Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е

 

Гр. Берковица, 05.02 . 2018 година

 

      Берковският районен съд, наказателна колегия, в публично съдебно заседание на  31.01  две хиляди и  осемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЮЛИТА ГЕОРГИЕВА 

 

при секретаря Т.Йорданова      ,като  разгледа докладваното от съдията Георгиева  АНД № 458 /17 г.по описа на БРС  ,за да се произнесе  взе в пред вид  следното :

                    

               Жалбоподателят А.Д.Я. *** и ЕГН ********** не е  доволна от издаденото Наказателно постановление № 382 от 16.11. 2017г. на Кмета на Община  Берковица ,с което е наказаан с административно наказание “Глоба “ 50 лв. за нарушение на чл.4 ,т.1 от Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред на територията  на Община Берковица ,приета с Решение №758,протокол 34 от 31.10.2013год. на ОС-Берковица на основание чл.4 т.1 от същата.Моли да се отмени  НП.                     Възиваемият  редовно призован ,не  изпраща  процесуален представител.

                     След преценка на събраните по делото  писмени и гласни доказателства  поотделно и в тяхната съвкупност съдът намира за установено  следното :

          С наказателно постановление № 382 от 16.11. 2017г . на Кмета на Община  Берковица на жалбоподателя  е   наложено наказание  ГЛОБА  в размер на 50 лв.,затова ,че на 16.10. 2017 г. около 09,30 ч.  в град Берковица на  в района на пл.„Йордан Радичков” нарушила обществения ред с действията си –викане на висок глас и отправяне на нецензурни думи по адрес на гражданите в района ,с което нарушила чл.4 т.1 от Наредбата.

Съгласно разпоредбата на  Чл. 4. Забранява се: 1. Високо говорене, пеене, свирене и създаване по какъвто и да е начин на шум на обществени места, в близост до жилища на гражданите, в обществения транспорт и други места през времето от 23.00 часа до 06.00 часа сутринта през летния сезон и 22.00 часа до 06.00 часа сутринта през зимния сезон и в жилищните зони от 14.00 часа до 16.00 часа след обяд, както и други непристойни действия, нарушаващи обществения ред и спокойствие.

         При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че жалбата е основателна поради следните съображения:

       Жалбоподателката в АУАН не е направила възражение и е подписала АУАН.В съдебно заседание редовно призована,не се явява.

          Свидетелите,редовно призовани, се явяват лично и потвърждават отразената в АУАН и НП фактическа обстановка.

Съдът намира,че при издаване на НП ,АНО е допуснал  процесуално нарушение,което е довело до накърняване на правото на защита на жалбоподателя.Видно от НП , административно наказващият орган е санкционирал жалбоподателката на основание чл.27 ал.2 от  Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред на територията  на Община Берковица ,приета с Решение №758,протокол 34 от 31.10.2013год. на ОС-Берковица.АНО  санкционира  нарушителя за извършено при условията на повторност административно нарушение , без  НП да  съдържа  описание на това обстоятелство и доказателства ,въз основа  на които наказващият орган е  приел, че конкретното нарушение е „повторно”.

 На второ място, в наказателното постановление не се съдържа   описание на нарушението като повторно. От неговата обстоятелствена част  не може да бъде направен такъв извод. Единствено от посочената  административно-наказателната разпоредба , може да се   направи извод, че  нарушението е в условията на повторност. „Повторно”  е нарушение, извършено в срок до една година от  влизане в сила на НП за същото нарушение съгласно &5. от преходните и заключителни разпоредби на Наредбата.

От това следва извод, че не всяко нарушение  на същата разпоредба  следва да се квалифицира като повторно, а само това, което е извършено в едногодишен срок от  влизане в сила на наказателно постановление за нарушение от същия вид.  Посочването на  такова конкретно наказателно постановление е  необходимо с оглед преценката  дали  деянието е извършено в  едногодишния срок, т.е. в условията на  повторност.  Липсата на  този елемент, както и липсата въобще на констатация в обстоятелствената част на НП, че деянието е повторно, е съществено  процесуално нарушение, което е основание за отмяна  на наказателното постановление  поради неговата незаконосъобразност.  Нарушението на това правило представлява процесуално нарушение, което е самостоятелно основание за отмяна на процесното наказателно постановление.

Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд-Берковица

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

         ОТМЕНЯВА      НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382 от 16.11. 2017г . на Кмета на Община  Берковица ,с което на А.Д.Я. *** и ЕГН ********** е наложено   административно наказание “Глоба “ 50 лв. за нарушение на чл.4 ,т.1 от Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред на територията  на Община Берковица ,приета с Решение №758,протокол 34 от 31.10.2013год. на ОС-Берковица  като  НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО .

                    Решението може да се обжалва  в 14 дневен срок от съобщението на страните пред  Административен съд Монтана .           

          

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ :