Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 23.04.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично заседание на 21 март.......……..………….……………………през две хиляди и осемнадесета година..……….……………………в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА ГЕОРГИЕВА

 

при секретаря Н.Андреева….….……..………………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…..като разгледа докладваното от

съдията Георгиева..…………………....……….....АН дело №494 по описа  за 2017г…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

 

 

            Производството е по реда на чл.340 от НПК във връзка с чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление № К – 0032020 от 22.11.2017г. на Директора в Регионална дирекция за областите Видин, Монтана и Враца със седалище Монтана към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите /КЗП/, упълномощена със Заповед № 291/22.04.2015г. от Председателя на КЗП на „АЙ ЕМ ДЖИ КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление в град Берковица, ул.”Хаджи Петър Илиев” №5,ЕИК 203777383 представлявано от А.В.К. е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 300.00лв. на основание чл.200 от Закона за защита на потребителите за нарушение на чл.20 ал.1 от Закона за защита на потребителите.

          Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останал представляващият Дружеството, който обжалва същото с оплакване за необоснованост и незаконосъобразност, като излагат конкретни доводи. Взема становище, че НП е издадено при съществени нарушения на процесуалните правила, както и нарушения на материалния закон. Моли съда да отмени атакуваното наказателно постановление, като незаконосъобразно. В хода на въззивното производство поддържа изложеното в жалбата.

          Въззиваемата страна чрез своя процесуален представител, в писмено становище развива доводи, че жалбата е неоснователна, а атакуваното наказателно постановление - законосъобразно.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на страните и изложените в жалбата основания, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява НЕОСНОВАТЕЛНА.

         Съдът като взе предвид становищата на страните и събраните по делото писмени и гласни доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

            При извършена проверка на 18.10.2017г. в обект на жалбоподателя в гр. Берковица находящ се на ул.”Александровска” №60 е констатирано, че се предлагат за продажба на потребителите месни , млечни и рибни  изделия, предварително опаковани от производителя с определен грамаж, като не е обозначено едновременно продажната цена на стоките и цената за единица мярка /килограм/. Обозначена е само продажната цена за съответния грамаж, без да е обозначена цена за единица мярка, като констатираните стоки са изброени в 8 пункта,а на други ,изброени в 11 пункта е обозначена само цената за единица мярка,без да е обозначена продажната цена за съответните грамажи.  

С това деяние търговецът е нарушил разпоредбата на чл.20 ал.1 от Закона за защита на потребителите.

         Доказателства, които потвърждават извършеното административно нарушение: Констативен протокол и Протокол за проверка на документи.

Проверяващите счели, че с това деяние търговецът е нарушил разпоредбата на чл.20, ал.1 от Закона за защита на потребителите и съставили АУАН.

         В срока по чл.44 от ЗАНН жалбоподателят не е направил писмени възражения.

         Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена, въз основа на писмените и гласни доказателства събрани в хода на въззивното производство. Свидетелските показания на Г.Д.С.,Г.Д.Й. и А.В.Д. съдът кредитира изцяло, като непротиворечиви, логични и в съответствие с писмените доказателства по делото.

          При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че жалбата е неоснователна, поради следните съображения:

         Спорното по делото е дали извършеното от наказания съставлява административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН, правилно ли е реализирана административнонаказателна отговорност, както и правилно е определено наказанието.

         Твърденията на жалбоподателя, посочени в жалбата са неоснователни по следните мотиви:

         АУАН и НП са издадени законосъобразно при спазване на процесуалните правила и материалния закон. В обстоятелствената част на същите ясно и недвусмислено е описано, както и правилно квалифицирано нарушението, както е посочена датата на извършването му. Доказано е по безспорен начин извършеното нарушение. Приложени са достатъчно доказателства, описани в атакуваното НП - Констативен протокол и Протокол за проверка на документи, в които са посочени събраните документи, представени и заверени от търговеца в хода на проверките. По никакъв начин не са нарушени правата на търговеца да организира адекватна защита в хода на административнонаказателното производство.

Безспорно е установено нарушение на чл.20 ал.1 от Закона за защита на потребителите и е санкциониран жалбоподателят„АЙ ЕМ ДЖИ КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление в град Берковица, ул.”Хаджи Петър Илиев” №5,ЕИК 203777383 представлявано от А.В.К. за това, че на 18.10.2017г. в стопанисван от него търговски обект - магазин за хранителни стоки, находящ се в гр. Берковица,  ул.”Александровска” №60 , предлага за продажба на потребителите месни,рибни и млечни изделия, предварително опаковани от производителя с определен от него грамаж, като  не е обозначено едновременно продажната цена на стоките и цената за единица мярка /килограм/. Обозначена е само продажната цена за съответния грамаж, без да е обозначена цена за единица мярка, като констатираните стоки са изброени в 8 пункта,а на други ,изброени в 11 пункта е обозначена само цената за единица мярка,без да е обозначена продажната цена за съответните грамажи.  

С това деяние е осъществил всички елементи от състава на административното нарушение.

В § 13, т.8 и т.9 на ДР на ЗЗП законодателят е дал легална дефиниция на понятията „продажна цена” и „цена за единица мярка”. Съдържанието на двете понятия, съотносимо към разпоредбата на чл.20, ал.1 от ЗЗП налага извода, че във всички случай търговецът е длъжен да обявява едновременно цената за единица мярка на стоката и продажната цена за определено количество от същата, дори и в случаите, когато стоката е предварително опакована от производителя.

С неизпълнение на регламентирано задължение на дружеството, вменено с императивна норма, безспорно е извършено административно нарушение. То е от категорията на т.нар. формални, които не предвиждат настъпване на вредоносен резултат, а разкрива една типична за този род деяния обществена опасност.

Съдът намира, че в конкретният случай не може да намери приложение разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, тъй като макар и да липсват вредни последици, то са нарушени правата на неограничен брой потребители да получат точна и ясна информация за цената на стоките.

Законодателят е предвидил наказание имуществена санкция за юридическите лица, а това изключва разглеждане на въпроса за виновно поведение, така наречената „безвиновна отговорност”. Достатъчно е само от обективна страна деянието да бъде осъществено.

Наказващият орган е наложил имуществена санкция в минимален размер, съобразена с критериите на чл.27 от ЗАНН.

Предвид гореизложеното съдът намира, че жалбата е неоснователна, а атакуваното НП-законосъобразно.

Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд - Берковица    

 

Р  Е  Ш  И  :

 

          ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № К – 0032020 от 22.11.2017г. на Директора в Регионална дирекция за областите Видин, Монтана и Враца със седалище Монтана към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите /КЗП/, упълномощена със Заповед № 291/22.04.2015г. от Председателя на КЗП ,с което на „АЙ ЕМ ДЖИ КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление в град Берковица, ул.”Хаджи Петър Илиев” №5,ЕИК 203777383 представлявано от А.В.К. е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 300.00лв. на основание чл.200 от Закона за защита на потребителите за нарушение на чл.20 ал.1 от Закона за защита на потребителите, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред АС-Монтана в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: