МОТИВИ АНД № 102/18 г.-02.05.2018год.

 

Проведено е ДП №11/ 18  г. по описа на РУ Полиция, гр.Вършец водено срещу обвиняемия П.Б.А.-род. на ***г. в гр.Берковица, българин, бълг.гражд., неженен, със средно образование, безработен, неосъждан, адрес: с.Черкаски, ул. Еделвайс №2, ЕГН ********** за престъпление по чл.343в ал.2 от НК.

С постановление от 27.03.2018 година, БРП е направила предложение по чл.375 от НПК във вр. с чл.78а от НК за освобождаване на уличения от наказателна отговорност, като материалите по делото са внесени в съда за произнасяне по реда на чл. 375 и сл. от НПК

Деецът редовно призован,   се явява лично и признава вината си.Изразява становище ,с което се съгласява с внесеното от РП Берковица Постановление.

БРП , редовно уведомена,   се представлява от районен прокурор В.Ранова.

На основание доказателствата по делото, съдът прие за установена и доказана следната фактическа обстановка:

  На 15.01.2018г. свидетелите Петър Младенов Петков и Радослав Лазарянов Миланов, полицейски служители при РУ МВР-Вършец били на работна смяна. В 11,15 часа получили сигнал от ОДЧ-Берковица, че на 14.01.2018г. в 20,00 часа в с.Черкаски, на ул.Христо Ботев е реализирано ПТП в оградата на частен дом на № 92, собственост на Павлина Иванова Милева, а водача на автомобила е напуснал местопроизшествието. На място в с.Черкаски полицейските служители Петков и Миланов установили свидетел, а именно Георги Тодоров Б., който заявил, че на 14.01.2018г. в 20,00 часа си бил вкъщи, когато чул силен удар. Веднага се показал на прозореца, гледащ към улицата и видял зеления автомобил, управляван от П.А.. В двора на къщата, обитавана от същия се установил паркиран лек автомобил „Фиат Панда" без регистрационни табели, по предния капак на който имало следи от зелена боя, съвпадаща с боята от оградата на къщата на Павлина Милева. Извършена е справка в масивите на МВР, при която е установено, че П.Б.А. е неправоспособен водач, т.е. не притежава СУ МПС и управлява МПС в едногодишния срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление № 17-0370-000592/19.10.2017г. на Началника на РУ-Вършец. Съставен е съответния АУАН с № 115993/16.01.2018г.

При направена справка в сектор „ПП" при ОД МВР -Монтана било установено, че обвиняемият П.А. не притежава СУ МПС. Приложено е копие от Наказателно постановление № 17-0370-000592/19.10.2017г. на Началника на РУ-Вършец, получено лично от А. и влязло в сила на 13.11.2017г.

  С деянието А. е  осъществил състава на чл. 343в, ал.2 НК.

Горната фактическа обстановка се установява от показания на свидетелите и писмените доказателствени материали по делото.

На ДП   и в съдебно заседание обвиняемият А. признава вината си .

Въз основа на така установената фактическа обстановка, съдът счита  , че деецът  на 14.01.2018г. в с.Черкаски, Община Вършец, по ул.Христо Ботев пред дом № 92 обвиняемият П.Б.А. управлявал МПС, а именно лек автомобил „Фиат Панда" без регистрационни табели, в едногодишния срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление № 17-0370-000592/19.10.2017г. на Началника на РУ- Вършец, влязло в сила на 13.11.2017г. за управление на МПС без съответното СУМПС - престъпление по чл.343 в, ал.2 във връзка с ал.1 от НК.

От субективна страна деянието е осъществено виновно с пряк умисъл, видно от дадените от него обяснения в  ДП.

От приложената справка за съдимост  е видно,че П.Б.А. не е осъждан за извършено престъпление от общ характер. Това сочи на обстоятелството, че не представлява той, както и неговото деяние голяма обществена опасност и целите на наказанието могат да бъдат постигнати и с налагане на административно наказание съгласно чл.78А от НК

От гореизложеното се установява, че в случая са налице предпоставките за приложение на чл.78а от НК по отношение на П.Б.А.    . За извършеното престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, наказателният закон предвижда наказание „Лишаване от свобода” от една  до три години и глоба от 500 до 1 200лв.. Съгласно разпоредбата на чл.78а, ал.1, б „а” от НК при престъпленията извършени умишлено, деецът може да бъде освободен от наказателна отговорност по този ред, ако за престъплението е предвидено наказание „Лишаване от свобода” до три години или друго по-леко наказание. Извън това налице са и останалите условия за приложението на чл.78а от НК.Деецът А.  не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава осма, раздел  ІV от НК. Няма причинени имуществени вреди – съставомерна последица от деянието, които да подлежат на възстановяване. При така изложеното, съдът счита, че правилно и законосъобразно БРП ,с Постановление  от 27.03.2018 г.  е изпратила делото на РС- Берковица за разглеждане по реда на чл. 375 от НПК.

Предвид гореизложените обстоятелства, след като по делото не са направени възражения по отношения фактическите констатации от Постановлението,  съдът  счете делото за изяснено от фактическа страна и след преценка на събраните  в наказателното производство доказателства  и в рамките на фактическите положения в Постановлението.

Деецът А.  се признава за виновен по повдигнатото обвинение ,видно от дадените от него обяснения по ДП. Проявява съжаление и пълно разкаяние за стореното..   

При наличие на предпоставките за това, съдът освободи П.Б.А.  от наказателна отговорност, като му наложи  на основание чл. 78а  от НК административно наказание “Глоба” в размер на 1000 / хиляда / лева.

При определяне размера на наказанието, съдът прецени всички обстоятелства, обуславящи отговорността на дееца- съдействие за разкриване на обективната истина относно деянието, проявено съжаление и материално положение предвид обстоятелството,че е безработен и няма постоянни доходи  и липсата на средства,с които да  издържа себе си ,като  счете, че за превъзпитанието му , наложеното адм. наказание  глоба , към минимума, ще изиграе превъзпитателно и възпиращо въздействие върху него.

Водим от гореизложеното, съдът постанови решението си.

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: