Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Берковица, 02.04.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД Берковица, НО, 2-ри състав, в публично заседание на двадесет и осми февруари  две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЮЛИТА ГЕОРГИЕВА

при участието на секретаря Н.Андреева….като разгледа докладваното от съдията Георгиева… АНД №490/2017 г. по описа на БРС………….за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59-63 ЗАНН.

Образувано е по жалба на Б.К.М. *** и ЕГН **********, против Наказателно постановление №32-0000267/12.10.2017 г. на и.д. Началник ОО АА, гр.Монтана, с което на основание чл.93, ал.1, т.1 ЗАвП  за нарушение по чл.89, т.7 Наредба №33/03.11.1999 г. на МТ  на жалбоподателя е наложена глоба в размер на  2000,00 лв.

В подадената жалба се прави искане за отмяна на НП като незаконосъобразно, заради нарушени административно-процесуални разпоредби.

В проведеното открито съдебно заседание жалбоподателят  се явява и поддържа жалбата си като прави алтернативно искане за намаляване размера на наложеното наказание или  за отмяна на НП в цялост.

Въззиваемата страна, редовно призована, не изпраща представител.

Районен съд Берковица, като прецени събраните по делото доказателства и наведените доводи, приема за установено от ФАКТИЧЕСКА СТРАНА следното:

На 25.09.2017 г., около 14:40 часа,в гр.Берковица,КПП „Чапраза”  на  път II-81, с посока на движение от гр.Костинброд-Георгич-гр.София,  бил спрян за проверка от св. А. и Г.  товарен автомобил „ДАФ 95ХФ 480” категория N3 с рег. №СВ3329ВТ,управляван от жалбоподателя. В хода на проверката свидетелите констатирали, че  жалбоподателят управлява товарния автомобил ,с който  се извършва обществен превоз на товари /празен/ , без попълнен пътен лист. Поради това свид.А. съставил АУАН с бланков №235654, в който посочил, че като водач  на инкриминираната дата, жалбоподателят е извършвал обществен превоз на товари /празен/ с товарен автомобил „ДАФ 95ХФ 480” категория N3 с рег. №СВ3329ВТ  без попълнен  пътен лист е нарушил чл.89, т.7 Наредба №33/03.11.1999 г. на МТ . АУАН е съставен в присъствието на жалбоподателя и му е връчен лично, като същият  вписал като възражение,че го е забравил във фирмата и  ще представи пътен лист.В този срок обаче пътен лист не е представен.Същият е представен с депозираната жалба.

На 12.10.2017 г., въз основа на съставения АУАН, при идентично отразяване на фактическата обстановка и посочване, че е нарушена нормата на чл.89, т.7 Наредба №33/03.11.1999 г. на МТ , на основание чл.93, ал.1, т.1 ЗАвП, на жалбоподателя е наложена  глоба в размер на  2000 лв.

Изложената фактическа обстановка се установява от показанията на св. А. и Г., които установяват датата и мястото на извършената проверка, обстоятелството, че жалбоподателят е управлявал описания в АУАН и НП товарен автомобил , с който извършва обществен превоз  на товари като бил празен в момента , в която връзка следва да има пътен лист,какъвто жалбоподателят нямал. Свидетелите заявяват, че  жалбоподателят е трябвало да представи  попълнен пътен лист.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира от ПРАВНА СТРАНА следното:

Жалбата е депозирана от легитимна страна, в предвидения от законодателя преклузивен срок и срещу наказателно постановление от категорията на обжалваемите, поради което се явява процесуално допустима,а разгледана по същество се явява ОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:

 Въз основа на извършената цялостна служебна проверка относно законосъобразността на атакуваното НП, съдът прие на първо място, че в производството по ангажиране на административно-наказателната отговорност на жалбоподателя е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което е ограничило правото на защита на жалбоподателя, а именно - допуснато е несъответствие в АУАН и  наказателното постановление по отношение на фактическото описание на извършеното нарушение и посочената нарушена норма- тази на чл.89 т.7 Наредба №33/03.11.1999 г. на МТ. В случая, соченото като извършено от жалбоподателя административно нарушение е такова по чл.89, т.7 от Наредба № 33 в редакцията на текста преди изм. публ. ДВ бр. 86 от 01.11.2016г., което се изразява в нарушаване на задължението за носене и представяне при поискване на контролните органи на определени документи, между които и пътен лист по образец /приложение № 11/.В разпоредбата на чл.89 от Наредба № 33 в редакцията на текста след изм. публ. ДВ бр. 86 от 01.11.2016г. и към момента на извършване на нарушението  няма т.7.

      Задължението по време на работа водачът да представя при поискване от контролните органи документите по чл. 100, ал. 1, т. 13 от Закона за движението по пътищат и по-конкретно  попълнен пътен лист по образец (приложение № 11), с изключение на случаите при придвижване на превозно средство без товар на територията на Република България до товарен пункт, като част от международен превоз е в т.2 от Наредба 33 след изменението и в ДВ бр.86 от 01.11.2016год. .

На следващо място съдът намира,че неправилно е определена и санкционната норма,въз основа на която е наложено наказанието на жалбоподателя.Санкционна разпоредба на чл. 93, ал.1,т.1 от ЗАвП предвижда „Водач на моторно превозно средство, който извършва обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници и товари без редовно издадени лиценз, разрешение, документ за регистрация или други документи, които се изискват от регламент на европейските институции, от този закон и от подзаконовите нормативни актове по прилагането мукоято предвижда наказание глоба в случаите на нарушения на разпоредбите на ЗАвтПз и подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на него, за които не е предвидено друго наказание. В случая, за соченото като извършено от жалбоподателя административно нарушение което се изразява в нарушаване на задължението за носене и представяне при поискване на контролните органи на определени документи, между които и пътен лист по образец /приложение № 11/ е предвидено наказание и съответно същият е следвало да бъде санкциониран по чл.93, ал.2 от ЗАвП, която разпоредба е приложима в случая, тъй като изрично урежда наказанието при нарушаване на задължение за носене на определени документи.

С оглед на гореизложеното съдът намира, че е налице опорочаване на административно-наказателно производство и не следва да се обсъждат въпросите относно извършването на административно нарушение, авторството и субективната страна. Тези въпроси следва да бъдат обсъждани само при законосъобразно протекъл процес на административно наказване, какъвто в случая не е налице.

 Единствено за пълнота на изложението, следва да се посочи, че дори да се приеме,че е доказано извършването на посоченото нарушение ,то съгласно трайно установената практика на АС Монтана  арг. Решение по КАНД № 543 по описа за 2016 г. следва да намери приложение  разпоредбата на чл. 28 ЗАНН, която е категорична, че за маловажни случаи на административни нарушения, наказващият орган може да не наложи наказание, като предупреди нарушителя, устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание. Извършването на нарушение, само по себе си не е достатъчно и не предполага задължителното налагане на наказание. В случая вида на нарушението не може и не следва да бъде единствен критерий за преценка на маловажността на извършеното нарушение. Пътният лист е документ, придружаващ превоза, който няма отношение нито към квалификацията и правоспособността на водача да извършва същия, респ. към правото за извършване на съответния превоз, нито по някакъв начин се отразява на безопасността за движение по пътищата. Този документ сам по себе си няма съществена правна значимост и/или висока степен на такава в сравнение с изискващите се други документи, които водачите на ППС са длъжни да носят в себе си, а това от своя страна не се отразява и върху охраняемостта на регулираните обществени отношения. В тази посока и при липсата само на един документ, следва да се приеме, че деянието представлява маловажен случай.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, Районен съд Берковица

                                       Р  Е   Ш   И:

 

ОТМЕНЯ ИЗЦЯЛО като незаконосъобразно Наказателно постановление №32-0000267/12.10.2017 г. на и.д. Началник ОО АА, гр.Монтана, с което на основание чл.93, ал.1, т.1 ЗАвП  за нарушение по чл.89, т.7 Наредба №33/03.11.1999 г. на МТ  на жалбоподателя Б.К.М. *** и ЕГН ********** е наложена глоба в размер на  2000,00 лв.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Монтана в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.

                                                                 

                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: