Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е

 

Гр. Берковица, 12.02 . 2018 година

 

      Берковският районен съд, наказателна колегия, в публично съдебно заседание на  седми февруари  две хиляди и  осемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЮЛИТА ГЕОРГИЕВА 

 

при секретаря Н.Андреева      ,като  разгледа докладваното от съдията Георгиева  АНД № 425 /17 г.по описа на БРС  ,за да се произнесе  взе в пред вид  следното :

 

          Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН и е образувано  по жалба на И.Г.П. *** и ЕГН **********  срещу НП № 17- 0370-000368/ 17.07.2017 год. на Началника  на РУ Вършец , с което за  нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП  на основание чл. 183 ал.1 ,т.1 пр.1,2 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 10лв.,за нарушение на чл.137Е от ЗДвП  на основание чл.183 ал.4 т.7 пр.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 50лв. и за нарушение на чл.100 ал.1 т.2 от ЗДвП на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.3 от същия е наложена глоба в размер на 10лв.

         В жалбата се излагат доводи за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила,поради което се иска отмяна на НП.

В съдебно заседание жалбоподателят не се явява, представлява се от адв.Ж.Симова, АК Монтана, която поддържа жалбата и моли НП да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно. Подробни съображения излага в представена по делото писмена защита.

         Въззиваемата страна , редовно призована, в съдебно заседание не се представлява.

         Актосъставителят и свидетелят по АУАН  редовно призовани,не се явяват и не вземат становище по жалбата,както и не потвърждават направените констатации в съставения АУАН.

Съдът, въз основа на императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на обжалваното наказателно постановление по отношение на неговата законосъобразност, обоснованост и справедливост на наложеното наказание, прави следните изводи:

От фактическа страна:

На 12.07.2017 год., около 10,18 часа, в с.Спанчевци на ул.”Георги Димитров”, на  жалбоподателя П. е извършена проверка от служители на РУ Вършец.В АУАН и издаденото въз основа на него НП е посочено,че същият управлявал мотоциклет „Лифан” с ДК №М2608Х,негова собственост,като не носи СУМПС и контролен талон,не е поставил обезопасителна каска,не носи СРМПС и МПС-то не е преминало на ГТП за 2017год.    За констатираните нарушения актосъставителят съставил  АУАН за нарушение по чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП  , чл.137Е от ЗДвП и чл.100 ал.1 т.2 от същия. Актът бил предявен на жалбоподателя, който го подписал без възражения . Препис от акта бил връчен на жалбоподателя.

 В предвидения в чл.44, ал.1 от ЗАНН тридневен срок  постъпили писмени възражения.

          Въз основа на така съставения акт, Началника на  РУ Вършец  издал НП № 17- 0370-000369/ 17.07.2017 год . , с което за посочените три нарушения  нарушение на основание чл. 183 ал.1 ,т.1 пр.1,2 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 10лв.,  на основание чл.183 ал.4 т.7 пр.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 50лв. и на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.3 от същия е наложена глоба в размер на 10лв.

         В хода на съдебното производство актосъставителят К. и свидетелят Ц. не се явяват ,за да потвърдят констатациите,изложени в АУАН.По искане на процесуалния представител на жалбоподателя е разпитан свид.Стоян Иванов,който твърди,че се е намирал на мястото на проверката.Същият е категоричен,че жалбоподателят не е управлявал въпросния мотоциклет,а го е бутал ходейки пеша до него.Обяснява също,че мотоциклета не е бил с включен двигател .Причина,за да се вгледа в случващото се,бил мотоциклета на жалбоподателя,който му направил впечатление.

Съдът кредитира показанията на свидетеля, тъй като ги намери за обективни, безпристрастни, последователни и непротиворечиви.

В хода на съдебното производство са приобщени към материалите по делото материалите по АНП.

Описаната фактическа обстановка съдът прие за установена, въз основа на събраните по делото гласни доказателства: показанията на св. Иванов, дадени в хода на съдебното следствие и от приложените по делото писмени доказателства прочетени и приети от съда по реда на чл.283 от НПК.

От правна страна:

Жалбата е депозирана от надлежно легитимирано лице, спрямо което е издадено атакуваното НП, в установения от закона 7-дневен срок от връчване на НП и пред надлежния съд – по местоизвършване на твърдяното нарушение. Поради това жалбата е допустима и следва да бъде разгледана.

         АУАН и издаденото въз основа на него НП  са съставени в сроковете по чл.34,ал.1 и 3 от ЗАНН.

НП е издадено от компетентен орган – Началника на РУ Вършец,  съгласно  Заповед № 301з-670/18.03.2016 г. на  Директора на ОД на МВР Монтана, като АУАН също е съставен от компетентно лице.

 АУАН е съставен в присъствието на нарушителя и свидетел, присъствал при  установяване на нарушението.  

     

Съгласно разпоредбата на чл.189 ал.2 от ЗДвП редовно съставените актове се ползват с доказателствена сила до доказване на противното.Съобразно посочената разпоредба жалбоподателят ангажира доказателства ,опровергаващи обстоятелствата,описани в АУАН относно извършване на нарушенията и редовността на издадения АУАН.Събраните по делото доказателства не установяват извършването на твърдяните административни нарушения.

Основният въпрос,който е спорен по делото е въпросът относно това в какво качество е извършена проверката на жалбоподателя,а именно в качеството му на „водач на МПС” или в качеството му на „пешеходец”.В тази връзка съдът намира,че спорно е, дали към момента на съставяне на АУАН,  жалбоподателят е имал качеството на “водач” на МПС по смисъла на тълкуванието на § 6, т. 25 от ДР ЗДвП. В § 6, т. 25 от ДР на ЗДП е дадено легална дефиниция на термина водач. От нея следва да се направи изводът, че АНО следва да установи, че деецът управлява МПС, а друг характеризиращ белег за управление е привеждането в действие на двигателя на превозното средство, което е физическо действие по управление на същото. Понятието "управление" на МПС включва всяко действие по упражняване на контрол върху същото, а не само привеждането му в движение. С факта на запалването на двигателя вече се упражнява контрол върху превозното средство.

 От показанията на свид.Стоян Иванов се установява по безспорен начин,че жалбоподателят не е управлявал МПС, а е бутал мотоциклета,който не е бил с работещ двигател.Същият е безпристрастен,тъй като е случаен свидетел и не е близък на жалбоподателя.Предвид на това съдът прие ,че към момента на проверката жалбоподателят П. не е имал качеството на „водач” на МПС ,за да може да бъде субект на такова нарушение по ЗДвП.Въпросните документи и такава проверка се извършват за установяване спазването на ЗДвП и преустановяване на извършваните нарушения  и за превенция на водачите на МПС ,но не и на всеки преминаващ пешеходец или лице,за което би могло да се предполага ,че е управлявало МПС в един минал момент или че има намерение да управлява такъв в някакъв бъдещ такъв.

На следващо място съдът установи,че АНО е издал процесното наказателно постановление,без да обсъди възражението,направено от жалбоподателя П. след съставяне на АУАН,че той не е управлявал мотоциклета по време на извършване на проверката,поради което е нарушил разпоредбата на чл.52 ал.4 от ЗАНН.

Поради това и на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН Берковски районен съд,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ  НП  № 17- 0370-000369/ 17.07.2017 год. на Началника  на РУ Вършец,  с което на  И.Г.П. *** и ЕГН **********   за  нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП  на основание чл. 183 ал.1 ,т.1 пр.1,2 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 10лв.,за нарушение на чл.137Е от ЗДвП  на основание чл.183 ал.4 т.7 пр.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 50лв. и за нарушение на чл.100 ал.1 т.2 от ЗДвП на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.3 от същия е наложена глоба в размер на 10лв.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр.  Монтана в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

                                                       

                               

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: