Р Е Ш Е Н И Е

                          Гр.Берковица, 14.06.2017г.

 

                           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр. Берковица……... ……... втори наказателен състав в публично заседание на осми юни……………..………….през две хиляди и седемнадесета година..... …. …………………. …в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА ГЕОРГИЕВА

 

при секретаря Т.Йорданова............……........…. ……........………………и в присъствието на прокурора..…… …....…..като разгледа докладваното от съдията Георгиева..…... ……………………... ……... АН дело №156 по описа за 2017г…........... ………....и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е от административно наказателен характер, по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по повод постъпила жалба от Л.С.С. ***  и ЕГН **********, срещу Наказателно постановление № 17-0243-000128 от 23.02.2017 г. на Началника на РУ- Берковица, с което на основание  чл. 638, ал. 3 от Кодекса за застраховането (КЗ), му е наложено административно наказание "глоба" в размер на 400,00 лв. за нарушение на чл. 638, ал. 3 от КЗ.

В жалбата се излагат съображения за процесуална незаконосъобразност на наказателното постановление. Изтъкват се доводи ,че пътуването до гр.Берковица е било предприето с цел получаване на застрахователната полица  за застраховка „ГО” Поради изложените причини, се иска от съда да отмени атакуваното НП.

В съдебно заседание, жалбоподателят  се явява и доразвива доводите , изложени в жалбата .

АНО, редовно уведомен, не изпраща представител и не изразява становище по жалбата.

По делото бяха събрани писмени  и устни доказателства.

В съдебно заседание се явява свидетелят по установяване на нарушението-Т.Г.,който потвърждава констатациите,отразени в АУАН и НП.

Съдът, като взе предвид събрания по делото доказателствен материал, намира за установено от фактическа страна следното:

На  09.02.2017год. , около 15,00 часа в  община Берковица на път ІІІ клас 815 км 2+075 при разклон за с.Ягодово ,  е извършена проверка на  лек автомобил, управляван от жалбоподателя.Същият се движел с посока от с.Ягодово  към гр.Берковица .При извършената на място проверка и впоследствие справка с техническо средство, полицейските служители установили, че жалбоподателят- като водач- управлява МПС без сключена застраховка ГО. Констатираното нарушение, мотивирало актосъставителя, да състави акт за установяване на административно нарушение № 140 от 09.02.2017 г. в който било описано извършеното нарушение ясно, точно и изчерпателно. АУАН бил връчен на жалбоподателя лично и приет без възражения.Същият не направил такива и в срока по чл.44 ал.1 от ЗАНН Наказващият орган- Началника на РУ- Берковица, въз основа на съставения АУАН, издал обжалваното наказателно постановление, в което административното нарушение е описано по същия като в АУАН начин. Деянието е квалифицирано и санкционирано по чл. 638, ал. 3 от Кодекса за застраховането.

Изложената фактическа обстановка, съдът установи по безспорен начин от събраните по делото писмени  и гласни доказателства, които съдът кредитира изцяло.

При така установената фактическа обстановка и след като съобрази разпоредбите на закона, съдът прие от правна страна следното:

Жалбата е подадена от легитимирано да обжалва лице, посочено в наказателното постановление като нарушител, в законоустановения срок по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН, съдържа всички необходими реквизити, поради което същата е процесуално допустима и като такава следва да бъде разгледана.

Разгледана по същество, същата е неоснователна.

Настоящото производство е от административно- наказателен характер, като същественото при него е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл. 6 от ЗАНН и това деяние извършено ли е от лицето посочено в акта и наказателното постановление като нарушител. Освен това, за да бъде наказателното постановление правилно и законосъобразно е необходимо стриктно да бъдат спазени изискванията на ЗАНН относно съставянето на акта и издаването на наказателното постановление.

В конкретния казус, съдът констатира следното:

В настоящият случай, актът за установяване на нарушението е съставен от служители на РУ, гр. Берковица, а атакуваното наказателно постановление е издадено от Началник РУ гр. Берковица, т.е. в съответствие с разпоредбите на чл. 37 и чл. 47 от ЗАНН.

Жалбоподателят, в жалбата си не оспорва фактическите констатации по акта, навежда доводи,че  е знаел, че автомобила е без застраховка „ГО”,но точно с тази цел е предприел пътуването,за да вземе полицата.По делото е представена застрахователната полица,от която е видно,че същата е сключена на 09.02.2017год. и е валидна от 17,04часа на 09.02.2017год. ,а нарушението е установено в  15,00 часа .

Във връзка с изложеното и след внимателен прочит на събраните по делото доказателства, съдът намира, че при съставянето на акта и при издаването на наказателното постановление не са допуснати нарушения на ЗАНН. Актът за установяване на административното нарушение е съставен съобразно нормите на ЗАНН. По делото не са установени различни факти и обстоятелства, както и не са ангажирани достоверни доказателства, оборващи констатациите в акта, поради което съдът приема описаното в него за безспорно установено. Съдът намира, че описаното в АУАН и НП деяние съдържа всички обективни и субективни признаци на административно нарушение на КЗ, което нарушението е извършено от жалбоподателя, поради което правилно е била ангажирана административно- наказателна отговорност спрямо него.

По тези съображения, съдът намира, че обжалваното НП е правилно и законосъобразно и следва да се потвърди. Както при съставянето на АУАН, така и при издаването на обжалваното НП, са спазени всички процесуални правила и норми. Същите са постановени от оправомощени лица, в кръга на тяхната материална и териториална компетентност, при спазване на изискванията за форма и съдържание. Посочените в него фактически обстоятелства са безспорно установени в хода на съдебното производство. Правилно са приложени и съотносимите законови разпоредби към установеното административно нарушение. Наложеното наказание е в законоустановен размер. С разпоредбата на  чл. 638, ал.3 от сега действащия КЗ е предвидено административно наказание «глоба» в размер на 400 лева за лице, което не е собственик и управлява моторно превозно средство, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка «Гражданска отговорност» на автомобилистите. От цитираната разпоредба следва извода, че процесното деяние съставлява административно нарушение.Предвид на това съдът намира за неоснователно възражението на жалбоподателя,че собственика следва да носи отговорност.

Ето защо, наказателното постановление- като законосъобразен акт, следва да бъде потвърдено .

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

                                        Р Е Ш И

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0243-000128 от 23.02.2017 г. на Началника на РУ- Берковица, с което на Л.С.С. ***  и ЕГН **********  на основание  чл. 638, ал. 3 от Кодекса за застраховането (КЗ), е наложено административно наказание "глоба" в размер на 400,00 лв. за нарушение на чл. 638, ал. 3 от КЗ.

Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Монтана, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: