М О Т И В И

към присъда  по НОХД № 18/2018 година

по описа на Районен съд-Берковица.

 

                   С обвинителен акт на Районна прокуратура Берковица подсъдимият З.М.З.–роден на  ***г*** ,  с адрес –с.Крапчене, ул.”П.Димитров Петков” № 3, обл.Монтана , българин ,  българско гражданство , неженен ,                                                                неосъждан , безработен ,  ЕГН ********** e ОБВИНЕН в ТОВА , Ч Е               в гр.Берковица за периода от 12.10.2013г. до 14.09.2017г., след като е осъден с Решение на Районен съд, гр.Берковица по гр.д.№ 157/2012г., влязло в сила на 23.05.2012г. да издържа свои низходящи, а именно Кристина Здравкова Здравкова, ЕГН**********, като заплаща на нейната майка и законен представител П.А.В., ЕГН ********** ***, месечна издръжка в размер на 90 лева, съзнателно не изпълнил това свое задължение в размер на две и повече от две месечни вноски, като останал неиздължен с 18,34 броя месечни вноски за сумата от общо 1650 лева, като деянието извършил при условията на повторност, след като е осъден за същото деяние по НОХД № 80/2014г. с присъда, влязла в сила на 30.05.2014г. на Районен съд, гр.Берковица  . -престъпление по чл.183, ал.4 във връзка с ал.1 и във връзка с чл.28, ал.1 от НК.

                   Представителят на Районна прокуратура - Берковица излага съображения, че поддържа обвинението, както по отношение на фактическата обстановка, изложена в обвинителния акт, така и по отношение на правната квалификация на деянието, като пледира на подсъдимият, да му бъде наложено наказание пробация,както и предвиденото по-леко наказание „обществено порицание”.

                   Подсъдимият З.  редовно призован за разпоредително заседание и нередовно призован за съдебното заседание не се явява. За него се явява адв. М.М. от МАК, назначена за служебен защитник от разпоредително заседание, редовно уведомена. Съдът е намерил, че не е налице процесуална пречка за даване ход на делото, тъй като подсъдимия е редовно призован за разпоредителното заседание,същият е уведомен за образуваното съдебно производство и е изпълнена процедулата по чл.247б от НПК, обвинението, което е повдигнато на подсъдимия не е за тежко престъпление по смисъла на чл.93 т.7 НК, неявяването на подсъдимия няма да попречи за разкриване на обективната истина, поради което и неговото участие не е задължително в настоящето производство по аргумент на чл. 169, ал.2 от НПК.

 

На ДП същият заявява, че не оспорва фактическата обстановка.Твърди,че много време е бил безработен и поради това не е имал възможност да заплаща дължимата издръжка.

                   Съдът, като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства и обсъди становищата и доводите на страните, намери за установена следната фактическа и правна обстановка:

 

ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА

 

                   Подсъдимият З.М.З.  ,видно от приложената по делото справка за съдимост   е осъждан с една присъда по НОХД № 80/2014г. на БРС за престъпление по чл.183, ал.1 от НК, като осъждането му има отношение към квалификацията на настоящето обвинение.

                     Свидетелката П.А.В. е живяла на съпружески начала с подсъдимия З.М. до 2010г., като от съвместното си съжителство имат едно дете – Кристина Здравкова Здравкова, ЕГН **********. Двамата се разделят, като детето остава да живее с майката на адрес в гр.Берковица, ул.”23-ти септември” № 26. С Решение по гр.дело № 157/2012г. на Районен съд, гр.Берковица, влязло в законна сила на 23.05.2012г. подс. З.М. е осъден да заплаща месечна издръжка в размер на 90 лева за детето Кристина, считано от 20.03.2011г. Упражняването на родителските права е предоставено на майката П.В., която е и законен представител на детето. След като подсъдимият не изплащал месечната издръжка, свидетелката П.В. депозира жалба.В съдебно заседание  обяснява, че пред съдия-изпълнител е декларирала сумите, които е получила като издръжка от З.. Обяснява също, че З.М. е осъждан от съда за неизплатени издръжки. Във връзка с цитираното гр.дело има образувано изпълнително дело № 67/2012г. П.А.В. е живяла на съпружески начала с подсъдимия З.З., като от съвместното си съжителство имат едно дете – Кристина Здравкова Здравкова, на 13 години.

         Въпреки съдебното решение подс.З.М.З. останал неиздължен по присъдената му изръжка на роденото по време на съвместното му съжителство със св.П.А.В. *** дете - Кристияна Здравкова Здравкова,ЕГН********** с повече от две месечни вноски.

          Съгласно заключението на вещото лице по назначената и изготвена съдебно-икономическа експертиза /л.42-45 от досъдебното производство/ е видно, че от 12.10.2013година до 14.09.2017г. подсъдимият З. не се е издължил с общо 18,34 броя месечни вноски и дължи сумата от 1650 лева неизплатени месечни издръжки.

 

         В хода на съдебното производство, подсъдимият не представи доказателства за плащане на дължимата издръжка.

                   Изложената фактическа обстановка се установява от обясненията на подсъдимия, дадени на ДП, свидетелските показания, както и от другите събрани в наказателното производство доказателства, приобщени към доказателствения материал по реда на чл.281 НПК. Не се събраха противоречиви доказателства, което да налага отделното им обсъждане. 

        

ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ДЕЯНИЕТО

 

    От събраните в хода на съдебното следствие доказателства, обсъдени по – горе, съдът счете за безспорно това, че подсъдимият е автор на описаното по – горе деяние. С него подсъдимият З. е осъществил престъпния състав на престъплението по чл.183, ал.4 във връзка с ал.1 във връзка с чл.28 ал.1  от НК.

                   От субективна страна деянието е извършено от страна на подсъдимият при пряк умисъл на вината.

                   От обективна страна е налице – неплащане на издръжка на свой низходящ. 

                   Предвид гореизложеното съдът намира за доказано по несъмнен и безспорен начин, че подсъдимият З. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на посочената по-горе правна квалификация.

 

ОТНОСНО ВИДА И РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО

 

                   При определяне на вида и размера на наказанието съдът се съобрази с принципите за законоустановеност и индивидуализация на наказанието, залегнали в чл.54 от НК, изхождайки от предвиденото за гореописаното престъпление наказание “лишаване от свобода до две години ” или „пробация”,както и обществено порицание, степента на обществената опасност на деянието и дееца и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, както и с целите на наказанието, залегнали в чл.36 НК. . В тази насока съдът отчете направените самопризнания, изразеното критично отношение към извършеното и тежкото материално положение на подсъдимия /безработен/ за определен период от време,като смекчаващи отговорността му обстоятелства. Същевременно съдът отчете като отегчаващо отговорността на подсъдимия обстоятелство , предходното осъждане за същото престъпление,упоритото повторение на едно и също деяние, дългият период от време, през което той не е изпълнявал задължението си за ежемесечна издръжка на дъщеря си,както и процесуалното му поведение с оглед неявяването му за участие в съдебно заседание.        

         Предвид на изложените съображения и на основание чл.183, ал.4 във връзка с ал.1 във връзка с чл.28 ал.1  от НК , във връзка с чл.54, във връзка с чл.42а, ал.2, т.1 и т.2   съдът го осъди на „Пробация”, при следните пробационни мерки: 1. „Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 12 /дванадесет/ месеца, при периодичност на изпълнение – два пъти седмично . 2. „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 12/дванадесет/ месеца ,както и Обществено порицание”,което да се изпълни чрез обявяване на  присъдата на таблото за съобщения в кметството на с.Крапчене за срок от един месец .

  

 

 

ПРИЧИНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО

 

                   Причините и условията за извършване на конкретното престъпление са ниското правно съзнание липсата на работа и средства.

                   Водим от горните мотиви, Районен –Берковица постанови присъдата си.

                    В тежест на подсъдимия са присъдени и направените разноски по делото на основание чл.189 ал.3 от НПК.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: