Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 10.04.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 20 март…………………………………………… през две хиляди и осемнадесета година…….…………………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Н.Андреева………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 900 по описа за 2017г…………..……………………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото се развива на основание чл.422 от ГПК и има за цел да установи съществуването на вземането на ищеца към ответника, за което вече му е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д.568  по описа на БРС за 2017 година.

Ищците в производството „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД – град София твърдят, че за периода 28.12.2016 г. – 24.04.2017 г. доставяли ел. енергия за имот, находящ се в с. Боровци, ул. „Моска” 28, за която са издадени и съответните фактури на обща стойност 1230.43 лева. Фактурите били издадени на името на Н.П.Ц.. Върху тази сума е начислена и съответно лихва за забава върху всяко плащане на обща стойност 30.89 лева за периода 28.02.2017 – 21.06.2017 година. Непогасяването на задължението дало повод на ищците да предявят вземането си в заповедно производство по реда на чл.410 ГПК. На 01.08.2017 година съдът е издал заповед за изпълнение за сумата от 1230.43 лева, представляваща задължение за ползване на ел. енергия, 30.89 лв.  лихва за периода 28.02.2017 г. - 21.06.2017 г., ведно със законната лихва върху главницата от 29.06.2017 година до окончателното й изплащане. Предвид обстоятелството, че длъжницата е подала възражение срещу издадената заповед за изпълнение, то ищецът е предявил иск за установяване на вземането, за което вече е издадена заповед за изпълнение. Моли съда, да постанови решение, с което признае за установено вземането му в посочените размери. Претендират и осъждане за разноските в настоящото и заповедното производство .

В срока по чл.131 от ГПК ответницата Н.П.Ц. оспорва иска, като заявява, че повече от 11 години не живее на адреса.

Доказателствата по делото са писмени и гласни. Приложено е и ч.гр.д.568/2017 година, по което е издадена заповед за изпълнение в полза на ищеца в производство по чл.410 ГПК.

След преценка на представените доказателства, съдът приема за установено следното :

 На 01.08.2017 година в заповедно производство по реда на чл.410 ГПК съдът е издал заповед за изпълнение в полза на ищеца за сумата от 1230.43 лева, представляваща задължение за ползване на ел. енергия, 30.89 лв.  лихва за периода 28.02.2017 г. - 21.06.2017 г., ведно със законната лихва върху главницата от 29.06.2017 година до окончателното й изплащане. Ищецът претендира, че за посочения период е доставял ел.енергия за електроснабден имот, находящ се в с.Боровци на ул. „Москва” 28. За доставената ел.енергия е издал и съответните фактури, в които като задължено лице е посочена ответницата. Установи се обаче, че последната не живее на посочения адрес, нито е собственик на жилището, находящо се там. От представена по делото по искане на ищците справка за декларирани данни е видно, че имотът, находящ се в с.Боровци на ул. „Москва” 28 е деклариран на името на Н. Кръстева Господинова /Първанова/ и Андриян  Кръстев Първанов.  От показанията на разпитаните свидетели се установява, че ответницата до 2006 година е живяла в селото на ул. „Драва” 5. След неразбирателство в семейството ползвала две години квартира, като живеела на ул. „Драва” 3 при св. Буздрева. През 2008 година си закупила имот, нахпдящ се на административен адрес ул. „Паисий” 22. Самата ответница пояснява, че ул. „Москва” 28 е всъщност адреса, на който е живяла до 2006 година на съпружески начала с мъж, от който има две деца. Именно след скандал с него е напуснала дома му през 2006 година и наела жилище в съседство при св.Буздрева.

При така установените факти, съдът намира, че искът е неоснователен. Не се установи в производството ответницата да е била собственик на електроснабден имот, нито пък да е имала качеството на ползвател на ел.енергия на друго основание за обекта, за който ищецът е издал фактурите и за който претендира плащане от ответницата. Това налага отхвърляне на предявения иск и обезсилване на издадената заповед.

Ответницата не е правила разноски в производството и не претендира такива. По горните съображения съдът

 

Р     Е     Ш     И :

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД – град София, със седалище и адрес на управление гр. София, район Младост, бул. Цариградско шосе № 159, бл. Бенч Марк, бизнес център, ЕИК 175133827, представлявано от Кремена Стоянова –СРЕЩУ Н.П.Ц., с ЕГН **********о*** иск за признаване за установено вземането за сумата от 1230.43 лева, представляваща задължение за ползване на ел. енергия, 30.89 лв.  лихва за периода 28.02.2017 г. - 21.06.2017 г., ведно със законната лихва върху главницата от 29.06.2017 година до окончателното й изплащане, за които е издадена заповед за изпълнение на парично изпълнение по ч.гр.д. 568/2017 г.

 

ОБЕЗСИЛВА издадената на 01.08.2017 година заповед за изпълнение по ч.гр.д.568 по описа на РС Берковица за 2018 година.

 

         Решението подлежи на обжалване пред МОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

След влизане в сила на решението да се докладва ведно с ч.гр.568/2017 година за произнасяне по чл.416 ГПК.

 

 

                                                                      

РАЙОНЕН  СЪДИЯ :