МОТИВИ КЪМ РЕШЕНИЕ  от 19.04.2018г. ПО АНД №109/2018 г. ПО ОПИСА НА РАЙОНЕН СЪД – Берковица- 19.04.2018год.

       Делото е образувано по постановление на Районна прокуратура – Берковица за внасяне в съда на предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК, против обвиняемия Т.И.И.-роден на ***г***, б., бълг.гражд., разведен, със средно образование, неосъждан, работи, ЕГН ********** за това, че на 27.03.2018г. в с.Замфирово, по ул.”Т. Благоев” управлявал МПС –АТВ марка „Хонда” с рама №61863-НРО-А000, което не е било регистрирано по надлежен ред съгласно Наредба № 1-45/24.03.2000г. на МВР, а именно  без поставена регистрационна табела на определените за това места - престъпление по чл.345, ал.2, вр. ал.1 от НК.

        За Районна прокуратура-Берковица, редовно призовани,  се явява  прокурор В.Давидов. Прокурорът поддържа изцяло така повдигнатото обвинение, като счита за безспорно установено по делото обвиняемият да е осъществил състава на престъплението по чл. 345, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК и че са налице предпоставките на чл. 78а от НК, за което предлага същият да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание глоба в размер около минимума на предвиденото в закона.

         Обвиняемият редовно призован   се явява лично в съдебно заседание и не оспорва констатациите по внесеното постановление,но моли за минимално наказание .

       След като се запозна със събраните при разследването доказателства, съдът намира за установено следното от фактическа страна:

На 27.03.2018 година в село Замфирово служители на РУ МВР –Берковица работели по контрол на движението по пътищата в селото. Около 12.00 по ул. “Т. *** забелязали да се приближава към тях „АТВ“. Те спрели същото за проверка пред дом №4 на посочената улица. При извършване на същата установили, че спряното от тях за проверка „АТВ“ е без поставени на него и на определените за това места регистрационни табели.

Установено е също така, че АТВ“ се управлява от обв. Т.И.И., ЕГН********** ***. Установено е също, че последния е неправоспособен водач на МПС и при извършена му проба за алкохол с техническо средство „Алкотест 7510, фабр. №ARBB0070 показанията на уреда отчели наличие на такъв от 0,37промила  на хиляда.

Установено при проверката е , че управляваното от обв. Т.И.И. МПС –АТВ е марка „Хонда“с рама №61863-НРО-А000.

За констатираните нарушения на ЗДвП на обв. Т.И.И. са му били съставени 2бр. АУАН. Конкретно за управлението му на МПС без поставени регистрационни табели, т.е. не регистрирано по надлежния ред му е съставен Акт за установяване на административно нарушение серия „Д“, №572135/27.03.2018г. по регистъра на РУ МВР-Берковица.

От субективна страна обвиняемия е съзнавал противоправния характер на деянието си, знаел е че МПС - АТВ марка „Хонда“с рама №61863-НРО-А000 е без регистрационни табели и поради това обстоятелство не следва да го управлява по пътищата, отворени за обществено ползване, но въпреки това го е привел в движение до спирането му от полицейските служители.

С управлението на АТВ марка „Хонда“с рама №61863-НРО-А000 без поставена регистрационна табела в нарушение на чл.140 ал.1 от ЗДвП според който по пътищата отворени за обществено ползване се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер поставени на определените за това места и Наредба I-45/24.03.2000г. на МВР за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства деянието е осъществено и завършено от обективна страна.      

Деянието е извършено при форма на вина „пряк умисъл“ по смисъла на чл.11 ал.2 от НК, тъй като обвиняемия е съзнавал, че управлява МПС без регистрационна табела.

Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите и самопризнанието на обвиняемия като логични, обективни, взаимно допълващи се и съответстващи на приобщените по предвидения в НПК ред писмени доказателства като кореспондиращи помежду си и в цялост на установената по делото фактическа обстановка.

Съгласно разпоредбата на чл. 140, ал. 1, изречение първо от Закона за движение по пътищата, по отворените за обществено ползване пътища се допускат единствено регистрирани моторни превозни средства с поставени на определените места табели с регистрационен номер, а на АТВ марка „Хонда“ е моторно превозно средство по смисъла на т. 11 от § 6 на Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата – нерелсово пътно превозно средство, снабдено с двигател за придвижване.

В чл. 3, ал. 1 от Наредба № I-45 / 24.03.2000 година за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства е предвидено моторните превозни средства да се регистрират в 14-дневен срок от придобиване на собствеността или оформянето на постоянния или временния внос от митническите органи.

 

С оглед на горното и при така установената безспорна фактическа обстановка Съдът намира от правна страна, че с деянието си обвиняемият  Т.И.И.  е осъществил обективните и субективни признаци от състава на престъплението по 345, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК за това, че на 27.03.2018г. в с.Замфирово, по ул.”Т. Благоев” управлявал МПС –АТВ марка „Хонда” с рама №61863-НРО-А000, което не е било регистрирано по надлежен ред съгласно Наредба № 1-45/24.03.2000г. на МВР, а именно  без поставена регистрационна табела на определените за това места   .

От обективна страна с действията си обвиняемият осъществява обективните признаци от състава на посоченото престъпление, защото на инкриминираната дата управлява нерегистрирано по надлежния ред моторно превозно средство.

От субективна страна обвиняемият извършва деянието, за което е ангажирана отговорността му, с пряк умисъл – съзнава, че моторното превозно средство не е регистрирано по надлежния ред и въпреки това го управлява, с което настъпват и обществено опасните последици от поведението му - предвидени и искани.

Нормата на чл. 345, ал. 2 НК визира престъпление против транспорта и съобщенията, с което се засягат обществени отношения, свързани с безопасността на транспорта или безаварийната транспортна дейност, чието накърняване води до поставяне в опасност или реално увреждане на имуществени или неимуществени интереси на неограничен кръг от хора. При транспортните престъпления като вид общоопасни престъпления състоянието на обща опасност се дължи на особеностите на предмета, върху който се въздейства, поради което управлението на нерегистрирано по надлежния ред моторно превозно средство не дава основание за правен извод, че в конкретния случай се касае за малозначителност на деянието, съгласно разпоредбата на чл. 9, ал. 2 от НК.

Фактът, че на обвиняемия е съставен акт за установяване на административно нарушение, включително за нарушение на разпоредбата на чл. 140, ал. 1 от Закона за движение по пътищата, не изключва ангажиране на отговорността му за престъплението, предмет на делото, защото с изменението на Закона за движение по пътищата (ДВ, брой 101 от 20.12.2016 година, в сила от 21.01.2017 година) санкционната разпоредба на чл. 175, ал. 1, т. 1 предвижда административно наказание да се налага само за управление на моторно превозно средство, на което табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места.

За извършеното от обвиняемия деяние по чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1 от НК се предвижда наказание лишаване от свобода до една година или с глоба от петстотин до хиляда лева. Същевременно обвиняемият не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава VІІІ, раздел ІV НК, като от престъплението няма причинени имуществени вреди. Ето защо съдът намира, че в случая са налице всички предпоставки за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на основание чл.78а, ал.1 от НК, предвиждаща административно наказание „Глоба” в размер от 1 000 до 5 000 лв.

 При определяне конкретния размер на наказанието по чл.78а, ал.1 от НК съдът съобрази възрастта на обвиняемия, добрите характеристични данни, мотивите за извършването на деянието, както и че обвиняемият изцяло е съдействал за разкриване на обективната истина по делото, същият признава вината си и изразява съжаление за стореното, поради което и с оглед множеството смекчаващи обстоятелства санкцията следва да бъде глоба в минимален размер от 1 000 лева. При определяне на размера на наказанието съдът се съобрази и с липсата на отегчаващи отговорността обстоятелства. Имайки предвид   тежестта на деянието, съдът счита, че  наказанието “глоба”  следва да бъде определено, според предвиденото  от разпоредбата на  чл.78а от НК, в минимален  размер на  1000  лв .

Съдът намира, че така определеното наказание по вид и размер се явяват адекватно на степента на обществена опасност на престъплението като деяние, степента на обществена опасност на подсъдимия като личност и напълно достатъчно по вид и размер да съдейства в максимална степен за постигане целите на специалната и генералната превенция, залегнали в чл.36 от НК.

         Ето защо съдът счете, че с така наложеното административно наказание глоба ще се постигне както специалната превенция, така и генералната превенция, а именно да се въздейства предупредително и възпитателно на останалите членовете на обществото да спазват законите в страната и установения правен ред.

         По делото няма данни за извършени разноски, които да се възложат на обвиняемия.

         Мотивиран от горните съображения съдът обяви решението си.

 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: