Р Е Ш Е Н И Е

                          Гр.Берковица, 27.04.2018г.

 

                           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр. Берковица……... ……... втори наказателен състав в публично заседание на пети април……………..………….през две хиляди и осемнадесета година..... …. …………………. …в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА ГЕОРГИЕВА

 

при секретаря Т.Йорданова............……........…. ……........………………и в присъствието на прокурора..…… …....…..като разгледа докладваното от съдията Георгиева..…... ……………………... ……... АН дело №65 по описа за 2018г…........... ………....и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.59, ал.1  и сл. от ЗАНН.

С Наказателно постановление № 17-0996-6262/23.01.2018г. на Началник Група при Сектор “Пътна полиция” /ПП/ при ОД МВР Монтана е наложено на Т.Б.Т. с посочен адрес *** и ЕГН **********  административно наказание - глоба в размер на 400 /четиристотин/ лева за нарушение по чл.638, ал.3 от КЗ.

 Недоволен от наказателното постановление жалбоподателят моли да бъде отменено.

 Въззиваемата страна не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Съдът разгледа делото при условията на чл.61, ал.2 от ЗАНН.

Съдът като ги обсъди поотделно и в тяхната съвкупност, намира жалбата за допустима, но неоснователна.

Жалбата е допустима, тъй като е подадена в законния седем дневен срок.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна по следните съображения:

На 15.12.2017г. около 23:50 часа на водача на л.а. „Опел Комбо” с рег. № М 345 41 ВС му била извършена полицейска проверка. В хода на проверката св.В.В. – мл. автоконтрольор в Сектор ПП при ОД МВР Монтана в присъствието на колегата си А.Д. установил, че жалбоподателят управлявала л.а. посочен по - горе ,без да има сключена валидна застраховка ГО към момента на проверката. За установеното нарушение по чл.638, ал.3 от КЗ св.В. в присъствието на Д. съставил АУАН № 6262/15.12.2017г., въз основа на който било издадено и обжалваното НП.

Преценявайки доказателствата по делото, които са в контекста на гореизложената фактическа обстановка съдът намира, че наказващият орган е приложил правилно закона, като е приел, че е налице нарушение по смисъла на чл.638, ал.3 от КЗ – „Лице, което не е собственик и управлява моторно превозно средство, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, се наказва с глоба от 400 лв.”. Съдът възприема като обективни показанията на св.В.В. , а посоченото в жалбата на Т. е недоказано и необосновано. Съдът намира, че при установяване на административното нарушение по чл.638, ал.3 от КЗ не са допуснати съществени процесуални нарушения, не са били налице и условията на чл.28 от ЗАНН. Видно от приложената Заповед № 3013 – 670/18.03.2016г. на Директор ОД МВР – Монтана, НП е издадено от оправомощено длъжностно лице съгласно чл.647, ал.2 от КЗ.

По същество се доказва по несъмнен начин извършването на нарушението от обективна и субективна страна. Категорично от писмените и гласните доказателства по делото се установява, че на посочената дата и място жалбоподателят е управлявал автомобил, собственост на друго лице, за който е нямало сключен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Обстоятелството,че към момента на проверката жалбоподателят  е нямал застраховка и такава собственикът е сключил в последствие се установява от приложената по делото застрахователна полица за сключена на 16.12.2017г. в 10,08часа застраховка "Гражданска отговорност" за процесния автомобил, от собственика на автомобила-„ГРИЙН ХИЛ БИЛДИНГ” ООД, с начален час на действие-10,22часа на 16.12.2017г.

Съгласно чл.638 ал.3 от КЗ се санкционира лице, което не е собственик и управлява моторно превозно средство, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите. Съгласно легалното определение за понятието „автомобилист”, даденото §1, т.33 от КЗ, това е собственикът, ползвателят, държателят или водачът на моторно превозно средство, който във връзка с притежаването или използването му може да причини вреди на трети лица. Законодателят е предвидил възможност за самостоятелно ангажиране на административно-наказателната отговорност, както на собственика, така и на водача на лек автомобил, различен от собственика, за който автомобил няма сключена застраховка „Гражданска отговорност“. В случая на жалбоподателя е вменено да отговаря за това, че в качеството си на водач управлява МПС, собственост на друго лице, за което няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност”  на автомобилистите.  Жалбоподателят е лице, което не е собственик на автомобил Опел Комбо” с рег. № М 345 41 ВС , но го е управлявал към момента на проверката, без да има сключена застраховка "Гражданска отговорност" за автомобила. За него е съществувало нормативно задължение да управлява  автомобила  само след като се е убедил, че по отношение на него съществува сключен и валиден договор за застраховка „Гражданска отговорност”, защото към момента на проверката именно той го е управлявал.

Имайки предвид събраните по делото доказателства, съдът  намира, че административно наказващият орган е съобразил в пълнота обстоятелствата по чл.27, ал.2 ЗАНН при определяне размера на административното наказание. Вземайки предвид тежестта и обстоятелствата при извършване на нарушението, съдът констатира, че наложеното административно наказание като размер е точно определено съгласно нормата на чл.638, ал.3 от КЗ. Всяко конкретно административно нарушение следва да се наказва при условията на чл.27, ал.2 от ЗАНН изследвайки и съобразявайки конкретните обстоятелства на извършеното нарушение. Съдът намира, че така определено административното  наказание съответства на тежестта на извършеното нарушение и личността на жалбоподателя и е съобразено с разпоредбите  на  чл.27, ал.2 и ал.5 от ЗАНН.

На основание горното,  съдът

Р  Е  Ш  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0996-6262/23.01.2018г. на Началник Група при Сектор “Пътна полиция” /ПП/ при ОД МВР Монтана,с което на  Т.Б.Т. е наложено на с посочен адрес *** и ЕГН **********  административно наказание - глоба в размер на 400 /четиристотин/ лева за нарушение по чл.638, ал.3 от КЗ.

Решението може да се обжалва пред АС – Монтана в 14 / четиринадесет / дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено, на основанията предвидени в НПК, и по реда на Глава дванадесета от АПК.

                                             

                                                                             

 

 

                                                                                  Председател: