Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 28.02.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…………………………………………………… в публично заседание на 02 февруари………………………………………… през две хиляди и осемнадесета година………….....………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св.Петрова………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….АН дело 493 по описа за 2017г………………..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

С Наказателно постановление № 32-0000390/11.12.2017 г, издадено от Главен инспектор ОО”АА” гр. Монтана на П.И.К. ***, с ЕГН ********** на основание чл. 93, ал.1, т.1 от ЗАвПр е наложено административно наказание „глоба” в размер на 2000.00 лева.

Жалбоподателят оспорва наказателното постановление изцяло. В жалбата и чрез процесуален представител в съдебно заседание развива доводи за незаконосъобразност на НП, тъй като наложената му глоба е непосилна за неговите възможности за заплащане. Претендира от съда отмяната му.

Въззиваемата страна не изпраща представител в съдебно заседание, както и не взема становище по жалбата.

След като прецени събраните по делото доказателства, съдът прие следното :

Жалбата е процесуално допустима, подадена от лице с правен интерес срещу подлежащ на обжалване акт в предвидения от закона срок. При извършената служебна проверка не се установиха нарушения на процесуални правила. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Установена е следната фактическа обстановка:

Жалбоподателят е автобусен шофьор и извършва превоз на пътници по редовна линия с маршрут с.Замфирово – град Берковица. На 21.11.2017 година около 13.30 часа на автогарата в град Берковица бил проверен от служители на ИА „АА” от областното звено в Монтана. При извършената проверка инспекторите констатирали, че жалбоподателят извършва превоз на пътници по редовна автобусна линия, като не отговаря на изискванията за квалификация  на водача. Конкретното нарушение било, че картата му за квалификация била с изтекъл на 09.03.2017 година срок. С това той нарушил изискванията, въведени в ЗАП и Наредба 41/2009 година на МТ. Удостоверението за професионална компетентност се издава след проведен курс на обучение и е със срочна валидност. След изтичане на срока на удостоверението, се провежда задължително периодично обучение, което е предпоставка за редовно упражняване на дейност по превоз на пътници.

По делото е представено такова удостоверение, издадено три месеца след извършване на проверката, а именно на 13.12.2017 година. Представянето на това удостоверение не обосновава извод за приложение разпоредбата на чл.28 ЗАНН. Без да коментира необходимостта от стриктно спазване на изискванията на закона за сигурността на пътниците, достатъчно е да се отбележи, че към момента на извършване на проверката през месец септември 2017 година, жалбоподателят е превозвал пътници, без да отговаря на изискванията повече от 6 месеца – срокът на предходната карта за квалификация бил изтекъл още на 09.03.2017 година.

При така установената фактическа обстановка съдът намира жалбата за неоснователна, а издаденото НП за законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено и

 

Р    Е    Ш   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 32-0000390/11.12.2017 г, издадено от Главен инспектор ОО”АА” гр. Монтана, с което на П.И.К. ***, с ЕГН ********** на основание чл. 93, ал.1, т.1 от ЗАвПр е наложено административно наказание „глоба” в размер на 2000.00 лева.

 

 

 

            Решението подлежи на обжалване пред АС – Монтана в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

                                                           

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: