МОТИВИ АНД № 63/18 г.-04.04.2018год.

 

Проведено е БП № 59/ 18  г. по описа на РУ Полиция, гр.Берковица водено срещу обвиняемия   С.Н.А.-роден на ***г***, българин,бълг.гражданин,неженен,неосъждан,с основно образование,не работи и с ЕГН ********** за престъпление по чл.343в ал.2 от НК.

С постановление от 06.03.2018 година, БРП е направила предложение по чл.375 от НПК във вр. с чл.78а от НК за освобождаване на уличения от наказателна отговорност, като материалите по делото са внесени в съда за произнасяне по реда на чл. 375 и сл. от НПК

Деецът редовно призован,   се явява лично и признава вината си.Изразява становище ,с което се съгласява с внесеното от РП Берковица Постановление.

БРП , редовно уведомена,   се представлява от районен прокурор В.Ранова.

На основание доказателствата по делото, съдът прие за установена и доказана следната фактическа обстановка:

   На  26.02.2018г. служители от РУ -Берковица в състав :Тодор Георгиев и Тодор Йорданов Герасимов спрели за проверка в гр. Берковица лек автомобил марка „БМВ" модел 318 И с рег. № М 83 27 ВА, управляван от обвиняемия С.Н.А.,*** към улица „Александровска „.При проверката полицейските служители установили, че С.Н.А. не е правоспособен водач на МПС,тъй като същият няма свидетелство за управление на МПС.

При направена справка в сектор „ПП" при ОД МВР -Монтана било установено, че обвиняемият има и други наложени наказания, за това че управлява без СУ на МПС, а именно НП № 16-4332-007403 от 20.06.2016г., на Началник на Отдел пътна полиция СДВР -София, влязло в законна сила на 05.04.2017г. Установено е също така, че обв. А. управлява посоченото по горе МПС без СУМПС и в едногодишния срок от наложеното му с посоченото по-горе НП административно наказание за същото деяние.

За констатираното нарушение на ЗДвП на обв. С.Н.А.  е съставен Акт за установяване на административно нарушение  №387540/26.02.2018 година.

 С деянието А. е  осъществил състава на чл. 343в, ал.2 НК.

Горната фактическа обстановка се установява от показания на свидетелите и писмените доказателствени материали по делото.

На ДП   и в съдебно заседание обвиняемия А. признава вината си .

Въз основа на така установената фактическа обстановка, съдът счита  , че деецът С.Н.А.   на  26.02.2018г., в гр. Берковица, с посока на движение от улица „Тимок „ към улица „Александровска „, без свидетелство за управление на МПС, управлявал моторно превозно средство-лек автомобил, марка „БМВ", модел „318 И" с per. № М 8327 ВН, собственост на Димчо Лаков Коцев от гр. Берковица, като деянието  извършил в едногодишен срок от наказването му за същото такова с Наказателно постановление № 16-4332-007403/20.06.2016г., влязло в законна сила на 05.04.2017п, издадено от Началник група към СДВР, отдел Пътна полиция СДВР-София, с което от обективна страна е осъществил състава на  престъпление по чл.343в, ал.2 от НК.

От субективна страна деянието е осъществено виновно с пряк умисъл, видно от дадените от него обяснения в  ДП.

От приложената справка за съдимост /на л.20 от БП /на дееца А.  е видно, че същият е осъждан за престъпление от общ характер/такова по чл. 198, ал.1, пр.1 и пр.2-ро, във вр. с чл. 20, ал.2 от НК/, но е реабилитиран по право, на осн. чл. 86, ал.1, т. 1 от НК. Присъдата е влязла в законна сила на 27.01.2012г. и е условна -1г. лишаване от свобода, с 4- годишен изпитателен срок. Изпитателният срок е изтекъл на 27.01.2016г. Реабилитацията е настъпила от 09.05.2017г. .Обвиняемият е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК с решение на РС- Луковит, влязло в законна сила от 09.01.2012г. От тогава до момента на извършване на настоящото деяние са изминали 5 години. Следователно наказанието е погасено по давност /3 години- за административните наказания по реда на чл. 78а от НК/, без значение от това дали е изпълнено или не, предвид разпоредбата на чл. 82, ал.1, т.5 и  чл.86 ал.1 т.3  от НК.Следователно към момента на деянието обвиняемия не е осъждан  и не е  освобождаван  от наказателна отговорност.

От гореизложеното се установява, че в случая са налице предпоставките за приложение на чл.78а от НК по отношение на С.Н.А.      . За извършеното престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, наказателният закон предвижда наказание „Лишаване от свобода” от една  до три години и глоба от 500 до 1 200лв.. Съгласно разпоредбата на чл.78а, ал.1, б „а” от НК при престъпленията извършени умишлено, деецът може да бъде освободен от наказателна отговорност по този ред, ако за престъплението е предвидено наказание „Лишаване от свобода” до три години или друго по-леко наказание. Извън това налице са и останалите условия за приложението на чл.78а от НК.Деецът А.  не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава осма, раздел  ІV от НК. Няма причинени имуществени вреди – съставомерна последица от деянието, които да подлежат на възстановяване. При така изложеното, съдът счита, че правилно и законосъобразно БРП ,с Постановление  от 06.03.2018 г.  е изпратила делото на РС- Берковица за разглеждане по реда на чл. 375 от НПК.

Предвид гореизложените обстоятелства, след като по делото не са направени възражения по отношения фактическите констатации от Постановлението,  съдът  счете делото за изяснено от фактическа страна и след преценка на събраните  в наказателното производство доказателства  и в рамките на фактическите положения в Постановлението.

Деецът А.  се признава за виновен по повдигнатото обвинение ,видно от дадените от него обяснения по БП. Описва фактическата обстановка и авторството на деянието. Проявява съжаление и пълно разкаяние за стореното..   

При наличие на предпоставките за това, съдът освободи С.Н.А.-роден на ***г***, българин,бълг.гражданин,неженен,неосъждан,с основно образование,не работи и с ЕГН ********** от наказателна отговорност, като му наложи  на основание чл. 78а  от НК административно наказание “Глоба” в размер на 1000 / хиляда / лева.

При определяне размера на наказанието, съдът прецени всички обстоятелства, обуславящи отговорността на дееца- съдействие за разкриване на обективната истина относно деянието, проявено съжаление и материално положение предвид обстоятелството,че е безработен и няма постоянни доходи  и липсата на средства,с които да  издържа себе си и семейството си,като  счете, че за превъзпитанието му , наложеното адм. наказание  глоба , към минимума, ще изиграе превъзпитателно и възпиращо въздействие върху него.

Водим от гореизложеното, съдът постанови решението си.

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: