Р Е  Ш  Е  Н  И  Е 

гр.Берковица 12.02.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Районен съд-Берковица, ІI наказателен състав в публично заседание на 07.02.2018 година в състав:

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА ГЕОРГИЕВА

При секретаря  Нина Андреева и като разгледа докладваното от съдията Георгиева  АНД №436 по описа за 2017г. на БРС, въз основа на закона и доказателствата и за да се произнесе взе предвид следното :

 

 

          Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 183 от 02.10.2017г. издадено от Кмета на Община Вършец с което на К. Петров Б. ***  с ЕГН: ********** е било наложено административно наказание ,,глоба‘‘ в размер от 50 лева за извършено от него нарушение по чл. 32 от  Наредба 1 за осигуряване на обществения ред , поддържане на чистотата и опазване на околната среда в община Вършец.

Жалбоподателят К. Петров Б. обжалва процесното наказателно постановление, намирайки същото за неправилно и незаконосъобразно, поради което иска неговата отмяна. Излага съображения, за допуснато процесуално нарушение ,водещо до отмяна на издаденото НП ,изразяващо се в липса на конкретизация относно нарушената норма.Твърди още,че в момента на проверката не е управлявал автомобила,а същият е бил паркиран,което е от съществено значение с оглед посочената като нарушена норма.В съдебно заседание се представлява от упълномощен адвокат,който доразвива доводите,изложени в жалбата и моли НП да бъде отменено.

Въззиваемата страна, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства по отделно и в тяхната съвкупност, намира за установено от фактическа страна следното:

        По допустимостта на жалбата съдът намира , че жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима. Разгледана по същество, съдът намира същата за основателна.

В настоящия случай, жалбоподателят е бил санкциониран за това, че при извършена проверка на 22.09.2017 г. в гр. Вършец около 10.00 часа на ул. ,,Република‘‘ № 103, К. Петров Б. управлявал МПС марка ,,Дачия Сандеро‘‘ с ДК № В 1599 ВК ,собственост на „Елена” ООД-Враца в пешеходна зона на гр.Вършец. По този начин, жалбоподателят бил нарушил разпоредбата на чл. 32 от Наредба 1 за осигуряване на обществения ред , поддържане на чистотата и опазване на околната среда в община Вършец.

         В хода на съдебното следствие  беше разпитан актосъставителят К.К.. В показанията си той потвърди отразеното от него в АУАН. Посочи, че автомобилът на жалбоподателя бил навлязъл в забранената зона,а пресечката при хранителния магазин е разрешена за спиране и паркиране.  Съдът кредитира напълно показанията на разпитания свидетел, доколкото същите са ясни, логични и последователни и си кореспондират с останалите събрани по делото доказателства, като следва да се отбележи, че в нито един етап от производството жалбоподателят не отрича, че именно той е извършил вмененото му нарушение.

         Въз основа на тези гласни доказателства се достигна до извод, че на процесната дата, жалбоподателят е бил паркирал управляваният от него лек автомобил върху процесното място.

         Съдът е на становище, че в хода на административно-наказателното производство е допуснато съществено процесуално нарушение, което ограничава правото на защита на наказаното лице да разбере, защо е било наказано.

         Разпоредбите на чл. 42, т. 4 ЗАНН и чл. 57, ал. 1, т. 5 ЗАНН предвиждат, че в АУАН и НП следва да се съдържа описание на нарушението.

         В конкретния случай, актосъставителят и наказващият орган са приели, че жалбоподателят е нарушил разпоредбата на чл.  32 Наредбата.       В тази норма е посочено, че се /1/ Забранява  движението и престоя на МПС и ППС в парковите зони, алеи, тротоари, детски площадки и спортни съоръжения. /2/ Забранява се престоят и паркирането на товарни автомобили по тротоарите на Община Вършец.

         Тълкувайки посочената като нарушена правна норма се достигна до извод, че за да се осъществи съставът на това нарушение е необходимо лицето да е управлявало в парковите зони, алеи, тротоари, детски площадки и спортни съоръжения,като същите не са определени в наредбата като пешеходна зона.

         В конкретния случай от описанието на нарушението се установява единствено, че жалбоподателят е управлявал в пешеходна зона, но не може да се разбере, къде от изброените в наредбата паркови зони, алеи, тротоари, детски площадки и спортни съоръжения  се е намирал същият, както и дали се е затруднявало движението на пешеходците. За да бъде осъществен съставът на нарушението е необходимо, не само да се управлява в пешеходна зона, ами и същата да се намира на някое от изброените в разпоредбата на чл. 32 от Наредбата места, както и е трябва да се затруднява движението на пешеходците.

         Така посочено описанието може да се отнася и до нарушаването на други правни норми от Наредбата, а именно тази на чл.32, ал.2 предвиждаща, че се забранява  престоят и паркирането на товарни автомобили по тротоарите на Община Вършец,тъй като управлявания от жалбоподателя автомобил е товарен.

Предвид всичко гореизложено, депозираната жалба се явява основателна, а атакуваното наказателно постановление, като незаконосъобразно следва да се отмени, доколкото липсва коректно описание на нарушението, въз основа на което да може да се разбере коя правна норма от Наредбата е била нарушена.

Ето защо, Съдът

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 183 от 02.10.2017г. издадено от Кмета на Община Вършец, с което на К. Петров Б. ***  с ЕГН: ********** е било наложено административно наказание ,,глоба‘‘ в размер от 50 лева за извършено от него нарушение по чл. 32 от  Наредба 1 за осигуряване на обществения ред , поддържане на чистотата и опазване на околната среда в община Вършец.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд –Монтана по реда на глава ХІІ от АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: