Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е

 

Гр. Берковица, 12.02 . 2018 година

 

      Берковският районен съд, наказателна колегия, в публично съдебно заседание на  седми февруари  две хиляди и  осемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЮЛИТА ГЕОРГИЕВА 

 

при секретаря Н.Андреева      ,като  разгледа докладваното от съдията Георгиева  АНД № 426 /17 г.по описа на БРС  ,за да се произнесе  взе в пред вид  следното :

 

          Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН и е образувано  по жалба на И.Г.П. *** и ЕГН **********  срещу НП № 17- 0370-000368/ 17.07.2017 год. на Началника  на РУ Вършец , с което за  нарушение на чл. 483,ал.1,т.1 от КЗ, на осн. чл.638,ал.3 от КЗ му е наложено административно наказание глоба в размер от 400 лв.

         В жалбата се излагат доводи за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила,поради което се иска отмяна на НП.

В съдебно заседание жалбоподателят не се явява, представлява се от адв.Ж.Симова, АК Монтана, която поддържа жалбата и моли НП да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно. Подробни съображения излага в представена по делото писмена защита.

         Въззиваемата страна , редовно призована, в съдебно заседание не се представлява.

         Актосъставителят и свидетелят по АУАН  редовно призовани,не се явяват и не вземат становище по жалбата,както и не потвърждават направените констатации в съставения АУАН.

Съдът, въз основа на императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на обжалваното наказателно постановление по отношение на неговата законосъобразност, обоснованост и справедливост на наложеното наказание, прави следните изводи:

От фактическа страна:

На 12.07.2017 год., около 10,18 часа, в с.Спанчевци на ул.”Георги Димитров”, на  жалбоподателя П. е извършена проверка от служители на РУ Вършец.В АУАН и издаденото въз основа на него НП е посочено,че същият управлявал мотоциклет „Лифан” с ДК №М2608Х,негова собственост,като не представя валидна застраховка ГО за 2017год.  За констатираното нарушение актосъставителят съставил  АУАН за нарушение по чл.483 КЗ. Актът бил предявен на жалбоподателя, който го подписал без възражения . Препис от акта бил връчен на жалбоподателя.

 В предвидения в чл.44, ал.1 от ЗАНН тридневен срок  постъпили писмени възражения.

Въз основа на така съставения акт, Началника на  РУ Вършец  издал НП № 17- 0370-000368/ 17.07.2017 год . , с което за  нарушение на чл. 483,ал.1,т.1 от КЗ, на осн. чл.638,ал.1,т.1 от КЗ наложил на жалбоподателя  административно наказание глоба в размер от 400 лв. В  издаденото  НП е посочено,че извършеното нарушение се изразява в това,че жалбоподателят като лице,което притежава МПС не е сключил договор за застраховка ГО.

         В хода на съдебното производство актосъставителят К. и свидетелят Ц. не се явяват ,за да потвърдят констатациите,изложени в АУАН.По искане на процесуалния представител на жалбоподателя е разпитан свид.Стоян Иванов,който твърди,че се е намирал на мястото на проверката.Същият е категоричен,че жалбоподателят не е управлявал въпросния мотоциклет,а го е бутал ходейки до него.Обяснява също,че мотоциклета не е бил с включен двигател .Причина,за да се вгледа в случващото се,бил мотоциклета на жалбоподателя,който му направил впечатление.

Съдът кредитира показанията на свидетеля, тъй като ги намери за обективни, безпристрастни, последователни и непротиворечиви.

В хода на съдебното производство са приобщени към материалите по делото материалите по АНП.

Описаната фактическа обстановка съдът прие за установена, въз основа на събраните по делото гласни доказателства: показанията на св. Иванов, дадени в хода на съдебното следствие и от приложените по делото писмени доказателства прочетени и приети от съда по реда на чл.283 от НПК.

Описаната фактическа обстановка съдът прие за установена, въз основа на събраните по делото гласни доказателства: показанията на свидетеля Иванов, дадени в хода на съдебното следствие, и от приложените по делото писмени доказателства  прочетени и приети от съда по реда на чл.283 от НПК.

От правна страна:

Жалбата е депозирана от надлежно легитимирано лице, спрямо което е издадено атакуваното НП, в установения от закона 7-дневен срок от връчване на НП и пред надлежния съд – по местоизвършване на твърдяното нарушение. Поради това жалбата е допустима и следва да бъде разгледана.

         АУАН и издаденото въз основа на него НП  са съставени в сроковете по чл.34,ал.1 и 3 от ЗАНН.

НП е издадено от компетентен орган – Началника на РУ Вършец,  съгласно  Заповед № 301з-670/18.03.2016 г. на  Директора на ОД на МВР Монтана, като АУАН също е съставен от компетентно лице.

 АУАН е съставен в присъствието на нарушителя и свидетел, присъствал при  установяване на нарушението.  

Считано от 01.01.2016 г. е в сила нов Кодекс за застраховането, който отменя действалия преди него. В чл. 638, ал.1,т.1  от КЗ е предвидено наказание за физическо лице, което притежава МПС,което е регистрирано на територията на РБ и не е спряно от движение,не е сключило договор за застраховка ГО на автомобилистите  . За това лице е предвидено наказание глоба от 250 лв.

      Атакуваното Наказателно постановление е издадено при нарушения на материалния и процесуалния закон. Налице е нарушение на чл. 57, ал.1, т.5 от ЗАНН. На първо място, съдът намира, че е допуснато нарушение на чл. 42, т. 4 от ЗАНН, съответно и на чл. 57, ал. 1, т. 5  от ЗАНН. В АУАН бл. № 115623 е констатирано като нарушение, че нарушителят не представя валидна полица за задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”. В Наказателно постановление, издадено въз основа на АУАН със същия номер, е описано, че П.  не е сключил  договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”, за което му е наложено наказание. В НП  и в АУАН нарушението е квалифицирано по  чл. 483 ал.1 т.1 от КЗ, а именно, че водачът притежава МПС, което е регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение, но не е сключило задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” . В НП и в АУАН де факто е констатирано нарушение по чл. 100, ал. 1 ,т. 3 от ЗДвП, а на жалбоподателя му е наложено наказание по чл. 638 ал. 1, т.1 от КЗ– „глоба  ” в размер на 250 лв. за извършено административно нарушение по чл. 483, ал.1, т.1 от КЗ, което говори за противоречие между констативната част на АУАН и възприетата правна квалификация в НП и обстоятелствената му част. Същото  съдът приема за нарушение на процесуални правила при издаването на наказателното постановление от категорията на съществените, тъй като накърнява правото на защита на нарушителя при едно обективно разбираемо наказателно обвинение, което не може да бъде санирано в съдебното производство, както и за нарушение на принципа за законоустановеност на нарушението и наказанието.         

На следващо място ,съдът намира,че спорно е, дали към момента на съставяне на АУАН,  жалбоподателят е имал качеството на “водач” на МПС по смисъла на тълкуванието на § 6, т. 25 от ДР ЗДвП. В § 6, т. 25 от ДР на ЗДП е дадено легална дефиниция на термина водач. От нея следва да се направи изводът, че АНО следва да установи, че деецът управлява МПС, а друг характеризиращ белег за управление е привеждането в действие на двигателя на превозното средство, което е физическо действие по управление на същото. Понятието "управление" на МПС включва всяко действие по упражняване на контрол върху същото, а не само привеждането му в движение. С факта на запалването на двигателя вече се упражнява контрол върху превозното средство. От показанията на свид.Иванов се установява по безспорен начин,че жалбоподателят е бутал мотоциклета,който не е бил с работещ двигател.същият е безпристрастен,тъй като е случаен свидетел и не е близък на жалбоподателя.Предвид на това съдът прие ,че към момента на проверката жалбоподателят П. не е имал качеството на „водач” на МПС ,за да може да бъде субект на такова нарушение по чл.438,ал.1,т.1 от КЗ.въпросните документи и такава проверка се извършват за установяване спазването на КЗ или ЗДвП и преустановяване на извършваните нарушения  и за превенция на водачите на МПС ,но не и на всеки преминаващ пешеходец или лице,за което би могло да се предполага ,че е управлявало МПС в един минал момент или че има намерение да управлява такъв в някакъв бъдещ такъв.

На следващо място съдът установи,че АНО е издал процесното наказателно постановление,без да обсъди възражението,направено от жалбоподателя П. след съставяне на АУАН,че той не е управлявал мотоциклета по време на извършване на проверката.

Поради това и на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН Берковски районен съд,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ  НП  № 17- 0370-000368/ 17.07.2017 год. на Началника  на РУ Вършец,  с което на  И.Г.П. *** и ЕГН **********   за  нарушение на чл. 483,ал.1,т.1 от КЗ, на осн. чл.638,ал.1,т.1 от КЗ  е наложено административно наказание глоба в размер от 250 лв.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр.  Монтана на основанията, по реда на глава 12 от АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

                                                       

                                

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: