Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 16.02.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 15 февруари.......……..………….……………………през две хиляди и осемнадесета година..……….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА ГЕОРГИЕВА

                                                    

при секретаря Т.Йорданова….….……..………………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…..като разгледа докладваното от

съдията Георгиева..…………………....……….....АН дело №461 по описа

за 2017г…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. ЗАНН.

С наказателно постановление №17-0243-000802/06.07.2017г. на Началник РУ- Берковица към ОДМВР- Монтана, на жалбоподателя А.А.И. с адрес:г***, ЕГН ********** е наложено административно наказание по чл.185 ЗДвП- „глоба“ в размер на 20 лв. за нарушение на чл.105 ал.1 от ЗДП.

Наказателното постановление е обжалвано в срок от жалбоподателя и по изложените в жалбата и доразвити в съдебно заседание от него обстоятелства и съображения, моли съда да го отмени изцяло.

Наказващият орган- Началник РУ- Берковица към ОДМВР- Монтана, редовно призован, не е изпратил представител в съдебно заседание, но в съпроводителното писмо е изразил становище, че жалбата следва да бъде оставена без последствие, като наказателното постановление бъде потвърдено.

Районният съд , преценявайки събраните по делото доказателства  по реда на чл.14 и чл.18 НПК, приема за установено от фактическа и правна страна следното: 

Жалбата е подадена от надлежна страна и в срок, поради което съдът следва да се произнесе по същество. Същата е неоснователна по следните съображения:                                                                                                      

От фактическа страна.

Административнонаказателната отговорност на жалбоподателя е ангажирана със съставянето на Акт за установяване на административно нарушение №821 ./19.06.2017г. от Т.Г.- „мл. автоконтрольор“ към РУ- Берковица. Според констатациите в същия, на 19.06.2017 г. около 20:35 часа в гр.Берковица,на ул.”Ашиклар” с посока на движение от ул.”Сливница” към ул.”Тракия” жалбоподателят А.И., като водач на лек автомобил- „Волво С 60“ с peг. № М0344 ВМ, негова собственост ,който е със затъмнено задно панорамно стъкло /залепено фолио/ и с ограничение на видимостта през него.

Актът бил съставен на място и бил подписан от актосъставителя и от свидетеля по акта- С.М.. Отбелязано е, че жалбоподателят отказва да подпише акта. Отказът е удостоверен с подписа на свидетеля С.М.. Същият му е връчен срещу подпис.

В законоустановения срок по  чл.44, ал.1 от ЗАНН жалбоподателят не е  депозирал възражение.

           Въз основа на съставения акт за установяване на административно нарушение Началникът на РУ- Берковица към ОДМВР- Монтана, издал обжалваното наказателно постановление №17-0243-000802/06.07.2017г., с което на жалбоподателя А.А.И. с адрес:г***, ЕГН ********** е наложено  административно наказание по чл.185 ЗДвП- „глоба“ в размер на 20 лв..

Разпитан в качеството си на свидетел свидетелят по акта С.М.  заявява, че  си спомня ,че автомобила бил със затъмнено задно панорамно стъкло,както и че има специален ред ,по който може да се разреши да се извърши такова затъмняване. Спомня си , че е свидетел при извършване на проверката  .  

От правна страна.

В случая със съставения АУАН  предмет на разглеждане по настоящето дело жалбоподателя И. като водач на лек автомобил „Волво С 60“ с peг. № М0344 ВМ   е обвинен в това, че на 19.06.2017г. го управлява със затъмнено с фолио задно стъкло, с което ограничава видимостта при движение. Като нарушена е посочена нормата на чл.105, ал.1 от ЗДвП.

              В атакуваното НП  нарушението е описано по идентичен с АУАН  начин.За ангажиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя АНО е приложил санкционната норма на чл.185 от ЗДвП.

             На основание приетата като установена фактическа обстановка и приетите доказателства съдът счита, че по отношение на съставения АУАН срещу А.И. не са спазени изискванията на чл.42, т.5 от ЗАНН, която норма определя, че АУАН трябва да съдържа точните законни разпоредби, които са нарушени. Не са спазени и изискванията на административно наказателния процес, касаещи изпълнение от наказващия орган на разпоредбите на чл.57, ал.1, т.5 и т.6 от ЗАНН, както и че АНО е приложил по отношение на установеното като нарушение санкционна норма не съответстваща на нарушението. За обосноваване на посоченото съдът взе предвид следното:

                   По делото от фактическа страна се установява, че МПС управлявано от жалбоподателя И. е бил със затъмнено задно стъкло, което като факт не се отрича и от самия жалбоподателя. От показанията на свидетеля С.М., който е присъствал при извършване на проверката  се установи същото обстоятелство.

                Съгласно нормата  на чл. 105, ал.1 ЗДвП (в редакцията, действаща   към момента на извършване на нарушението в сила от 21.01.2017г .) се забранява ограничаване на видимостта, освен през челното и страничните стъкла, така и през задното стъкло на автомобила, осигуряващи видимостта на водача към пътя, както и намаляване на прозрачността им. От събраните по делото доказателства (показанията на  разпитания свидетел и АУАН, чиято презумптивна доказателствена сила остана неопровергана) се установява по несъмнен начин, че в хода на извършената проверка на посочените в НП дата и място, жалбоподателят И. е управлявал посоченото по-горе МПС със затъмнено задно обзорно стъкло, което съответно ограничавало видимостта. Последното несъмнено се явява в противоречие с регламентираната в чл. 105, ал. 1 ЗДвП забрана. 

  Наказващият орган правилно е приел, че жалбоподателят е извършил вмененото му нарушение по чл.105, ал.1 от ЗДвП, поради което и правилно е приложил нормата на чл.185 от ЗДвП и е санкционирал жалбоподателя с наказание Глоба в размер на 20 лева за нарушение, което  е извършил.

            Мотивиран от изложеното и на основание чл. 63, ал.1 пр.3 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

              ПОТВЪРЖДАВА НП №17-0243-000800/06.07.2017г. на Началник РУ- Берковица към ОДМВР- Монтана,  с което на А.А.И. с адрес:г***, ЕГН ********** е наложено административно наказание Глоба в размер на 20 лева за нарушение по чл.105, ал.1 от ЗДвП  като  законосъобразно..

 

 

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд- Монтана по реда на АПК в 14- дневен срок от съобщаването на страните за изготвянето му.

 

                                                      

                                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ: