:

Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 16.04.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично заседание на 14 март.......……..…….……………………през две хиляди и осемнадесета година..……………………………в състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА ГЕОРГИЕВА

                                                    

при секретаря Н.Андреева….….……..………………и в присъствието на прокурора..…………………….……....…..като разгледа докладваното от

съдията Георгиева..…………………....……….....АН дело № 28 по описа  за 2018г………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

Производството по делото е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалбата на Б.И. *** и с ЕГН: ********** против Наказателно постановление № 10 от 10.01.2017 год. на Началника на РУ Берковица, с което за нарушение на чл.50, ал.3 от ЗОБВВПИ  и на основание чл.53, ал.2 от ЗАНН и чл.212 от ЗОБВВПИ му е наложено административно наказание глоба в размер на 500 /петстотин/ лева.

В жалбата се излагат подробни съображения във връзка с извършената проверка и констатираното нарушение.В съдебно заседание се излагат доводи,свързани с невъзможтостта на нарушителя да заплати глоба в размер на 500лв. предвид и обстоятелството,че се касае за намерени 3 броя патрони.

В съдебно заседание, жалбоподателят се явява лично и поддържа изцяло така подадената жалба. Моли съда да уважи жалбата му и да отмени обжалваното наказателно постановление. Твърди,че въпросните боеприпаси са останали от баща му по времето ,когато е бил военен в гр.Монтана.

Ответникът по жалбата – РУ Берковица, редовно призовано, не изпраща представител. Изразено е  становище за  неоснователност на подадената жалба.

Районният съд, като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, и с оглед разпоредбата на чл.63 от ЗАНН, прие за установено следното:

При извършена проверка в дома на жалбоподателя в с.Гаганица на 21.11.2016год. е установено,че същият е придобил и държи два броя ловни боеприпаси калибър 16 и един брой боеприпас 7,62х25 мм без необходимото разрешение за придобиване.По случая е Било образувано ДП №220/2015год..Същото е прекратено с Постановление на РП Берковица №1065 от 04.10.2016год. ,поради което АНО е съставил АУАН и впоследствие издал процесното Наказателно постановление. По съществото на обжалваното НП:

 Жалбата е процесуално допустима, като подадена в срок срещу подлежащ на атакуване акт и от лице, което има право на такава.

Разгледана по същество, жалбата е основателна по следните съображения:

 

Видно от изложеното в документите от административно-наказателната преписка е, че жалбоподателят е санкциониран за нарушение на разпоредбата на чл.50 ал.3 от ЗОБВВПИ. Видно от същата е, че съгласно нея „Лицата по ал. 1 и 2 могат да придобиват огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях чрез закупуване, дарение, замяна или по наследство след получаване на разрешение за придобиване, издадено от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, или от началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице. „Лицето по чл.50 ал.1 - 3, получило разрешение за придобиване, може да съхранява и/или употребява взривните вещества и пиротехническите изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, или да съхранява, носи и/или употребява огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях след получаване на разрешение за съответните дейности от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, или от началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице.” По делото се установи,че лицето не е подавало заявление за разрешение за придобиване на боеприпасите,нито впоследствие за разрешение за съхранение.В АУАН и НП не е посочено кога са придобити въпросните боеприпаси с оглед преценката за изпълнение задължението  за подаване на заявление.Единствено в жалбата си жалбоподателят твърди,че ги е придобил  като ги е намерил в гората на 15.08.2015год.  

           Настоящият състав намира, че извършеното административно нарушение е "маловажен случай" по смисъл на чл. 28 от ЗАНН. При извършване на преценка дали са налице основанията по чл. 28 ЗАНН, наказващият орган е длъжен да приложи правилно закона, като отграничи "маловажните" случаи на административни нарушения от нарушенията, обхванати от чл. 6 ЗАНН. Когато деянието представлява "маловажен" случай на административно нарушение, той следва да приложи чл. 28 ЗАНН. Прилагайки тази разпоредба, наказващият орган всъщност освобождава от административнонаказателна отговорност, а това освобождаване не може да почива на преценка по целесъобразност. Преценката за "маловажност на случая" подлежи на съдебен контрол. В неговия обхват се включва и проверката за законосъобразност на преценката по чл. 28 ЗАНН. Когато съдът констатира, че предпоставките на чл. 28 ЗАНН са налице, но наказващият орган не го е приложил, това е основание за отмяна на наказателното постановление поради издаването му в противоречие със закона. Съдът не може да бъде обвързан от решението на административен орган и не може да бъде възпрепятстван в правомощията си да проучи в пълнота фактите, релевантни за спора, с който е сезиран. Съдът изследва и решава всички въпроси по фактите и по правото, от които зависи изходът на делото. От анализа на цитираните правни норми следва изводът, че преценката на административнонаказващия орган за "маловажност" на случая по чл. 28 ЗАНН се прави по законосъобразност и подлежи на съдебен контрол. В този смисъл е ТР № 1/12.12.07 г. по тълк. н. д. № 1/2005 г. на ОСНК на ВКС. При определяне на маловажните случаи при административните нарушения следва да се съобразяват разпоредбите на чл. 11 от ЗАНН и чл. 93, т.9 от НК. Легалното определение на "маловажен случай" по чл. 93, т.9 от НК предвижда, че маловажен случай е този, при който извършеното престъпление с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от съответния вид. Настоящият състав намира, че "маловажен случай" ще е налице само ако съвкупната преценка на посочените обстоятелства обуславя по- ниска степен на обществена опасност на конкретно извършеното нарушение в сравнение с обикновените случаи на административни нарушения от съответния вид. В конкретния случай, след съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, обществената опасност на деянието и дееца, минималния брой боеприпаси- 3бр. патрони ,както и обстоятелството че жалбоподателят не притежава оръжие,с което да ги използва и предвид  липсата на доказателства същата да е санкционирана за други нарушения по ЗОБВВПИ ,съдът приема че административното нарушение, за което е санкциониран жалбоподателя, следва да се квалифицира като "маловажен случай" и като не е приложил посочената разпоредба, въпреки наличието на основания за това, административно-наказващият орган е нарушил материалния закон. Вярно е, че обществените отношения, които регулира този закон, са от особена обществена важност, но това не може да бъде основание административно- наказващият орган да игнорира задължението си за индивидуална преценка на всеки отделен случай, с оглед обществената опасност на конкретното деяние и на конкретния нарушител. Налице са били всички предпоставки за прилагането на разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН и като не я е приложил, наказващият орган е издал наказателното постановление в противоречие със закона. Преценката за "маловажност на случая" подлежи и на съдебен контрол и настоящата инстанция счита, че действително в случая нарушението е с ниска обществена опасност и представлява маловажен случай по смисъла на чл. 28 от ЗАНН. Като не е приложил тази разпоредба, административно-наказващият орган е нарушил материалния закон и е издал незаконосъобразно наказателно постановление.

По изложените съображения съдът намира, че атакуваното наказателно постановление следва да бъде отменено изцяло, като постановено в нарушение на процесуалния закон , и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН,   РАЙОНЕН СЪД Берковица

 

                                                                                                             Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯВА НП Наказателно постановление № 10 от 10.01.2017 год. на Началника на РУ Берковица, с което на Б.И. *** и с ЕГН: ********** за нарушение на чл.50, ал.3 от ЗОБВВПИ  и на основание чл.53, ал.2 от ЗАНН и чл.212 от ЗОБВВПИ му е наложено административно наказание глоба в размер на 500 /петстотин/ лева, като незаконосъобразно.

        Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Монтана в 14-дневен срок от датата на съобщаването на страните за изготвянето му.                                                                                                                                                      

 

 

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: