О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 21.09.2017 г.

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в закрито заседание на 21 септември.…..…………………………………… през две хиляди седемнадесета година………….…….……………………в състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ФИЛИПОВА

 

като разгледа докладваното от съдията  ФИЛИПОВА   гражданско   дело 400 по описа за 2017г….…..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Съдът намира,че производството по делото следва да бъде прекратено на основание чл. 129, ал.3 ГПК.

         Въпреки трикратно даваните на ищците подробни указания; въпреки разясненията, съдържащи се в тези указания, ищците не съумяха да отстранят нередовностите в исковата молба.

         От молбите им може да се направи извод, че формулират следните твърдения:

1.     собственици са на имот с идентификатор 03928.512.34 в гр. Берковица.

2.     владеят от около 30 години около 200 кв.м. от съседния имот и идентификатор 03928.512.33

3.     наскоро узнали, че ответникът се снабдил с нот. акт за имот 03928.512.33.

При тези твърдения формулират искане към съда: „Предявения иск се счита за предявен иск за владение на посочените около 200 кв.м.  (вж. молба от 11.09.2017 г.).

     Твърденията на ищците се съдържат в общо 4 молби. Едва в последната заявяват ясно, че и към момента владеят 200-те кв.м. от съседния имот, но се страхуват ответникът да не им отнеме владението. Следователно, ако искът им е за защита на владението (а такъв не е предявен, защото липсва отправено искане към съда), то той би бил  недопустим, защото владението не им е отнето.

     Може да се приеме, че към съда има все пак едно отправено искане, което в различните молби звучи различно „Искаме да се обезсили НА” или „Искаме да се отмени НА” (на ответника), но такъв иск не се предявява самостоятелно, а освен това би бил несъвместим с иск за защита на владението.

     Съдът във всичките си разпореждания е указал на ищците възможността да ползват правна помощ, от която възможност последните не са се възползвали.

     Ето защо, като прие че не са изпълнени указанията за отстраняване на допуснатите в исковата молба нередовности, на основание чл. 129, ал.3 ГПК съдът

 

                 

                                               О П Р Е Д Е Л И :

 

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 400 по описа за 2017 година, поради не отстраняване на нередовности.

 

         ВРЪЩА на Б.В.Г. и Л.Г.Г. *** исковата молба с приложенията.

        

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд гр. Монтана от заинтересованата страна в едноседмичен срок от съобщението.

           

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: