Р Е  Ш  Е  Н  И  Е 

гр.Берковица 17.04.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Районен съд-Берковица, ІI наказателен състав в публично заседание на 14.03.2018 година в състав:

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА ГЕОРГИЕВА

        При секретаря  Нина Андреева и като разгледа докладваното от съдията Георгиева  АНД №26 по описа за 2018г. на БРС, въз основа на закона и доказателствата и за да се произнесе взе предвид следното :

 

                    Производството е по реда на чл.59 и сл.от ЗАНН.

                        Обжалвано е наказателно постановление № 15-0243-000152 от 29.04.2015 година на  Началника на РУП към ОД на МВР - Монтана,РУ Берковица с което на Н.Е.Н. *** и  ЕГН ********** е наложено административно наказание – „глоба” в размер на 100 лева и за допуснато нарушение по чл.21, ал.2  и на основание  чл.182, ал.1, т.3 от Закона за движение по пътищата,както и глоба в размер на 10лв за нарушение на чл.100,ал.1 т.1 от ЗДвП и на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.2 от същия .

                   В жалбата  се излагат съображения за незаконосъобразност на обжалваното наказателно постановление  като се излагат уважителни причини за управлението с по-висока скорост,а именно пътуващ в автомобила болен човек.В съдебно заседание редовно призован,не се явява и не представя доказателства във връзка с твърденията си.

                   Въззиваемият, редовно и своевременно призован не изпращат представител и не взема становище по основателността на подадената жалба.

                   Районен съд Берковица, след като обсъди оплакванията на жалбоподателя, събраните по делото писмени доказателства и взе предвид становищата и доводите на страните намери за установено следното:

                   Жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

                   На Н.Е.Н.  е съставен Акт за установяване на административно нарушение № 165 от 22.02.2015 година, за това, че на 20.12.2014 в 13.26 часа на ул.”Александровска”по  път ІІІ клас №812 при разклона за кв.Раковица с  посока на движение от гр.Берковица към  с.Бързия лек автомобил марка „Фолксваген Голф”  с ДК № 781Н049,собственост на Заряна Борисова Първанова като се движи със скорост 73  км/ч при приспаднати 3 км/час от фиксираната скорост от 76км/час при  ограничение 60 км/ч. Скоростта е засечена с техническо средство радар ТFR-М № 0610 и не представя контролен талон към СУ на МПС. Деянието е квалифицирано като нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП и чл.100 ал.1 т.1 от същия. При съставяне на акта жалбоподателят не се е възползвал от правото си на възражение, включително и от това по реда на чл.44, ал.1 от ЗАНН. 

                   Въз основа на този акт за установяване на административно нарушение е издадено обжалваното наказателно постановление № 15-0243-000152 от 29.04.2015 година на  Началника на РУП към ОД на МВР - Монтана,РУ Берковица , в което нарушението е описано и квалифицирано така, както е в акта. На жалбоподателя, на основание чл.182, ал.1, т.3 от ЗДвП е наложено предвиденото в закона административно наказание –„глоба” в размер на 100 лева и глоба  в размер на 10лв. на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.2 от същия.

                   При съвкупната преценка на всички събрани по делото доказателства, съдът намира, че обжалваното наказателно постановление е правилно и законосъобразно.

                   В разглеждания случай несъмнено от събраните по делото доказателства се установява, че жалбоподателят е управлявал лек автомобил със скорост над предвидената за посочения пътен участък. Това се установява от събраните по делото доказателства – АУАН,декларация,клип, показанията на разпитания по делото свидетел – актосъставител  и справката за отчетени скорости на техническото средство. В противната насока доказателства не се събраха. При издаването му не са допуснати процесуални нарушения по ЗАНН. Посочено е мястото – в района на  населеното място до разклона за кв.Раковица, подробно е описано допуснатото нарушение, фактологията по извършването му, несъмнено е установен и нарушителя. На практика жалбоподателят не оспорва административното нарушение. Излага съображения, че има уважителна причина, а именно пътуващ в автомобила болен човек, което му е дало основание да управлява автомобила с несъобразена скорост. В тази връзка по делото не са представени и приложени доказателства.

      Съдът намира, че така изложеното от жалбоподателя е ирелевантно към настоящия казус и не предоставя правото на жалбоподателят да не спазва правилата, въведени със Закона за движение по пътищата. По делото не се изложиха други съображения, поради което и съдът прие, че административното нарушение е безспорно и несъмнено доказано.

                   Предвид гореизложеното въззивния съд намира, че в разглеждания случай действително виновно е допуснато нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП. В тези случаи по реда на чл.182, ал.1, т.3 от ЗДвП, предвид размера на превишаване на скоростта е предвидено наказание – глоба в размер на 100 лева . Съобразявайки се с нарушението, неговата тежест, подбудите за неговото извършване, административно наказващия орган, съвсем законосъобразно е наложил наказание в предвидения в закона размер.

                       Жалбоподателят не обори констатациите и по отношение на посоченото второ нарушение като не представи доказателства в тази насока.

                   С оглед на това съдът намира, че обжалваното наказателно постановление като законосъобразно следва да бъде потвърдено.

                        Предвид на това съдът

 

                                                       Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0243-000152 от 29.04.2015 година на  Началника на РУП към ОД на МВР - Монтана,РУ Берковица ,с което на Н.Е.Н. *** и  ЕГН ********** е наложено административно наказание – „глоба” в размер на 100 лева  за допуснато нарушение по чл.21, ал.2  и на основание  чл.182, ал.1, т.3 от Закона за движение по пътищата,както и глоба в размер на 10лв за нарушение на чл.100,ал.1 т.1 от ЗДвП и на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.2 от същия, КАТО правилно И законосъобразно .

 

                  

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: