Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА,28.02.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…………………………………………………… в публично заседание на 02 февруари………………………………………… през две хиляди и осемнадесета година………….....………………………в състав:

 

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св.Петрова………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….АН дело 1 по описа за 2018г………………..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

С Наказателно постановление № 17-0370-000764/04.12.2017 г, издадено от Началник на РУ Вършец на Е.М.Д. ***, с ЕГН ********** на основание чл. 174, ал.1, т.1 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца, като на основание Наредба №Iз-2539 на МВР са отнети 10 контролни точки.

 

Жалбоподателят оспорва наказателното постановление и моли съда да го отмени. Твърди, че действително по – рано на посочената в акта дата употребил малко количество алкохол, но бил убеден, че то не му се е отразило. Именно затова възразил и показанията на техническото средство. Била му взета кръв за проба, но никой не го запознал с резултатите. Налице е и разминаване в концентрацията, вписана в АУАН и НП.

Въззиваемата страна не изпраща представител в съдебно заседание, както и не взема становище по жалбата.

 

След като прецени събраните по делото доказателства, съдът прие следното :

Жалбата е процесуално допустима, подадена от лице с правен интерес срещу подлежащ на обжалване акт в предвидения от закона срок. При извършената служебна проверка не се установиха нарушения на процесуални правила. Доколкото са налице някои разминавания в отразеното в АУАН и НП, то те не нарушават правото на защита на нарушителя и не се отразяват на констатацията за извършено нарушение, респ. не се отразяват на приложената санкционна норма.

 

Установена е следната фактическа обстановка:

На 25.11.2017 година около 20.40 часа жалбоподателят управлявал лек автомобил с марка „Фолксваген Голф” с рег. номер М 7805 ВХ в град Вършец по ул. „Серафим Г.” и бил спрян за проверка от служители на РУ – Вършец. Бил изпробван за употреба на алкохол с техническо средство Алкотест 7510, при което апаратът отчел 0,58 ‰ алкохол в издишания въздух. На водача бил издаден и талон за медицинско изследване. От протокола за извършеното такова е видно, че концентрацията на алкохол в кръвта била 0,62‰. За констатираното нарушение на жалбоподателя бил съставен АУАН, а по – късно въз основа на него и НП, с което АНО приел, че е налице нарушение на чл.174, ал.1, т.2 ЗДвП. В НП концентрацията на алкохол била посочена като 0,59‰.

По така установената фактическа обстановка не се спори. Доводите на жалбоподателя обаче са, че АНО е следвало да посочи в НП резултатите от кръвното изследване и като не го сторил, поставил жалбоподателя в положение на неизвестност за тези резултати.

Настоящият състав намира, че действително при съставяне на НП АНО е следвало да посочи и да вземе предвид резултатите от изследване на кръвната проба. Ако тези резултати бяха отчели количество на алкохол в кръвта под определения в закона минимум, то това неминуемо щеше да се отрази  не само на квалификацията, но изобщо на преценката дали е налице административно нарушение. В конкретния случай обаче, при показаните от техническото средство и кръвното изследване резултати, този пропуск на АНО не повлиява на общия извод за наличие на нарушение на чл.5, ал.3, т.1, което съответно е санкционирано при приложение на нормата на чл.174, ал.1, т.1 ЗДвП.

 

По тези съображения съдът намира жалбата за неоснователна,  а издаденото НП за законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено и

 

 

 

Р    Е    Ш   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0370-000764/04.12.2017 г, издадено от Началник на РУ Вършец, с което на Е.М.Д. ***, с ЕГН ********** на основание чл. 174, ал.1, т.1 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца, като на основание Наредба №Iз-2539 на МВР са отнети 10 контролни точки.

 

 

 

            Решението подлежи на обжалване пред АС – Монтана в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

                                                          

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: