МОТИВИ                                                            

 

         Подсъдимата Г.Н.А. е обвинен в това, че за периода от 18.11.2015 г. до 15.04.2016 г. в гр. Берковица, след като е била осъдена с решение на съд по гр.д. № 449/2014 г. по описа на РС Берковица да издържа свои низходящи: дъщерите си Цветелина Н. Алексова с ЕГН ********** и Красимира Н. Алексова с ЕГН **********, двете живущи в с. Бързия при баща им Н.Н.А. не изпълнила това си задължение в размер на повече от две месечни вноски и останала неиздължена към законния представител на двете си дъщери – техния баща Н.Н.А. със сумата от 1233.88 лв., която сума представлява около 5 месечни вноски за издръжка -  престъпление по чл.183,  ал.1 от НК.

    

                Подсъдимата редовно призована  не се явява.

Защитникът й заявява, че тя се признава за виновна, но няма възможност да заплаща определената й от съда издръжка, тъй като няма работа.

         Представителят на РП-Берковица поддържа обвинението и пледира на подсъдимата да бъде наложено наказание лишаване от свобода.

         Доказателствата по делото са писмени и гласни и от тях се установява следното :

 

         Подсъдимата и свидетелят Н.А. живяли на съпружески начала до 2014 година, като от съвместното си съжителство имат две деца Цветелина и Красимира. С Решение по гр.дело № 449/2014г. на Районен съд, гр.Берковица, влязло в законна сила на 10.07.2015г. упражняването на родителските права е предоставено на бащата Н.А., а подсъдимата е осъдена да заплаща месечна издръжка както следва : по 150.00 лева за Цветелина и по 100.00 лева за Красимира. Последното задължение подсъдимата не изпълнявала трайно, поради което с присъда по НОХД 80/2016 година била осъдена за престъпление по чл.183, ал.1 НК. Присъдата е влязла в сила на 27.04.2016 година и касае неплащане на издръжка за периода 20.09.2014 до 17.11.2015 година. Установи се в производството, че и за следващия период 18.11.2015 до 15.04.2016 година включително подсъдимата не е изплащала издръжка за двете си деца и останала неиздължена за повече от две месечни вноски или със сума в общ размер на 1 233.88 лева.

Горното се установява от събраните на ДП и в хода на съдебното следствие доказателства. Фактите не се оспорват и от подсъдимата.

Установената фактическа обстановка безспорно сочи на извършено престъпление, квалифицирано от закона по чл.183 НК. Налице е влязло в сила съдебно решение, с което подсъдимата е осъдена да изплаща издръжка за непълнолетните си деца. Налице е и неизпълнение на това задължение, продължило повече от два месеца. Подсъдимата осъзнава противоправния и общественоопасния характер на деянието и липсата на средства или трудов ангажираност от нейна страна не води до отпадане на отговорността й. Към момента, за периода, за който е повдигнато обвинение, подсъдимата е неосъждана (присъдата по НОХД е влязла в сила на 27.04.2016 година). Именно за това, съдът прие, че не е налице повторност на деянието и я оправда по повдигнатото обвинение по чл.183, ал.4 НК и я призна за виновна в извършване на престъпление по чл.183, ал.1 НК.

При налагане на наказанието, съдът отчете липсата на трудова заетост на подсъдимата и й наложи наказание пробация, като наред със задължителните мерки, постанови и упражняване на общественополезен труд. С така определеното наказание, съдът намира, че ще бъдат изпълнени целите на наказанието, предвидени в чл.36 НК.

         На основание чл.189, ал.3 от НПК съдът възложи на подсъдимата   направените разноски в производството.

      

         При такива мотиви съдът постанови присъдата си.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: