Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                 Гр.Берковица, 28.06.2017г.

 

                                  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр. Берковица……... ……... втори наказателен състав в публично заседание на тридесет и първи май……………..………….през две хиляди и седемнадесета година..... …. …………………. …в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА ГЕОРГИЕВА

 

при секретаря П.Иванова............……........…. ……........………………и в присъствието на прокурора..…… …....…..като разгледа докладваното от съдията Георгиева..…... ……………………... ……... АН дело №111 по описа за 2017г…........... ………....и за да се произнесе взе предвид следното:

 

           Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         Образувано е по жалба на Н.В.Н. *** и ЕГН – **********  против НП № 16-0370-000454/28.11.2016 година на Началника на РУП – Вършец към ОД МВР - Монтана,  с което на жалбоподателя за извършено от него нарушение по чл.174, ал.3 ЗДвП и  чл.174, ал.3 ЗДвП, му е наложено административно наказание “Глоба” в размер, съответно на: 2000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца , като на основание Наредба № Із-2539 на МВР са му отнети общо  12 контролни точки.

         С жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност и неправилност на атакуваното наказателно постановление.

 В съдебно заседание - жалбоподателя, редовно призован, не се явява, представлява се от надлежно упълномощен защитник, който подържа жалбата по изложените в същата съображения. Иска се отмяна на атакуваното НП като неправилно и незаконосъобразно.

Административно-наказващият орган, редовно и своевременно призован, не ангажира представители по делото и не изразява становище по жалбата.

      По делото са събрани писмени доказателства подробно описани в протоколите от съдебни заседания, както и гласни такива.

 Районният съд, след като съобрази доводите на страните, събрания по делото доказателствен материал и закона, установи следното:

 Жалбата е процесуално допустима, а разгледана по същество - ОСНОВАТЕЛНА.

 Съдът, след преценка на събраните доказателства по делото, поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установена следната фактическа обстановка:

 На 25.07.2016 година длъжностни лица при РУП – Вършец – актосъставителят К., в присъствието на свидетеля Г., съставил на жалбоподателят акт за установяване на административно нарушение № 983146, за това, че на същата дата около 13.10 часа в гр.Вършец по ул.”Република” към ул.”Отец Паисий” управлява МПС – мотоциклет “БМВ” с рег. №М1001В негова собственост , като  реализира ПТП  – водачът получава комоцио и е откаран в болнично заведение за лечение. Установено е също, че водачът не е бил в състояние  да бъде изпробван за наличие на алкохол с техническо средство. Издаден е талон за медицинско изследване №  0269662, който водачът  получил и подписал.Проверяващите посочили,че жалбоподателят отказал да даде кръвна проба за медицинско изследване, с което приели ,че е осъществил състава на административно нарушение по чл.174, ал.3 ЗДвП.

 Актът е съставен и  предявен на жалбоподателя, и подписан от него на 10.10.2016год..В него жалбоподателят посочил ,че има възражения.

         Въз основа на този акт, на 28.11.2016г., Началникът на РУП – Вършец е издал атакуваното НП № 16-0370-000454/28.11.2016, с което за административно нарушение по  чл.174, ал.3 ЗДвП и на основание чл.174, ал.3 ЗДвП, наложил на жалбоподателя административно наказание “Глоба” в размер, съответно на: 2000лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца, като на основание Наредба № Із-2539 на МВР са му отнети общо  12 контролни точки.

             НП е връчено лично на жалбоподателя  на 05.12.2016г., видно от отбелязването в разписката върху самото НП, приложено по делото.

 В законовия срок е депозирана разглежданата в настоящото производство жалба.

 Посочените в акта обстоятелства се потвърждават от показанията на разпитаните по делото свидетели, както и от писмените доказателства по делото.

Независимо от горното, НП се явява незаконосъобразно, поради следните съображения:

В настоящият случай, съдът намира, че не се доказа по безспорен и категоричен начин от събраните гласни и писмени доказателства, че жалбоподателят е извършил вмененото му административно нарушение, поради следните съображения:

 Производството е с административно-наказателен характер. Следва да се отбележи, че актовете за установяване на административно нарушение нямат обвързваща доказателствена сила, т.е посоченото в акта не се счита за доказано. Административно наказващия орган следва в административно наказателното производство да докаже по безспорен начин, с допустими от закона доказателства, че претендираното нарушение е извършено от посочения като нарушител и че същия  го е извършил виновно. Съответно, за да бъде Наказателното постановление законосъобразно, то при съставянето на акта и издаването на Наказателното постановление следва да бъдат спазени и съответните процесуални правила за това.

 В настоящият случай, съдът счита, че извършването на административното нарушение, вменено във вина на жалбоподателя не бяха доказани по безспорен и несъмнен начин от административнонаказващия орган, върху който лежи това задължение.

За да се ангажира отговорността на лице, привлечено да отговаря за определен вид деяние или постъпка, е необходимо по безспорен и категоричен начин да се установи, както неговото противоправно поведение от обективна страна, така и наличието на субективната страна на деянието. При липсата на който и да е от елементите от състава на нарушението, то не е налице нарушение.

По отношение на нарушението по чл.174, ал.3 ЗДвП, вменено във вина на жалбоподателя, съдът намира за необходимо да посочи следното:

Видно от доказателствата по делото, както гласните, така и писмените такива /представената медицинска документация/, че жалбоподателят на процесната дата е претъпял ПТП, вследствие на което е получил травматични увреди – комоцио. Обстоятелство, което не е спорно по делото и безспорно се доказа от показанията на разпитаните по делото свидетели и медицинската документация. В настоящият случай, предвид здравословното състояние на жалбоподателя /видно не само от медицинската документация, но и от показанията на свидетелите/, става ясно, че Н. не е бил в нормално физическо, а и психическо състояние, предвид претърпяното ПТП, за да може да бъде изпробван за наличие на алкохол в кръвта с техническо средство, поради което полицейските служители не са  правили опит за такова изследване. Безспорно се установи, че жалбоподателят е бил с комоцио церебри , поради което това изследване /даване на проба чрез издишване на въздух/ не би могло да бъде осъществено. Предвид изложеното, съдът счита, че незаконосъобразно АНО е подвел под административна отговорност жалбоподателя, затова че е отказал да бъде изпробван с техническо средство,както е посочено в НП.

 Отделно от това, в конкретния случай безспорно не е налице нарушение в първата алтернатива на чл.174, ал.3 от ЗДвП, защото жалбоподателят не е отказал проверка с техническо средство.  В АУАН е отразено, че „... на водача е връчен талон за медицинско изследване и същият не дава доброволно кръв. Като нарушена законова разпоредба /съгласно чл.42 т.5 от ЗАНН/ е посочена чл.174, ал.3 от ЗДвП. 

Същата фактическа обстановка и нарушена законова разпоредба са повторени и в обжалваното наказателно постановление. НП обаче е с разширено съдържание : „Отказва да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му..

При съблюдаване изискванията на Наредба № 30/27.06.2001г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС, доколкото физическото състояние на водача не е позволило извършване на проверка с техническо средство, бил е неспособен да даде качествена проба, това е обусловило необходимостта от установяване на употребата на алкохол с медицинско изследване /арг. от чл.2 от Наредбата/. По арг. от чл.6 на същата Наредба, неизпълнението на предписанието за медицинско изследване може да се прояви в няколко форми: водачът отказва да получи издаденият му талон за медицинско изследване, което се удостоверява с подписа на един свидетел /чл.6, изр.посл. от Наредбата; водачът не се явява в определеното с талона лечебно заведение или водачът отказва да даде кръв за изследване употребата на алкохол, което се удостоверява от лекаря в протокола за медицинско изследване, с подпис на изследвания и/или на свидетел /чл.11, ал.4 от Наредбата/. В АУАН и НП е посочено,че водачът отказва да даде доброволно кръв,което обстоятелство не е удостоверено по предвидения ред от лекаря в протокола за медицинско изследване, с подпис на изследвания и/или на свидетел /чл.11, ал.4 от Наредбата/ . Липсва нужната яснота и точност в обстоятелствата на нарушението, която да позволи привеждането им към хипотезите на закона с оглед преценка за съставомерност на деянието. При направеното в обжалвания акт описание на нарушението могат да се правят единствено предположения за реалната фактическа обстановка, като налагането на наказание въз основа на предположения, е недопустимо. Още повече, че както стана ясно по-горе, жалбоподателят Н. е бил в доста тежко здравословно състояние, вследствие на настъпилото ПТП, което му е пречило да даде кръвна проба за изследване наличието на алкохол в кръвта му.

Това води до извода, че  обжалваното наказателно постановление е незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено изцяло.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

            ОТМЕНЯ като неправилно и незаконосъобразно НП № 16-0370-000454/28.11.2016 година на Началника на РУП – Вършец към ОД МВР - Монтана,  с което на Н.В.Н. *** и ЕГН – **********   за извършено от него нарушение по чл.174, ал.3 ЗДвП и  чл.174, ал.3 ЗДвП, му е наложено административно наказание “Глоба” в размер, съответно на: 2000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца , като на основание Наредба № Із-2539 на МВР са му отнети общо  12 контролни точки.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Административен съд -Монтана.

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: