П Р О Т О К О Л

Гр.БЕРКОВИЦА, 26.02.2018год.

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…………………..………………………в публично съдебно заседание на 26.02.2018г………….……… .в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА ГЕОРГИЕВА                                 

                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. А.З.

                                                                   2. А.С.

                            

                                                                 

при участието на секретаря…Т.Йорданова……………………….……….

и прокурора И. Андонова………..….......................сложи за разглеждане

НОХД 60 по описа  за 2018г……..……….…..…………..докладвано

от съдията Георгиева………..…………………..…………………….…. на поименното повикване в ..09.30…..……………..…….часа се явиха:

 

ПОДСЪДИМИЯТ, редовно призован, се явява лично и с адв. А.Х.-***, редовно упълномощен.

         

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Б-ца, редовно призовани, се явява прокурор Илка Андонова, тъй като р.прокурор Весела Ранова е в платен отпуск.

         

ПРОКУРОРА: Да се даде ход на делото.

          АДВ. Х.: Да се даде ход на делото.

         

 

СЪДЪТ

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на делото.

          ДЕЛОТО се докладва:

         

 

Постъпило е споразумение за прекратяване на наказателното производство по ДП №299/2017г. по описа на РУ Берковица, сключено между Районна прокуратура Берковица, представлявана от районен прокурор Весела Ранова от една страна и адв. А.Х. ***, като защитник на подсъдимия Т.Н.П. ***.

 

ПРОКУРОРА: Постигнали сме споразумение със защитника на подсъдимия, което представям и моля да приемете и одобрите. Същото не противоречи на закона и морала. 

          Подписа под споразумението е мой.                        

         

 

АДВ. Х.: Постигнали сме споразумение с обвинението, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

         

 

НА ОСНОВАНИЕ чл. 382, ал. 4 от НПК съдът запитва подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли го е подписал.

         

 

ПОДСЪДИМИЯТ Т.Н.П. /лично/: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях и доброволно съм го подписал.

 

 

СТРАНИТЕ са се съгласили подсъдимият Т.Н.П. роден на ***г***, българин, български гражданин, неосъждан, неженен с начално образование, не работи, с ЕГН **********, да се признае ЗА ВИНОВЕН в това, че на 09.10.2017г. в с.Боровци, обл.Монтана, ул.” Паисий” № 22 в къща собственост на Костадин И. Тодоров, ЕГН ********** и Наташа Павлинова Цветанова, ЕГН **********, обитавана от Т.Н.П., в помещение на вторият етаж на къщата, разположено вдясно при влизане от входната врата на къщата, държал при условията на маловажен случай, без надлежно разрешително, в нарушение на разпоредбата на чл.30 от ЗКНВП: ”Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, предлагането, придобиването, използването и притежанието на растенията и наркотичните вещества и техните препарати от Приложение 1 „наркотични вещества – Обект 1-амфетамин , с нетно тегло 0,098грама със съдържание на амфетамин 3,8% на стойност 2,94 лева, като горното вещество представлява високо рисково наркотично вещество съгласно Приложение № 1 към чл.3 ал.2 от ЗКНВП – „ Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредният ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина/Изм. ДВ бл.55 от 2007г./ Наименованията на наркотичните вещества се съдържат в приложения 1 , 2 и 3 -престъпление по чл.354а  ал.5 във вр. с ал. 3 т.1  от НК, както и се признава за виновен в това, че на 09.10.2017г. в с.Боровци, обл.Монтана, ул.” Паисий” № 22 в къща собственост на Костадин И. Тодоров, ЕГН ********** и Наташа Павлинова Цветанова, ЕГН **********, обитавана от Т.Н.П., в помещение на вторият етаж на къщата, разположено вдясно при влизане от входната врата на къщата, държал огнестрелно оръжие – Обект № 2 – 1 брой пистолет марка „Blow magnum”, модел „2000”, калибър 9 мм с фабричен № 56276, без да има за това надлежно разрешение -престъпление по чл.339 ал.1  от НК

 

СТРАНИТЕ се съгласяват на подсъдимия Т.Н.П.  да бъде наложено наказание на основание чл.354а ал.5 и чл.55 от НК - «ГЛОБА»   в размер на 100 лева.

          На основание чл.339  ал.1  и чл.55 от  НК страните се съгласяват на подсъдимия Т.Н.П.  да се наложи наказание «Лишаване от свобода»  за срок от 3 / три/ месеца, като на основание чл.66 ал.1 от НК така наложеното наказание да бъде отложено за срок от 3 / три / години.

На основание чл.23 ал.3 от НК страните се съгласяват на подсъдимия Т.Н.П., към наложеното му наказание «Лишаване от свобода за срок от 3 / три/ месеца» по чл.339 ал.1 от НК, да бъде присъсединено и наложеното наказание «ГЛОБА» в размер на 100 лева по чл.354а ал.5 от НК.

          РАЗНОСКИТЕ по делото в размер на 168,94 лева по с/ка на ОД на МВР и 5.00лв. по с/ка на БРС при служебно издаване на изпълнителен лист, да бъдат заплатени от обвиняемият Т.Н.П..

 

             От деянието  не са причинени имуществени вреди.

 

Подсъдимият Т.Н.П. е декларирал при условията на чл. 381, ал. 6 от НПК, че се отказва от съдебното разглеждане на делото и е съгласен наказателното производство, водено срещу него да се прекрати с налагане на определеното от страните наказание.

 

Съдът на основание чл.382 ал.5 от НПК предлага на страните промени в съдържанието на внесеното споразумение, а именно следва да се допълни относно приложението на чл.53 ал.1 б „б” от НК, че следва да се отнемат в полза на държавата иззетите по делото веществени доказателства, а именно  1 бр.кафяв хартиен плик ФХЕ № 129, съдържащ опаковки от наркотично в-во, който да се унищожи като вещ без стойност, както и отнема 1 бр.пистолет с надпис в/у затворения блок BLOW VOLTRAN с надпис на цевта саl. 9mm. Br.C. и с надпис на рамата 56276 ведно с 1 брой пълнител с надпис върху него SIGSAVER и 1 брой патрон с надпис на гилзата S B 9 mm  Br.C, които  се  намират на съхранение-  служба КОС при РУ Берковица. 

 

ПРОКУРОРА: Уважаема госпожо съдия, считам, че така направеното предложение за допълване на споразумението е законосъобразно и следва да се одобри.

АДВ.Х.: Действително сме пропуснали да обсъдим отнемането на вещите. Поради това считам, че е правилно и законосъобразно предложението за допълване на споразумението.

ПОДСЪДИМИЯТ П.: Съгласен съм с допълването.

 

 

СЪДЪТ намира, че постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и следва да се одобри.

 

 

 

 

С П О Р А З У М Е Л И   С Е:

 

 

 

          ПОДСЪДИМ:

                                /Т. П./

                                                                       ПРОКУРОР:                                                                                                             /И. Андонова/                 

          ЗАЩИТНИК:                                                                                                                 /адв. А. Х./                  

 

 

 

 

 

ПРЕДВИД гореизложеното и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК, съдът                        

         

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Весела Ранова- районен прокурор при Районна прокуратура Б-ца от една страна и адв.А.Х., като защитник на подсъдимия Т.Н.П.-роден на ***г***, българин, български гражданин, неосъждан, неженен с начално образование, не работи, с ЕГН **********, по силата на което се признава за виновен в това, че на 09.10.2017г. в с.Боровци, обл.Монтана, ул.” Паисий” № 22 в къща собственост на Костадин И. Тодоров, ЕГН ********** и Наташа Павлинова Цветанова, ЕГН **********, обитавана от Т.Н.П., в помещение на вторият етаж на къщата, разположено вдясно при влизане от входната врата на къщата, държал при условията на маловажен случай, без надлежно разрешително, в нарушение на разпоредбата на чл.30 от ЗКНВП: ”Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, предлагането, придобиването, използването и притежанието на растенията и наркотичните вещества и техните препарати от Приложение 1 „наркотични вещества – Обект 1-амфетамин , с нетно тегло 0,098грама със съдържание на амфетамин 3,8% на стойност 2,94 лева, като горното вещество представлява високо рисково наркотично вещество съгласно Приложение № 1 към чл.3 ал.2 от ЗКНВП – „ Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредният ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина/Изм. ДВ бл.55 от 2007г./ Наименованията на наркотичните вещества се съдържат в приложения 1 , 2 и 3 -престъпление по чл.354а  ал.5 във вр. с ал. 3 т.1  от НК, както и се признава за виновен в това, че на 09.10.2017г. в с.Боровци, обл.Монтана, ул.” Паисий” № 22 в къща собственост на Костадин И. Тодоров, ЕГН ********** и Наташа Павлинова Цветанова, ЕГН **********, обитавана от Т.Н.П., в помещение на вторият етаж на къщата, разположено вдясно при влизане от входната врата на къщата, държал огнестрелно оръжие – Обект № 2 – 1 брой пистолет марка „Blow magnum”, модел „2000”, калибър 9 мм с фабричен № 56276, без да има за това надлежно разрешение -престъпление по чл.339 ал.1  от НК, поради което  МУ НАЛАГА следните наказания:

На основание чл.354а ал.5 и чл.55 от НК - «ГЛОБА»   в размер на 100 лева.

          На основание чл.339  ал.1  и чл.55 от  НК НАЛАГА на подсъдимия Т.Н.П.  наказание «Лишаване от свобода»  за срок от 3 / три/ месеца, като на основание чл.66 ал.1 от НК така наложеното наказание да бъде отложено за срок от 3 / три / години.

На основание чл.23 ал.3 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към наложеното на Т.Н.П. наказание «Лишаване от свобода за срок от 3 /три/месеца» по чл.339 ал.1 от НК и наложеното наказание «ГЛОБА» в размер на 100 лева по чл.354а ал.5 от НК.

          Отнема на основание чл.53 ал.1 б. »б» от НК в полза на държавата приложеният по делото 1 бр.кафяв хартиен плик ФХЕ № 129, съдържащ опаковки от наркотично в-во, който след влизане на определението в сила да се унищожи като вещ без стойност. 

        Отнема в полза на държавата 1 бр.пистолет с надпис в/у затворения блок BLOW VOLTRAN, с надпис на цевта саl. 9mm. Br.C. и с надпис на рамата 56276 ведно с 1 брой пълнител с надпис върху него SIGSAVER и 1 брой патрон с надпис на гилзата S B 9 mm  Br.C, който  се  намира на съхранение-  служба КОС при РУ Берковица.

         

РАЗНОСКИТЕ по делото в размер на 168,94 лева по с/ка на ОД на МВР и 5.00лв. по с/ка на БРС при служебно издаване на изпълнителен лист, да се заплатят от подсъдимия Т.Н.П..

 

             От деянието  не са причинени имуществени вреди.

 

С определеното по вид и размер наказание по разбиране на съдебния състав ще бъдат постигнати целите на наказанието.

 

ПРЕКРАТЯВА  наказателното производство по НОХД 60/2018г. по описа на БРС.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба или протест.

          ПРОТОКОЛЪТ приключи в 10.00 ч. и е изготвен в с.з.

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:         

                                                                   Съдебни заседатели: