Р Е Ш Е Н И Е

                          Гр.Берковица, 27.04.2018г.

 

                           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр. Берковица……... ……... втори наказателен състав в публично заседание на 28.03.……………..………….през две хиляди и осемнадесета година..... …. …………………. …в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА ГЕОРГИЕВА

 

при секретаря Н.Андреева............……........…. ……........………………и в присъствието на прокурора..…… …....…..като разгледа докладваното от съдията Георгиева..…... ……………………... ……... АН дело №491 по описа за 2017г…........... ………....и за да се произнесе взе предвид следното:

 

                Производството е по чл.59 и сл.от ЗАНН.

 

                С Наказателно постановление №17-0996-003080/30.09.2017г.на Началник сектор ПП към ОД на МВР-гр.Монтана,упълномощен със Заповед №8121з-952/20.07.2017год. на Министъра на вътрешните работи на М.Н.С. *** и с ЕГН ********** е наложено административно наказание-ГЛОБА в размер на 1 500 лв.,на основание чл.179,ал.3,т.2 от ЗДвП,за нарушение на чл.139,ал.5 от с.з.

Недоволен от издаденото наказателно постановление е останал административно наказания,който го обжалва с молба да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно.Твърди,че в хода на административно наказателното производство са допуснати процесуални нарушения по отношение на нарушението по чл.139,ал.5 от ЗДвП.Твърди,че не е извършил нарушението,за което е наказан.В съдебно заседание чрез упълномощен адвокат доразвива доводите ,изложени в жалбата.

Административно наказващият орган Началник сектор ПП към ОД на МВР-гр.Монтана не взема становище по жалбата.

Доказателствата по делото са писмени и гласни.

Съдът,след като прецени събраните по делото доказателства във връзка с доводите и становищата на страните и оплакванията в жалбата,приема за установено следното:

Жалбата е процесуално допустима.Подадена е в преклузивния 7 дневен срок,от надлежна страна,с изискуемото по закон съдържание.Разгледана по същество е НЕОСНОВАТЕЛНА.

На жалбоподателя е съставен АУАН бл.№ 220504/10.06.2017г.за това,че на същата дата,около 16.20ч.по път ІІІ-812,в района на км.16+500, управлява товарен автомобил „ГАЗ 66” с ДК №М8706ВС,като при извършената проверка е установено,че за автомобила няма закупен и залепен валиден винетен стикер за движение по републиканската пътна мрежа, съгласно чл.1,ал.1 от Закона за пътищата. Като нарушен    отбелязан  чл.139,ал.5 от ЗДвП.За това нарушение на водача на автомобила бил съставен акт. Същият не вписал възражения.Винетна такса не е била нито закупена,нито залепена на автомобила.В рамките на тридневния срок по чл.44,ал.1 от ЗАНН,жалбоподателят не е депозирал възражение.Административно наказващият орган след като проверил акта,с оглед неговата законосъобразност и обоснованост,преценил събраните доказателства,установил е,че нарушителят е извършил деянието виновно,и е издал обжалваното наказателно постановление,с което наложил съответно административно наказание-глоба в размер на 1500 лв.

Съдът приема,че АУАН и НП са издадени от оправомощени органи,съдържат изискуемите по чл.42 и чл.57 от ЗАНН реквизити,а вмененото на жалбоподателя нарушение е индивидуализирано в степен,позволяваща му да разбере в какво е обвинен и срещу какво следва да се защитава.Приема също,че не са допуснати съществени процесуални нарушения при постановяване на наказателното постановление,не е накърнено правото на защита на жалбоподателя,което той е упражнил с подаване жалба пред съда.След преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства,съдът намира,че извършеното от жалбоподателя нарушение е правилно индивидуализирано и е извършено виновно от същия.

Задължението за заплащане на винетна такса е установено в чл.139,ал.5 от ЗДвП според който,движението в определените в Закона за пътищата пътни превозни средства по републиканските пътища се извършва след заплащане на винетна такса по реда на чл.10,ал.1,т.1 от Закона за пътищата.Неизпълнението на това задължение е обявено за наказуемо от нормата на чл.179,ал.3,т.2 от ЗДвП,съгласно която”Водач,който управлява пътно превозно средство по републиканските пътища,за което не е заплатена винетна такса,при управление на пътно превозно средство за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане,без  мястото на водача,или на пътно превозно средство ,предназначено за превоз на товари с две оси ,както и на пътни превозни средства по чл.10а,ал.6,т.3,т.4 и 5 от Закона за пътищата с 2 оси или на теглещо ремарке,за което не е платена отделна винетна такса и/или които имат максимално допустима маса,по-малка от 12 тона,заплаща глоба -1500 лв.

От данните по делото е видно,че жалбоподателят е осъществил  състава на чл.139,ал.5 от ЗДвП,а и същият не оспорва самото нарушение.Управлявал  е товарен автомобил по републиканската пътна мрежа и е бил  задължен  да си закупи винетен стикер.Нарушението е достатъчно добре формулирано и не е пречка,жалбоподателят да разбере за какво нарушение е санкциониран.Мястото където водача е бил проверен се намира на път,който е третокласен път от републиканската пътна мрежа. Наказващият орган се е съобразил и с разпоредбата на чл.27 от ЗАНН и е наложил съответстващо на вината административно наказание,което е точно фиксирано от закона .Съдът не може да приеме случая за маловажен,тъй като характера на това нарушение засяга обществени отношения свързани с поддръжката на републиканската пътна мрежа.

Предвид изложеното съдът намира жалбата за неоснователна и същата следва да бъде оставена без уважение,а наказателното постановление-потвърдено,като законосъобразно.

Водим от горното,съдът

 

                                          Р  Е  Ш  И :

 

               ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №17-0996-003080/30.09.2017г.на Началник сектор ПП към ОД на МВР-гр.Монтана,упълномощен със Заповед №8121з-952/20.07.2017год. на Министъра на вътрешните работи ,с което на М.Н.С. *** и с ЕГН ********** е наложено административно наказание-ГЛОБА в размер на 1 500 лв.,на основание чл.179,ал.3,т.2 от ЗДвП,за нарушение на чл.139,ал.5 от с.з.,като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Административен съд-гр.Монтана в 14 дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.

 

 

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ :