Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 04.04.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…………………………………………………… в публично заседание на 14 март………………………………………… през две хиляди и осемнадесета година………….....………………………в състав:

 

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св.Петрова………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….АН дело 49 по описа за 2018г………………..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

С Наказателно постановление № 17-0243-000720/26.06.2017 г, издадено от Началник на РУ Берковица на Д.Й.К. ***, с ЕГН ********** на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 179, ал. 1, т. 4 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 150.00 лева.

 

Жалбоподателят оспорва наказателното постановление и моли съда да го отмени. Не оспорва, че действително на посочената в акта и НП дата се придвижвал с лек автомобил в град Берковица и бил спрян за проверка, при което била установена техническа неизправност на автомобила, но твърди, че повредата не била съществена и не създавала предпоставки за ПТП. Моли НП да бъде отменено.

Въззиваемата страна не изпраща представител в съдебно заседание, както и не взема становище по жалбата.

 

След като прецени събраните по делото доказателства, съдът прие следното :

Жалбата е процесуално допустима, подадена от лице с правен интерес срещу подлежащ на обжалване акт в предвидения от закона срок. При извършената служебна проверка не се установиха нарушения на процесуални правила.

 

Установена е следната фактическа обстановка:

На 09.06.2017 година около 14,10 часа жалбоподателят управлявал лек автомобил с марка „Шевролет Авео” с рег. номер ВР 10 21 ВР в град Берковица по ул. „Александровска”, при бензиностанция ОМВ, с посока на движение с. Бързия и бил спрян за проверка от служители на РУ – Берковица. При проверката било установено, че лекият автомобил е технически неизправен - има повреден елемент за закрепването на джантата към главината на предно дясно колело – скъсан болт. За констатираното нарушение на жалбоподателя бил съставен АУАН, а по – късно въз основа на него и НП, с което АНО приел, че е налице нарушение на чл.101, ал.3, т.6 ЗДвП.

По така установената фактическа обстановка не се спори. Доводите на жалбоподателя обаче са, че повредата не била съществена, тъй като предното колело на автомобила било закрепено с още 4 – 5 болта и това, че единият бил скъсан не повлиява както на възможността на автомобила да се придвижва, така и не създава предпоставка за ПТП.

Настоящият състав намира, че доводите на жалбоподателя са несъстоятелни. Законът не позволява движението на технически неизправни превозни средства по откритите за движение пътища. При констатирана повреда автомобилът следва да преустанови движението си до отстраняване на повредата. В конкретния случай се касае до сериозна техническа неизправност – единият от елементите, прикрепящ предно дясно колело към корпуса на автомобила е бил откъснат. Това безспорно е предпоставка за ПТП.

Като не е преустановил движението до отстраняване на повредата, водачът е нарушил нормата на чл.101, ал.3, т.6 от ЗДвП и правилно е бил санкциониран за допуснатото нарушение.

По тези съображения съдът намира жалбата за неоснователна,  а издаденото НП за законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено и

Р    Е    Ш   И :

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0243-000720/26.06.2017 г, издадено от Началник на РУ Берковица на Д.Й.К. ***, с ЕГН ********** на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 179, ал. 1, т. 4 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 150.00 лева.

 

            Решението подлежи на обжалване пред АС – Монтана в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

           

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: