П Р О Т О К О Л

 

          град БЕРКОВИЦА, 13.02.2018 година

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……..……….…………………………

в публично съдебно заседание на  13.02.2018г….………… .в състав:

 

 

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ЮЛИТА ГЕОРГИЕВА

Съдебни заседатели: 1.

        2.

 

при участието на секретаря Т.Йорданова…..……....………………….

и прокурора Илка Андонова...…………………сложи за разглеждане

НОХД 467 по описа 2017г…………….…...………..докладвано

от съдията Георгиева.…..….…….……..………..………………………

на поименното повикване в….13.30……..………часа се явиха:

 

          ПОДСЪДИМИЯТ редовно призован се явява лично и с адв.Тезгюл Лютфиева-САК редовно упълномощена.

          ЗА РП Б-ца редовно призовани се явява прокурор Андонова.    ПРОКУРОРА: Да се даде ход на делото.     

АДВ ЛЮТФИЕВА: Да се даде ход на делото.

Съдът        

                                   О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА Разпоредителното Заседание

          СЪДЪТ обявява на страните, че пристъпва към обсъждане на въпросите по чл.248 ал.1, т от 1 до 8 от НПК.

          ПО Т.1

          ПРОКУРОРА: Престъпленията по чл.343б от НК са подсъдни на РС, поради което считам, че делото правилно е внесено в този съд.

          АДВ ЛЮТФИЕВА: Подсъдно е делото на настоящия съд.         

ПО Т.2.

          ПРОКУРОРА: С оглед събраните доказателства намирам, че няма основание за привличане или спиране на настоящото пр-во.

          АДВ ЛЮТФИЕВА: Считам, че са налице основания за прекратяване на делото поради допуснати съществени процесуални нарушения ограничаващи правото на защита на подзащитния ми. В Постановлението за привличане на обвиняем е посочено, че на 04.11.17г. около 0,11 часа в гр.Б-ца по пл.Й.Радичков с посока на движение от ул.Черковна към Д-р Иван Панов управлява МПС Мерцедес ….., с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,79 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол ….за извършено химическо изследване, това е посочено в Постановлението,  доколкото в обв. акт е посочено съвсем различно нещо, че на същата дата около 00,11 часа, както и е посочено, че е обвиняемият е управлявал лек автомобил Мерцедес ……след употреба на алкохол при  концентрация на алкохола в кръвта над 1,2 промила, а именно 1,79 промила, установена с техническо средство Алкотест-7410 с посечен фабр.номер и химическа експертиза по протокол №…. на специализирана химическа лаборатория при ЦСМП гр.Плевен-престъпление по чл.345б ал.1 от НК.   Недопустимо е едва с обв. акт да се внасят нови факти. Считам, че е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, които са отстраними чрез прекратяване на делото и връщане  за отстраняване на съществени процесуални  нарушения. Още повече, че в самия обв. акт е посочено, че престъплението е по чл.345б ал.1 от НК, което е визира съвсем др.деяние. С оглед на това ви моля да прекратите делото  и да го върнете за отстраняване на тези съществени процесуални нарушения.

ПРОКУРОРА: Считам, че в случая не се касае за съществено процесуално нарушение. Съгласно чл.242 ал.1 от НПК прокурора повдига обвинение с обв. акт, така, че от съществено значение е това, което е написано в обв. акт. Тук няма различия обвиняемият е бил с изпробван с техническо средство, това е отразено в акта, запознат е с това техническо средство при предявяване на м-лите по делото. Към същото е  приложена справка относно годността на това техническо средство и не виждам какви съще.нарушения са допуснати. Колкото за престъплението, че е записано, че е по чл.345, ясно е, че става въпрос за техническа грешка още повече, че в началото в обв. акт в заглавната част е посочено, че става въпрос за чл.343б ал. 1 от НК. Ето защо считам, че е неоснователно искането за прекратяване .

АДВ ЛЮТФИЕВА: Налице е тълкувателно решение от 2001г. Наказателна колегия, което е задължително и където е записано, че постановлението за привличане, диспозитива следва да е същия какъвто е в обв. акт. Не може в постановлението да е записан един час, а в обв. акт друг и се излага съвсем различна фактическа обстановка. Колкото до 343б пак попадаме в темите, че следва да едно и също и законодателят го възприема като съществено процесуално нарушение. При постановяване на съдебния акт по какъв член ще бъде осъден моя подзащитен. Важно е в колко часа е осъществено деянието, за да може подзащитният ми да осъществи правото си на защита.

          ПО Т.3 И Т. 4 НЕ МОЖЕМ ДА ВЗЕМЕМ СТАНОВИЩЕ НА ТОЗИ ЕТАП.

          СЪДЪТ намира становището на защитника на подсъдимия във вр. с обсъждането на въпросите по т.2 и 3 на чл.248 ал.1 от НПК, за допуснато съществено и отстранимо процесуално нарушение на ДП, за основателно, тъй като видно от диспозитива на обв. акт както и неговите мотиви и Постановлението за привличане на обвиняем са налице разминавания в часа на извършване на престъплението както и в квалификацията на деянието. Съгласно разп. на чл.249 ал.4 т.1 допуснатото на ДП нарушение на процесуалните правила е съществено и отстранимо когато е нарушено правото обвиняемия да узнае за какво престъпление е привлечен в това качество. На ДП същия е привлечен като обвиняем за престъпление по чл.343 ал.1 от НК, а в обв. акт както в диспозитива така в мотивите навсякъде е посочен чл.345 ал.1 от НК. Това съществено възпрепятства подсъдимия да разбере по кой текст е престъплението, за което е обвинен с внесения обв. акт. Предвид на това съдът намира, че съдебното пр-во следва да бъде прекратено и на осн.чл.249 ал.4 т.1 от НПК да се върне същото на прокурора за отстраняване на допуснатите съществени процесуални нарушения и

                             О П Р Е Д Е Л И:

           ПРЕКРАТЯВА съдебното пр-во по НОХД 467/2017г. по описа на БРС.

ВРЪЩА същото на прокурора за отстраняване на посочените по-горе процесуални  нарушения.

          ПРОТОКОЛЪТ приключи в 14.00ч. и е изготвен в с.з..

 

          СЕКРЕТАР:                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: