Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 01.09.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………III състав,.гражданска колегия в публично заседание на 16 август………….…..………….…………………… през две хиляди и седемнадесета година….….………………………………в състав:

 

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

 

при секретаря П.Иванова………………………………и в присъствието на прокурора……………………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 201 по описа за 2017г…………………….…………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

          Производството е по иск за развод с правно основание чл.49, ал.1  от СК.

 

         Предявен е иск от Н.Г.Г., по който е конституиран като ответник С.М.Г..

 

         Ищцата твърди в исковата си молба, че с ответника са съпрузи, сключили граждански брак на ….. година и от брака си имат родени две децата, като едното е непълнолетно. Живеели в с.Д.О., в дома на родителите на ответника, където е и семейното им жилище.  През 2008 г. се разделили, като от тогава не поддържат никакви контакти един с друг. Той останал да живее при родителите си, а тя с непълнолетното дете се преместила в дома на баща си в град Вършец, а понастоящем заминала да работи в град София. Дългата им фактическа раздяла я убедила, че в брака им е настъпило дълбоко и непоправимо разстройство, поради което същия не може да продължи съществуването си. Моли съда, да постанови решение, с което прекрати брака, сключен между нея и ответника като дълбоко и непоправимо разстроен по вина и на двамата; да предостави на нея родителските права по отношение на непълнолетното дете Г., като определи местоживеенето му при нея и режим на лични контакти с бащата всяка първа и трета събота и недяля от от месеца от 09.00 ч. на съботния ден до 18.00 ч. на неделния ден, както и да го взема за по един месец през летния сезон, когато отпуските им не съвпадат; да осъди ответника да й заплаща по 150.00 лв. месечна издръжка, считано от постановяване на решението; да предостави на ответника ползването на семейното жилище, находящо се в Д.О.; след прекратяване на брака да носи предбрачното си фамилно име В.

         Ответникът С.М.Г. в определения срок не взема становище по предявения иск и не се явява в съдебно заседание.

 

         Доказателствата по делото са писмени и гласни и след преценката им, съдът намери за установено следното:

 

Страните са сключили граждански брак на … година. На ….. година се родил синът им М., а на … година и синът им Г. Преимуществено страните живеели на адреса, посочен в исковата молба в с.Д.О., който по смисъла на СК се определя като семейно жилище. Няма конкретни данни откога са започнали проблемите в семейството, но категорично двамата съпрузи са установили фактическа раздяла помежду си от 2008 година. Съдът не установи какви конкретно са брачните провинения на партньорите. Факт е обаче, че помежду им е налице фактическа раздяла, продължила повече от 9 години и никой от тях не е направил опит да заздрави брачната връзка. Изводът, който може да бъде направен е, че в отношенията между страните е настъпило непреодолимо отчуждение, което е окончателно, без възможност за преодоляване и възстановяване на съпружеските отношения. Брачната връзка е изпразнена от вмененото й от закона, морала и традицията значение и формалното й съществуване за в бъдеще е лишено от съдържание, поради което и бракът между страните следва да бъде прекратен с развод по вина на двамата.

        

С прекратяване на брака настъпват последици в имуществената и личната сфера на всяка една от страните. Законодателят е предвидил част от тези отношения да бъдат уредени непременно в рамките на бракоразводния процес.

 Съгласно разпоредбата на чл.59, ал.2 от СК, при допускане на развод съдът следва да се произнесе и относно упражняването на родителските права, личните отношения между децата и родителите и издръжката на децата.

В конкретния случай само ищцата е заявила пред съда желание да поеме отговорност за отглеждане и възпитание на непълнолетното дете. От доказателствата по делото се установява, че ищцата и към момента полага сама грижа за отглеждане и възпитание на Георги. Ответникът се обажда понякога, но не представя средства за издръжка. При тези данни по делото за съда не остава място за преценка на кого да възложи в пълен обем отговорността за непълнолетния.

Винаги, когато родителските права се предоставят за упражняване в пълен обем на единия родител, съдът следва да определи режим на лични контакти с другия. При преценката какъв режим е най – подходящ и би защитил най – добре интересите на детето, съдът следва да вземе предвид неговата възраст, пол, емоционална привързаност, битови условия и т.н., така че определеният режим да отговаря в максимална степен на потребностите на детето от контакт с двамата родители. В настоящото производство бе установено, че бащата рядко контактува с Георги. Реално контакти между бащата и детето се осъществяват безпрепятствено винаги при пребиваването на ответника в България. За да бъде създадена изпълняемост на решението, то следва да бъде определен такъв  режим. Подходящ би бил режим на лични контакти всяка първа и трета събота и неделя от месеца, като бащата взема детето при себе си в 09.00 часа на съботния ден и го връща в 18.00 часа на неделния ден, както и да го взема постоянно при себе си по един месец през лятото, когато отпуските на двамата родители не съвпадат.

         Съгласно разпоредбата на чл.143 от СК всеки родител е длъжен да издържа своите ненавършили пълнолетие деца. Предвид обстоятелството, че детето ще бъде отглеждано от единия родител, то другият следва да участва в неговата издръжка, като последната трябва да се определи при спазване на изискването на чл.142 от СК.  Предвид възрастта на детето, установения от закона минимален размер на издръжка и липсата на конкретни доказателства за доходите на родителите, съдът намира, че поисканият размер на издръжка е достатъчен да задоволи потребностите на детето.

Установи се по делото, че семейното жилище на страните се намира в с. Д.О. Жилището е собственост на родителите на ответника. Ищцата не претендира неговото ползване. Ето защо съдът намира, че ползването на семейното жилище следва да бъде предоставено  на  ответника.

          Съгласно ЗГР и установената в страната традиция при сключване на граждански брак всеки един от съпрузите /обичайно съпругата/ може да приеме за свое фамилно име, това на другия съпруг или да го добави към своето. По този начин двамата афишират в обществото принадлежността си към дадена социална единица. При прекратяване на брака чрез развод общността между двамата съпрузи се разпада и носенето за в бъдеще на фамилното име на другия съпруг се изчерпва от съдържание, а от друга страна навежда асоциации за негативни отношения.  Според законодателната уредба на тези отношения до 01.10.2009 година искане в тази насока можеше да направи съпругът, дал своето име при сключване на гражданския брак. Редакцията на чл.53 СК обаче дава тази възможност само на съпруга, променил фамилното си име. Такова искане е направено и съдът намира за основателно ищцата за в бъдеще да носи предбрачното си фамилното име –В.

 

          Ищецът в производството е заплатил дължимата ДТ за образуване на делото за развод. Следва да бъде заплатена такава и за окончателното му допускане. Следва да бъде заплатена  ДТ върху размера на присъдената издръжка от страна на ответника. Ищцата не е претендирала заплащане на разноски, поради което съдът не присъжда такава.

 

         При такъв разбор на доказателствата  съдът

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

          ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД БРАКА между Н.Г.Г. с ЕГН **********,*** и С.М.Г. с ЕГН **********,***, поради ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЙСТВО по вина на двамата.

  

         ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете Г.С.Г. с ЕГН ********** на майката Н.Г.Г. като ОПРЕДЕЛЯ местоживеене на детето при майката в гр. С.

 

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на бащата С.М.Г. *** и трета събота и неделя от месеца, като бащата взема детето при себе си в 09.00 часа на съботния ден до 18.00 часа на неделния ден, както и да го взема постоянно при себе си по един месец през лятото, когато отпуските на двамата родители не съвпадат.

 

         ОСЪЖДА С.М.Г. с ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАЩА на  Г.С.Г. с ЕГН ********** със съгласието на неговата майка и законен представител Н.Г.Г. с ЕГН **********,*** по 150.00 лева месечна издръжка, считано от 01.09.2017 година, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до настъпване на основания за нейното изменение или прекратяване.

 

         ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в  с. Д.О., ул. Първа, № 14  на С.М.Г..

 

         ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака Н.Г.Г.  да носи предбрачното си фамилно име В.

 

            ОСЪЖДА С.М.Г. с ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на БРС 25.00 лева ДТ за прекратяване на брака, 216.00 лева ДТ върху присъдената издръжка,  както и 5.00 лева ДТ за издаване на изпълнителен лист.

 

          РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред МОС в двуседмичен срок от получаване на съобщение от страните, че е изготвено.

 

 

 

                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: