Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                 Гр.Берковица, 26.06.2017г.

 

                                  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр. Берковица……... ……... втори наказателен състав в публично заседание на четиринадесети юни……………..………….през две хиляди и седемнадесета година..... …. …………………. …в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА ГЕОРГИЕВА

 

при секретаря П.Иванова............……........…. ……........………………и в присъствието на прокурора..…… …....…..като разгледа докладваното от съдията Георгиева..…... ……………………... ……... АН дело №199 по описа за 2017г…........... ………....и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Постъпила е жалба от Валерии Е.И. *** и  ЕГН ********** против НП № 17-02435-000250/29.03.2017г. на Началник РУП « към ОДМВР – Монтана, с което на жалбопадателя за нарушение на чл. 20, ал.2 от ЗДвП е наложено административно наказание « Глоба « в размер на 200,00лв.,  на основание чл.179,ал.2 пр.1  от ЗДвП; за нарушение на чл. 123, ал.1, т.3 от ЗДвП е наложено административно наказание « Глоба « в размер на 200,00лв. и лишаване от право да управлява МПС за 3 месеца,  на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП.

Жалбоподателят по същество не оспорва фактическите констатации отразени в АУАН, респективно в НП.В съдебно заседание чрез упълномощен адвокат взема становище,че обжалва НП само в часта ,с която е наказан за извършено нарушение на чл.123 ал.1 т.3 от ЗДвП.Поради това моли обжалваното НП да бъде изменено в  часта,с която са наложени наказания на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП,като се намали размера на същите.

Административнонаказващият орган, при редовно призоваване не изпраща представител, изразява становище за неоснователност на жалбата и моли за потвърждаване на атакуваното НП.

Въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства съдът намира за установено от фактическа страна следното: На 10.03.2017г. около 18,00ч. деж. в ОДЧ на РУ – Берковица, изпратил наряд в състав св. П.Д. и св. Цв.И. по сигнал за възникнало ПТП  в кв.”Раковица” с материални щети. Когато полицейските служители отишли на място установили на ул.”Малина” лек автомобил с повреди по него.Установили също че ПТП е настъпило предния ден на 09.03.3017год.,но водачът не е уведомил. След извършени издирвателни мероприятия, бил установен виновният водач – жалбоподателят. Същият при управление на автомобила се блъснал бетонна стена и пътникът ,седящ на седалката до него е пострадал. В резултат на настъпилото ПТП са настъпили множество щети по автомобила на жалбоподателя.

С оглед на изложеното св.  Д. съставил АУАН на жалбоподателя, в който при посочената фактическа обстановка, описал две нарушения :

1.   Водачът не избира скоростта на движение съобразно атмосферните условия,релефа,условията на видимост и др. –нарушение на чл.20 ал.2 ЗДвП .

2.   Нарушава задълженията си като участник в ПТП – нарушение на  чл.123, ал.1,т.3 от ЗДвП.

АУАН е съставен в присъствие на жалбоподателя, запознат с неговото съдържание, не е вписал възражения, връчен му срещу подпис.

На база съставеният АУАН е издадено процесното НП, в което фактическата обстановка е описана по идентичен с АУАН начин.

Адм. наказващия орган наложил съответно административни наказания « Глоба « в размер на 200,00лв.,  на основание чл.179,ал.2 ,пр.1 от ЗДвП, « Глоба « в размер на 200,00лв. и лишаване от право да управлява МПС за 3 месеца,  на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП.

НП връчено редовно на 30.05.2017г., жалбата срещу него постъпила при адм. наказващия орган на 02.06.2017г.

Въз основа на така изложеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи: Жалбата е допустима, като подадена в законноустановения срок по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от надлежна страна и против подлежащ на обжалване адм. акт.

Разгледана по същество същата е основателна.

Относно нарушението на чл.123, ал.1,т.3 от ЗДвП – в тази част, от събраните в хода на съдебното производство гласни и писмени доказателства, съдът намира обжалваното НП за правилно и законосъобразно. Безспорно се установи, че жалбоподателят е нарушил административното си задължение, като участник в ПТП „… да спре, за да установи какви са последиците от произшествието…”. Наказателното постановление в тази част, както и Актът за установяване на допуснатото от жалбоподателя административно нарушение, са съставени в предвидените за това срокове, от надлежен орган и при спазване на изискуемите се за тяхната валидност форма и съдържание. Констатираното от проверяващия орган административно нарушение е надлежно индивидуализирано,  като са посочени дата и място на извършване, съдържа се кратко описание на нарушението от фактическа страна, посочена е конкретната законова разпоредба, нарушена с деянието и съответната норма, въз основа на която следва да се ангажира административнонаказателната отговорност на нарушителя. От изложеното, съдът намира, че с процесното НП в тази част отговаря на изискванията на чл.57, ал.1 от ЗАНН от формална страна.

Наказанието наложено на жалбоподателя, съдът намира завишено по размер. Видно от приложената по делото Справка за нарушител/водач на жалбоподателя, се установява, че същият е правоспособен водач на МПС .Същият действително има множество наложени наказания за нарушения на ЗДвП,но всички те са извършени за периода до 2012год.През последните пет години няма наложени наказания за извършени нарушения по ЗДвП.На следващо място,от настъпилото ПТП са причинени вреди единствено по автомобила на жалбоподателя и то в значителен размер .Изложеното  не обосновава налагане на наказание около средния размер, предвиден в чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП. Това обосновава налагане на наказание в минималния ,предвиден в закона размер, а имено – „глоба” в размер на 50,00лв. и лишаване от право да управлява МПС за 1 месец. Поради изложеното, съдът намира, че в тази част обжалваното НП следва да бъде изменено.

В останалата част като необжалвано НП е влязло в законна сила. 

Воден от изложените съображения и на основание чл.63 от ЗАНН, съдът

                           Р  Е  Ш  И :

ИЗМЕНЯВА НП  № 17-02435-000250/29.03.2017г. на Началник РУП « към ОДМВР – Монтана, с което на В.Е.И. *** и  ЕГН **********  за нарушение на чл. 123, ал.1, т.1 от ЗДвП е наложено административно наказание « Глоба « в размер на 200,00лв. и лишаване от право да управлява МПС за 3 месеца,  на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП, като НАМАЛЯВА наказанието на „глоба” в размер на 50,00лв. и лишаване от право да управлява МПС за 1 месец.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Монтана в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: