Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 12.04.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 15 март….………………………………………… през две хиляди и осемнадесета година……………........……………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св.Петрова………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 1002 по описа за 2017г…………..…………………..и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по иск с правно основание чл.26, ал.2, предл.1 ЗЗД и по чл.34 ЗЗД.

Ищецът Община Берковица твърди в исковата си молба, че продала на първия ответник недвижим имот частна общинска собственост, както следва: ПИ с идентификатор 03928.209.182, находящ се в местността „Пиздица и Бабачов дол”, в землището на гр. Берковица, с площ на имота от 477 кв.м., нива, 9 категория, при граници: 03928.210.203 – полски път, 03928.210.61 – изоставена нива и 03928.210.181 – изоставена нива. Продажбата е материализирана в договор, вписан с вх.номер 178 от 26.05.2016 година. Твърди, че съгласно КК и КР ПИ с идентификатор 03928.209.182 се намира в местността „Сарановец” и е с площ от 1446 кв.м. Твърди , че сключеният договор за покупко-продажба е нищожен, тъй като е сключен за имот, който не отговаря по местонахождение, площ, съседи и пр. на описаните в договора. Моли съда, да постанови решение, с което обяви Договор за покупко-продажба с вх.№ 178/26.05.2016 г. за нищожен поради невъзможен предмет, както и да постанови на основание чл.34 ЗЗД всяка една от страните да върне на другата всичко, което е получила от нея.

В срока за отговор ответниците С.Г.Г. и Т.П.Г. вземат становище за основателност и допустимост на предявения иск.

Доказателствата по делото са писмени и след преценката им съдът прие за установено следното :

На 26.02.2016 година с решение 181 по протокол 12 Общинския съвет на Община Берковица взела решение за продажба на ПИ 03928.209.182 по плана на новообразуваните имоти, находящ се в местността „Пиздица и Бабачов дол” в землището на град Берковица с площ от 477 кв. метра с начин на трайно ползване нива. Имотът бил закупен по реда на чл.35, ал.1 и ал.6 от Закона за общинската собственост от ответника и съответно сключен договор от 26.05.2016 година. Установи се обаче, че имота с посочения идентификатор се намира в местността „Сарановец”, с площ е от 1446 кв. метра и представлява лозе. За този имот не е вземано решение да бъде продаван. Волята на страните е била продажба именно на имот, представляващ нива с площ от 477 кв.метра в местността „Пиздица и Бабачов дол”. Този имот обаче не е с идентификатор, посочения в договора.

Доколкото предмет на договора между страните е недвижим имот, то развалянето му може да стане само по съдебен ред. В конкретния случай обаче е налице порок на договора, засягащ неговата действителност. Ищецът е предявил отрицателен установителен иск в хипотезата на чл.26, ал.1, предл.1 ЗЗД. За да бъде прогласена нищожността на сделка на заявеното основание следва да бъде установено, че договорът страда от определен порок, който е толкова съществен, че има за последица нищожност на сделката. Тя не поражда действие, а престираното по нея подлежи на връщане.

По горните съображения съдът

 

                                     Р     Е     Ш     И :

 

         ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНА по отношение на Община Берковица, ЕИК 000320559, гр. Берковица, пл. Йордан Радичков, № 4, представлявана от кмета инж. М.Д., С.Г.Г. с ЕГН **********,*** и Т.П.Г. с ЕГН **********,*** НИЩОЖНОСТТА на Договор 178 от 26.05.2016 година за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, а именно: ПИ с идентификатор 03928.209.182, описан като находящ се в местността „Пиздица и Бабачов дол”, в землището на гр. Берковица, с площ на имота от 477 кв.м., нива, 9 категория, при граници: 03928.210.203 – полски път, 03928.210.61 – изоставена нива и 03928.210.181 – изоставена нива.

 

         ОСЪЖДА Община Берковица ЕИК 000320559, гр. Берковица, пл. Йордан Радичков, № 4, представлявана от кмета инж. М.Д. ДА ЗАПЛАТИ на С.Г.Г. с ЕГН **********,*** и Т.П.Г. с ЕГН **********,*** сумата от 563.00 лева на основание чл.34 от ЗЗД.

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Монтана в двуседмичен срок от получаване на съобщение от страните, че е изготвено.

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: