Р Е  Ш  Е  Н  И  Е 

гр.Берковица 10.04.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Районен съд-Берковица, ІI наказателен състав в публично заседание на 07.03.2018 година в състав:

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА ГЕОРГИЕВА

        При секретаря  Нина Андреева и като разгледа докладваното от съдията Георгиева  АНД №21 по описа за 2018г. на БРС, въз основа на закона и доказателствата и за да се произнесе взе предвид следното :

 

                    Производството е по реда на чл.59 и сл.от ЗАНН.

          Образувано е по жалба, срещу наказателно постановление № 913 от 17.10.2017 г. на директора на РДГ гр.Берковица  ,упълномощен на основание чл. 275 ал. 1 т.2 от ЗГ със заповед № 49/ 199 РД -2011 г. на Министъра на земеделието и горите с което на А.П.П. *** и настоящ адрес ***  с ЕГН ********** за извършено нарушение на чл.213, ал.1,т.1 и  т.2 от Закона за горите, на осн. чл.266, ал.1 от ЗГ са му  наложени две административни наказания „Глоба” в размер на по 50.00лв /петдесет лева/ за всяко, отнети са в полза на държавата вещите, предмет на нарушението: 0,40 пр. куб. дърва за огрев /черна елша/ на основание чл. 273, ал. 1 от ЗГ, и 1бр. МПС лек автомобил  „Рено Канго” с рег. № СА2932 ХР. Жалбоподателят намира издаденото наказателно постановление за незаконосъобразно, необосновано и моли да бъде отменено изцяло.

       В с.з. жалбоподателят не се явява лично, вместо него се явява адв.К.Николов от МАК, който от неговото име поддържа жалбата и моли съда  да отмени изцяло издаденото НП, като незаконосъобразно.

      Въззиваемият не се явява, не изпраща процесуален представител, не взема становище по жалбата.

      Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН  и е допустима, а разгледана по същество се явява основателна.

     С  атакуваното  Наказателно постановление на   А.П.П. *** и настоящ адрес ***  с ЕГН ********** на основание  осн. чл.266, ал.1 от ЗГ са му наложени две административни наказания „Глоба” в размер на 50.00лв за това ,че съхранява 0,40 пр. куб м дърва за огрев от дървесен вид черна елша немаркирани с КГМ и непридружени с превозен билет-документ, доказващ законния имп произход в лек автомобил  „Рено Канго” с рег. № СА2932 ХР до път 81042 за с.Мездрея нарушението е извършено и открито на 06.02. 2017г.-нарушение на чл.213 ал.1т.1 и т.2 от ЗГ

       След преценка на  събраните по делото писмени и гласни доказателства ,поотделно и в тяхната съвкупност ,доводите на жалбоподателя, посочените в жалбата основания ,показанията на св.Д.К. и Кр.Т.,от писмените доказателства – жалба на стр.3, наказателно постановление № 913 от 17.10.2017г. на стр.4, АУАН913/17 г. на стр.5, констативен протокол на стр.11, възражение на стр.6,молба стр.10,разписка за отговорно пазене стр.12 ,преписка №150/17г. по описа на РУ П Берковица съдът намира за установено следното :

                   На 06.02.2017г. Бисер Илиев и Десислав Доцов, двамата на длъжност „горски надзирател” в СЗДП ТП ДГС гр.Берковица след получен информация извършили проверка движейки се от  мруша към с.Мездрея, обл.Монтана.Застигнали лек автомобил „Рено Канго”,който като ги видял ускорил движението си и завил по черен път.Със спирането на автомобила,от него излязъл Мирослав Русимов и избягал.Проверяващите отишли до автомобила,в който установили натоварени дърва.Измерили количеството им и ги описали в Констативен протокол-04 пр.куб.метра дърва от дървесен вид черна елша. Със същия протокол е задържан и лекия автомобил „Рено Канго” с натоварени в него дърва.Същият с разписка от от 06.02.2017год. е оставен на отговорно пазене  в СЗДП ТП ДГС Говежда. При извършеният оглед на дървата установили, че съхраняваните в автомобила дърва за огрев не са маркирани и липсва превозен билет.

        След като разбрал,че автомобилът му е задържан,собственика на същия подал молба до Директора на РДГ Берковица от 13.02.2017год. с искане същият да му бъде върнат.В молбата е посочил,че бил оставил автомобила си на ремонт и заминал в гр.София.Впоследствие от близки разбрал,че автомобила му е задържан.

       Въпреки ,че е установен собственика на автомобила,въпреки,че в обясненията снети от проверяващите на 21.04.2017год. същите сочат като извършител Мирослав Стефанов Русимов и въпреки че преписка №150/2017год. е прекратена от РП Берковица и постановлението потвърдено от ОП Берковица и влязло в законна сила през м.май 2017год. ,на 29.09.2017год. на жалбоподателя-собственик на автомобила е съставен АУАН № 91382017год. от свид.Д.к. и Кр.Т., в който описали извършено нарушение на чл.213, ал.1,т.1 и  т.2 от Закона за горите, а именно съхранение на 0,4пр.куб.м. дърва за огрев–Черна елша,немаркирани и  без документи за произход –превозни билети. Препис от АУАН бил връчен на павлом срещу подпис.

В законоустановения срок същият представил писмено възражение..

           С АУАН №913/17г. е дадено начало на административноказазателно производство  .

Въз основа на съставения АУАН е издадено и обжалваното НП, с което на П.  за извършените нарушения на чл.213, ал. 1 т. 1 и т.2 от Закона за горите, са наложени административни наказания - глоба в размер от по  50,00лв.на основание чл.266 ал.1 от ЗГ, отнети са в полза на държавата вещите, предмет на нарушението: 0,40 пр. куб. дърва за огрев /черна елша/ на основание чл. 273, ал. 1 от ЗГ, и 1бр. МПС лек автомобил  „Рено Канго” с рег. № СА2932 ХР..

НП е връчено на нарушителя на 15.01.18г., който в законоустановения срок е депозирал жалба по реда на чл. 59, ал. 1 от ЗАНН. 

В хода на въззивното производство са разпитани св. Д.К. (актосъставител) и св.Кр.Т., които не са очевидци на нарушението и с показанията не потвърждават описаната в АУАН и наказателното постановление фактическа обстановка, относно констатираното нарушение . Свид.Д.К. обяснява,че е съставил АУАН по посмени документи,но не знае подробности във връзка с праверката.Твърди,че автомобила е каран от друго лице.Свид.Кр.Т. заяви,че не си спомня във връзка с какво нарушение е съставен АУАН. Тези показания в никакъв случай не установяват  фактите такива ,каквито са описани в АУАН и НП.

       При извършена служебна проверка на представените по делото АУАН и НП съдът констатира, че същите са издадени от компетентните длъжностни лица при спазване на законните срокове.

          Съдът намира, че НП е издадено без в достатъчна степен да се установят всички факти ,а именно при неизяснена  фактическа обстановка . Едновременно с това АНО пък от своя страна, не е изпълнил задълженията си по чл.52 ал.4 от ЗАНН, като е следвало преди да се произнесе по преписката, респективно преди да издаде НП, да провери АУАН с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, а при необходимост и да извърши допълнително разследване на спорните обстоятелства. ,с което е нарушил разпоредбите на чл.52 ал.4 от ЗАНН. Едновременно с това съдът съобрази ,че АНО не е спомогнал да бъде установен извършителя на нарушението, тъй като и двамата служители,извършили проверката в обясненията си свидетелстват за това, че същите са установили друго лице да управлява автомобила-мираслав стефанов русимов,а не собственика на автомобила. Жалбоподателят и първоначално в молбата си до директора на РДГ Берковица и впоследствие във възражението твърди,че се е намирал в гр.София,а автомобила е бил оставен на ремонт.на следващо място,остава неизяснено обстоятелството,след като на място е установено лицето Миросладв Русимов,който е бил и повод за извършената проверка,защо АУАН не е съставен на място на него,а впоследствие на друго лице,което изобщо не се е намирало на мястото на нарушението. АУАН  е съставен от неочевидец и въз основа на писмени материали,с които не е напълно запознат.

      И още един довод за незаконосъбразно проведено административноказаателно производство.АНО не е обсъдил и възражението на наказания  и представените от него документи ,че е собственик на товарен автомобил „Рено канго4,който навсякъде е описан като лек автомобил,както и че този автомобил е бил оставен на ремонт,откъдето е изчезнал.Жалбоподателят е посочил лицето,при което е оставен за ремонт автомобила и което го е уведомило за изчезването му. По същество нарушителят е наказан ,че е съхранявал дърва  немаркирани с КГМ  и без документ за произход.

                  Съдът намира ,че при една успешно проведена процедура по откриване и наказване на виновното лице би се защитил общественият интерес при цялата установена и неустановена  в страната престъпност свързана със ЗГ .

                Съдът намира, че издаденото НП се явява неправилно и незаконосъобразно, тъй като е издадено при допуснати съществени процесуални нарушения довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателят, които са допуснати от актосъставителят в началото при съставяне на КП и АУАН, и впоследствие от АНО при издаване на атакуваното НП, за това и на осн. чл.63 от ЗАНН

                                    Р    Е    Ш    И   :

                     ОТМЕНЯВА НП № 913 от 17.10.2017 г. на Директора на РДГ гр.Берковица  ,упълномощен на основание чл. 275 ал. 1 т.2 от ЗГ със заповед № 49/ 199 РД -2011 г. на Министъра на земеделието и горите с което на  А.П.П. *** и настоящ адрес ***  с ЕГН ********** за извършено нарушение на чл.213, ал.1,т.1 и  т.2 от Закона за горите, на осн. чл.266, ал.1 от ЗГ са му  наложени две административни наказания „Глоба” в размер  по 50.00лв /петдесет лева/ за всяко, отнети са в полза на държавата вещите, предмет на нарушението: 0,40 пр. куб. дърва за огрев /черна елша/ на основание чл. 273, ал. 1 от ЗГ, и 1бр. МПС лек автомобил  „Рено Канго” с рег. № СА2932 ХР като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

                 Решението може да се обжалва пред Адм.съд Монтана  в 14 дневен срок от съобщението на страните.                  

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ :