Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

                                ГР.БЕРКОВИЦА, 10.04.2018ГОД.

 

                                                 В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица………..наказателна колегия в публично заседание на  07 март………………….през две хиляди и осемнадесета година……………………………………………...в състав :

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА  Г.

 

при секретаря Н.Андреева……………………….и в присъствието на прокурора……………….,като разгледа докладваното от съдията Г.………………….АНД №9 по описа за 2018г………………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Административнонаказателното производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

                 С Наказателно постановление  №400/19.12.2017год. на Кмета на Община гр.Берковица на В.К.Г. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 10лв. на основание чл.27,ал.1 от Наредба  за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на  Община Берковица за извършено нарушение по чл.4 т.1 от същата за това, че на 03.11.2017г.  около 13.00часа в гр.Берковица на ул.”Елин Пелин” извършва неприлични и непристойни  действия,изразяващи се в отправянето на обидни и нацензурни думи,както и закани и заплахи относно живота и здравето на Сергей Лазаров Георгиев с ЕГН ********** от гр.Берковица,с което виновно е нарушила обществените норми за морал и поведение  .

Жалбоподателят в жалбата оспорва НП като незаконосъобразно. Счита, че в него не е  описана фактическата обстановка, отрича да е извършила подобно нарушение .Не се явява  в съдебно заседание,а в представено писмено становище поддържа жалбата. Не представя доказателства.

Въззиваемата страна, редовно призована, не изпраща процесуален представител .

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, прие за установено следното от фактическа страна :

От доказателствата по делото – АУАН и НП безспорно се установи, че служители на  РУ”Полиция”-Берковица сас съствали АУАН на жалбаподателката.В съдебно заседание същите не се явяват ,за да потвърдят отразените в АУАН констатации. АУАН №377 е съставен за извършено нарушение по чл.4, ал..1  от Наредба  за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на  Община Берковица ,изразяващо се в това,че на  03.11.2017г.  около 13.00часа в гр.Берковица на ул.”Елин Пелин” извършва неприлични и непристойни  действия,изразяващи се в отправянето на обидни и нацензурни думи,както и закани и заплахи относно живота и здравето на Сергей Лазаров Георгиев с ЕГН ********** от гр.Берковица. Актът бил предоставен на нарушителя , същата  го подписала,без да впише възражения и получила екземпляр от него. Възражения по него не постъпили в 3-дневния срок по чл. 44, ал.1 от ЗАНН.

Въз основа на така съставения АУАН било издадено атакуваното НП №400/19.12.2017год. на Кмета на град Берковица, с което административно наказателната й отговорност била ангажирана. Видно от НП, за извършеното  от нарушителя  нарушение на чл. 4,т.1  от Наредба за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на  Община Берковица  на основание чл. 27, ал.1 от същата Наредба й е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 10лв. В съдебно заседание жалбоподателката не се явява, не представя доказателства в подкрепа на защитната си теза.

Фактическата обстановка беше установена от съда след преценка на приложените и приобщени към делото по реда на чл.283 НПК писмени доказателства- АУАН, НП .

Действайки като въззивна инстанция и подлагайки  на служебна проверка както акта, така и НП при така установената фактическа обстановка съдът направи следните изводи от правна страна:

                   Актът за установяване на административно нарушение  е съставен от компетентно лице Кмета на Община Берковица. АУАН съдържа всички необходими по   чл.42 ЗАНН реквизити. Издаденият акт  е подписан от нарушителя лично. АУАН е подписан от актосъставителя и свидетеля при съставяне на АУАН. Въз основа на така съставения АУНН административнонаказаващият орган е издал атакуваното НП, като същото е издадено и подписано от Кмета на община Берковица.

       В НП административнонаказаващият орган е възприел и отразил изцяло фактическата обстановка, отразена в АУАН като данните сочат, че издаването му не е съобразено с други доказателства.

Съдът не констатира при проверката допуснати съществени процесуални нарушения, водещи до опорочаване  на административнонаказателното производство.

         В жалбата и в с.з. чрез представеното писмено становище ,жалбоподателката оспорва редовността на издаденото НП, като навежда съображения, че са налице  основания за отмяната му тъй като неоснователно й е вменено нарушение, което тя  не е извършила.

В преценката си дали да издаде НП административнонаказавашият орган се основава на фактическите констатации по АУНН, които в рамките на производството по налагане на административно наказание се считат за верни, до доказване на противното.

 От друга страна, по силата на чл.14,ал.2 от НПК,вр. чл.84 ЗАНН, в  съдебното производство тези констатации нямат обвързващи съда доказателствена сила . При това положение съдът е длъжен, разглеждайки делото по същество да установи чрез допустимите от закона доказателствени средства, дали е извършено административното нарушение, както и обстоятелствата, при които е извършено. Съдът, при извършване на посочената проверка и при обсъждане  на представените доказателства, намира, че фактическите констатации в АУНН не са обосновани и не се подкрепят от представените в с.з. писмени  доказателства. Установи се по делото, че АУАН е съставен от актосъставител,без да може да се установи въз основа на какви доказателства и дали е извършил проверка на място,т.е дали е присъствал при установяване на нарушението.Други писмени доказателства,освен АУАН и НП към жалбата не са приложени.Липсват обяснения  и не е установено снемани ли са такива,както и не са приложени по делото, т.е. не са описани обстоятелствата, при които е извършено описаното нарушение.Липсва посочване на обидните и нецензурни думи,използвани от нарушителката с оглед преценката за това дали са оскърбителни предвид посоченото в параграф 2 на ПЗР на Наредбата.  В административно- наказателната преписка не са приложени писмени обяснения, поради което за съда е невъзможно служебно да събира доказателства и да  проверява изложената в АУАН и НП фактическа обстановка. При тази липса на събрани преки и безспорни доказателства за съда остава изцяло недоказано вмененото на жалбоподателя нарушение. Поради липса на посочени и представени доказателства, които да подкрепят и потвърждават описаното в НП нарушение ,за съда същото остава необосновано и недоказано.

Само по себе си това е нарушение на процесуалния закон – чл.57,ал.1,т.5 от ЗАНН, според който в НП следва да се посочат наред с другите реквизити и доказателствата, които потвърждават описаното нарушение. В този смисъл съдът счита, че неправилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на жалбоподателя, тъй като не се събраха доказателства, с които да се установи, че същата е извършила виновно противоправно деяние – отправяне на обидни думи още повече ,че нито в АУАН ,нито в издаденото въз основа на него НП не е посочено кои са отправените думи и чие спокойствие е нарушила.

С оглед на установеното обжалваното НП следва да бъде отменено, тъй като остава недоказано, че жалбоподателят е извършила вмененото й нарушение по чл.4, т.1  от Наредба за обществения ред на Община Берковица .

Водим от изложените съображения и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН съдът

 

                                 Р   Е   Ш   И   :

 

    ОТМЕНЯВА  НП №400/19.12.2017год. на Кмета на Община гр.Берковица,с което  на В.К.Г. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 10лв. на основание чл.27,ал.1 от Наредба  за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на  Община Берковица за извършено нарушение по чл.4 т.1 от същата като  незаконосъобразно.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административния  съд в град Монтана, на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава  дванадесета от АПК.

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :