до хиляда лева. Същевременно обвиняемият не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава VІІІ, раздел ІV НК, като от престъплението няма причинени имуществени вреди. Ето защо съдът намира, че в случая са налице всички предпоставки за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на основание чл.78а, ал.1 от НК, предвиждаща административно наказание „Глоба” в размер от 1 000 до 5 000 лв.

 При определяне конкретния размер на наказанието по чл.78а, ал.1 от НК съдът съобрази възрастта на обвиняемия, добрите характеристични данни, мотивите за извършването на деянието, както и че обвиняемият изцяло е съдействал за разкриване на обективната истина по делото, същият признава вината си и изразява съжаление за стореното, поради което и с оглед множеството смекчаващи обстоятелства санкцията следва да бъде глоба в минимален размер от 1 000 лева. При определяне на размера на наказанието съдът се съобрази и с липсата на отегчаващи отговорността обстоятелства. Имайки предвид   тежестта на деянието, съдът счита, че  наказанието “глоба”  следва да бъде определено, според предвиденото  от разпоредбата на  чл.78а от НК, в минимален  размер на  1000  лв .

Съдът намира, че така определеното наказание по вид и размер се явяват адекватно на степента на обществена опасност на престъплението като деяние, степента на обществена опасност на подсъдимия като личност и напълно достатъчно по вид и размер да съдейства в максимална степен за постигане целите на специалната и генералната превенция, залегнали в чл.36 от НК. Обвиняемият е с ниски доходи,скоро дипломиран, поради което съдът намира ,че изплащането на глоба в по-висок размер би го затруднило.

         Ето защо съдът счете, че с така наложеното административно наказание глоба ще се постигне както специалната превенция, така и генералната превенция, а именно да се въздейства предупредително и възпитателно на останалите членовете на обществото да спазват законите в страната и установения правен ред.

         По делото няма данни за извършени разноски, които да се възложат на обвиняемия.

         Мотивиран от горните съображения съдът обяви решението си.

 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: