Р Е Ш Е Н И Е

Гр.Берковица, 12.06.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр. Берковица……... ……... втори наказателен състав в публично заседание на десети май……………………..…………. през две хиляди и седемнадесета година..... …. …………………. …в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА ГЕОРГИЕВА

 

при секретаря П.Иванова............……........….……........………………и в присъствието на прокурора..………………......…………....…..като разгледа докладваното от съдията Георгиева..…... ……………………... ……... АН дело №144 по описа за 2017г…........... ………....и за да се произнесе  взе предвид следното:

 

          Настоящото производство е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

         Обжалвано е наказателно постановление №17-0243-000023 от 23.01.2017 год. на Началника на РУ-Берковица, с което на Г.М.С. *** , с ЕГН ********** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 /двеста/ лева на основание чл.177, ал.1, т.3 от ЗДвП за нарушение по чл.102 от ЗДвП.  Жалбоподателят моли същото да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно. В  съдебно заседание ,макар и редовно призован,не  се явява.   

         За РУ  – гр.Берковица - административно-наказващ орган, издал наказателното постановление, призован съгласно императивната разпоредба на чл.61, ал.1 от ЗАНН, не се явява представител.  

Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН от надлежна страна, отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН, във вр. с чл.320 от НПК, поради което се явява процесуално допустима.

         Разгледана по същество жалбата е неоснователна, поради следните правни съображения:

РС-Берковица, след като взе в предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

Жалбоподателят Г.М.С.  е собственик на лек автомобил марка „Опел Вектра”, с ДК№ М6021ВМ. На 03.01.2017 год. в гр.Берковица, по ул.“Свобода“  с посока  от ул.“Мир“ към ІІІ-то основно училище при спиране за проверка от служители при РУ – гр.Берковица на посочения по-горе автомобил било констатирано, че същият се управлява от лицето Малин Даниелов М. с ЕГН **********, както и че посоченото лице не притежава свидетелство за управление на МПС. В тази връзка на Г.М.С.  бил съставен Акт за установяване на административно нарушение №10 от 03.01.2017 год., с бланкетен номер 880532 за това, че в качеството си на собственик на лек автомобил е допуснал управлението на посоченото МПС от неправоспособно лице. Актосъставителят е посочил, че с описаното деяние от страна на жалбоподателя е нарушена разпоредбата на чл.102 от ЗДвП. Актът е подписан от нарушителя, като е посочил,че има възражения, без да конкретизира.В жалбата е посочил,че не е знаел, че автомобилът ще бъде управляван от посоченото лице . Въз основа на така съставения акт и съобразявайки материалите в административно-наказателната преписка е издадено наказателно постановление №17-0243-000023 от 23.01.2017 год. на Началника на РУ-Берковица, с което на Г.М.С.  , с ЕГН  ********** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 /двеста/ лева на основание чл.177, ал.1, т.3 от ЗДвП за нарушение по чл.102 от ЗДвП.   

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани по делото писмени  доказателства,  присъединени на основание чл.283 от НПК .

При така установената фактическа обстановка по отношение на описаното в пункт първи на наказателното постановление наказание съдът приема, от правна страна следното:

Предпоставките, които установени по безспорен начин, обуславят реализирането на административнонаказателната отговорност на дееца са следните: първо - нарушителят да е извършил деянието, т. е. установен е факта на нарушението, второ - идентифициране на дееца и трето: деянието да е извършено виновно, т.е.  установена е вината. При наличието на тези кумулативни предпоставки се издава наказателно постановление. Фактическият състав на чл. 177, ал. 1, т. 3 от ЗДвП включва няколко елемента: субект на нарушението - собственик, длъжностно лице или водач на МПС; изпълнително деяние - допуска управлението на горното МПС от лице, което не притежава свидетелство за управление на МПС; субективна страна - виновно поведение при форма на вина - непредпазливост при изпълнително деяние "допуска".

Разпоредбата на чл.102 от ЗДвП забранява на водача, собственика или упълномощения ползвател на моторно превозно средство да предоставя моторното превозно средство на водач, който е под въздействие на алкохол, наркотици или други упойващи вещества, или на неправоспособен водач. В настоящия случай от материалите по делото се установява по безспорен начин, че жалбоподателя е собственик на лек автомобил марка„Опел Вектра”, с ДК№ М6021ВМ, че същият на 03.01.2017 год. е бил управляван от лицето Малин Даниелов М. с ЕГН ********** , както и че последният е неправоспособен водач на МПС. Не се спори по делото, че автомобилът е управляван от неправоспособен водач.Жалбоподателят твърди,че не е предоставял автомобила,а племенникът му е взел ключовете без разрешение.   В тази връзка съдът намира за неоснователни твърденията на жалбоподателя, че не е знаел, че  неправоспособният му племенник управлява автомобила му. С оглед спецификата на конкретния казус и задължението по смисъла на чл.102 от ЗДвП се налага извода, че жалбоподателят е могъл и е бил длъжен да предприеме мерки,ключовете на автомобила да не попадат у неправоспособния му племенник и доколкото не го е сторил чрез бездействие е осъществил състава на посоченото административно нарушение. В същото време от изложеното по-горе се налага извода, че деянието е осъществено с вина под формата на небрежност по смисъла на чл.11, ал.3 от НК, във вр.с чл. 11 от ЗАНН. Той не е упражнил достатъчно контрол и е допуснал  неправоспособният  му племенник да вземе ключовете и да го  управлява.Предвид на това правилно административнонаказващият орган е приел,че административнонаказаното лице Г.С. е допуснал управлението на автомобила си на неправоспособен водач,независимо от причините,които са наложили това. .Изложеното налага извода, че правилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на Г.С. .

Съдът прецени че,правилно административнонаказващият орган е определил наказанието на жалбоподателя  на основание чл.177,ал.1,т.3 от ЗДвП,съгласно която „ собственик, длъжностно лице или водач, който допуска или предоставя управлението на моторно превозно средство на лице, което не притежава съответното свидетелство за управление, употребило е алкохол или друго упойващо вещество .

В тази връзка съдът съобрази обстоятелството, че съгласно чл.7, ал.2 от ЗАНН, административните нарушения, извършени по непредпазливост, са наказуеми във всички случаи, освен в изрично предвидените изключения, а доколкото в случая, не е регламентирано изключение от общия принцип, то следва да се приеме, че жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна състава на визираното нарушение.

          Поради изложеното, съдът счита, че наказващият орган е действал законосъобразно, квалифицирайки деянието, като административно нарушение по чл.102 от ЗДвП. Административно-наказателната разпоредба на чл.177 ал.1, т.3 от ЗДвП предвижда наказание “глоба” от 100 до 300 лева за собственик, длъжностно лице или водач, който допуска или предоставя управлението на моторно превозно средство на лице, което не притежава съответното свидетелство за управление.

  Относно размера на наказанието. Наложено е административно наказание в средния предвиден размер. В случая  съдът счита, че би следвало на жалбоподателя да се наложи административно наказание не повече от минималния предвиден размер – 100 лева, тъй като  в жалбата същият сочи данни ,че е пенсионер по болест ,макар и да не са представени  доказателства за това.

Мотивиран така и на основание чл.63 и сл. ЗАНН съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ИЗМЕНЯ  Наказателно постановление №17-0243-000023 от 23.01.2017 год. на Началника на РУ-Берковица, с което на Г.М.С. *** , с ЕГН ********** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 /двеста/ лева на основание чл.177, ал.1, т.3 от ЗДвП за нарушение по чл.102 от ЗДвП, КАТО НАМАЛЯВА размера на наказанието на 100лв .

 

 

         Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд –Монтана в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

                                                       

РАЙОНЕН СЪДИЯ: