Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 06.02.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…………………………………………..в публично заседание на 21 септември…..……….………………………………… през две хиляди и осемнадесета година……..……….......………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св.Петрова………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….АН дело 248 по описа за 2017г………………..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

 

Обжалвано е Наказателно постановление  № 12-302 от 05.01.2015 год., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр. Монтана, с  което на основание чл. 416, ал.5, във връзка с чл. 414, ал.1 КТ на  Монтком ООД,  със седалище и адрес на управление град Берковица, бул. Мрамор, бл.1, ап.3 е наложена “Имуществена санкция” в размер на 1500.00 лева за нарушение по чл.128, т.2 КТ. 

 

В съдебно заседание жалбата е поддържана от процесуален представител, който развива доводи, както за нарушение на процесуални правила при издаване на атакуваното НП, така и за липса на нарушение, за което е издадено НП.

         Въззиваемата страна поддържа, че издаденото НП е законосъобразно, при издаването му не са налице нарушения, поради което следва да бъде потвърдено.

        

         След преценка на събраните в хода на производството доказателства, съдът констатира следното :

         Жалбата е процесуално допустима, подадена от лице, легитимирано да обжалва и в определения срок. Разгледана по същество е основателна.

 

         На 26.11.2014 година представители на Д „ИТ” – Монтана извършили проверка по спазване на трудовото законодателство  в цех за месопреработка, находящ се в град Берковица, ул. „Казаните” 1, обект на „Монтком” ООД. На 04.12.2014 година извършили проверка и по документи. Установили, че дружеството в качеството на работодател е начислило, но не е заплатило в установените срокове уговореното трудово възнаграждение на Й.В.Б. – шофьор разносна търговия за месец октомври. Проверката била по повод негова жалба до ИТ за случая. Нарушението е констатирано, като в представената разчетно платежна ведомост липсва подпис на лицето. АНО приел, че в случая е налице нарушение на чл.128, т.2 от КТ и на основание чл.416, ал.5 във връзка с чл.414, ал.1 от КТ наложил на дружеството имуществена санкция в размер на 1 500 лева глоба.

 

         От събраните в хода на съдебното следствие доказателства, се установява по категоричен начин липса на извършено нарушение. Установена е безспорно следната фактическа обстановка : Б. работел като шофьор разносна търговия. В дружеството са установени правила, според които трудовото възнаграждение за месеца е дължимо до 25-то число на следващия месец. На 07.11.2014 година Б. взел едностранно решение да прекрати трудовите си отношение с дружеството. Затова при отчитане и предаване на оборота на 07.11.2014 година си „удържал” сумата, която му била начислена като възнаграждение за месец октомври. От следващия ден Б. вече НЕ се явявал на работа, като за решението си НЕ информирал представител на дружеството. От представената по делото административно наказателна преписка не е видно Б. да е подавал жалба до ИТ. Не може да не направи впечатление „светкавичната” реакция на служителите на ИТ да направят проверка за неизплатено трудово възнаграждение – следвало е да бъде заплатено на 25.11, а проверката е извършена на 26.11. И други забавяния в плащанията не са установени. Прави впечатление и „знанието” у проверяващите, че лицето е подало заявление за напускане, макар такова да е липсвало получено в дружеството. Не фигурира и в представената пред съда административно наказателна преписка, а е представено по – късно пред съда в хода на разглеждане на делото от предходния съдебен състав. Не е взет предвид и факта, че поради неявяване на работа, на лицето са поискани писмени обяснения, оправдаващи отсъствието му от работа и е поканен да се яви в офиса за разговор с работодателя.

         В съдебно заседание Й.Б. се яви лично пред съда и подробно обясни как „сам си е взел” полагащото му се трудово възнаграждение за м.10; как сторил това на 07.11.2014 при отчитане на парите от оборота; как взел решение, че вече не му се работи и преустановил да посещава местоработата си.

         При така установените по делото факти и изложени мотиви, съдът намира издаденото НП за незаконосъобразно. Липсва нарушение на трудовото законодателство, за което да бъде ангажирана отговорността на жалбоподателя. Вероятно до същия извод би достигнал и АНО, ако беше изпълнил задължението си, преди издаване на НП да провери всички факти и обстоятелства, включително и по направените възражения.

 

Като прие, че издаденото НП е незаконосъобразно, съдът

 

Р    Е    Ш   И :

 

ОТМЕНЯВА  Наказателно постановление  № 12-302 от 05.01.2015  год., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр. Монтана, с  което на основание чл. 416, ал.5, във връзка с чл. 414, ал.1 КТ на  Монтком ООД,  със седалище и адрес на управление град Берковица, бул. Мрамор, бл.1, ап.3 е наложена “Имуществена санкция” в размер на 1500.00 лева за нарушение по чл.128, т.2 КТ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

            Решението подлежи на обжалване пред АС – Монтана в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

 

                                                          

РАЙОНЕН СЪДИЯ: